WelcomeAvís legal

Connecta L'H

ConnectaLHIOSAndroid
Connecta L’H és l’App de serveis i informació de l’Ajuntament de L’Hospitalet. A través d’aquest nou canal de relació amb la ciutadania, l’Ajuntament centralitza en un únic espai l’accés als tràmits, la possibilitat de demanar cita prèvia, està al dia de les principals notícies i esdeveniments o comunicar una queixa o suggeriment.

Els ciutadans podran sol·licitar des del seu mòbil tràmits tan demandats com el canvi de domicili, l’alta a padró, el certificat de residència, fer una instància, o inscriure a un nadó, entre molt d’altres. A més, podran consultar tots els tràmits que tenen al seu abast, encara que aquests no es puguin fer digitalment. El usuaris també podran consultar, a través de la seva carpeta ciutadana, quines han estat les darreres sol·licituds que ha fet amb l’ajuntament o veure quines són les dades de padró que té el seu consistori.

El nou canal permet a la ciutadania rebre avisos personalitzats sobre allò que més els interessi, com talls de carrer, activitats d’oci, cultura i esport o subvencions a entitats, entre d’altres. També podran accedir de forma intuïtiva a les xarxes socials de la institució i als principals telèfons d’utilitat, als quals s’ha incorporat l’opció de trucar per facilitar-ne l’ús.

L’App inclou dos espais específics, un adreçat a les entitats i un altre per a l’activitat econòmica i el comerç. A través d’aquests espais, el teixit associatiu i comercial de la ciutat podran trobar de forma fàcil i clara tots els tràmits que de manera específica poden fer amb el seu Ajuntament.
QR
*QR Android / ios
inicimenuavisostramits

L'H Ben Fet

L'H Ben FetIOSAndroid

Aquesta aplicació s'ha creat amb un doble objectiu centrat en la informació i la participació ciutadana. D'una banda, permet la creació d'incidències que detecti l'usuari sobre serveis relatius a neteja viària, recollida de residus i altres elements relacionats amb l'espai públic i, alhora, fer-ne el seguiment: creació, procés i resolució. En aquest procés, l'usuari també té accés a les imatges que ha generat, els mapes d'ubicació i el testimoni de la incidència resolta. D'altra banda, l'aplicació proporciona informació dinàmica a la ciutadania de l'Hospitalet de Llobregat dels serveis esmentats.

Menú de l'aplicació
 • - Creació d'incidències de neteja
 • - Creació d'altres incidències de l'espai públic
 • - Serveis de neteja propers
 • - Recollida de mobles i estris vells
 • - Deixalleria municipal
 • - Deixalleria mòbil

Innovació

Els dos primers apartats van aportar una significativa innovació en el context de la gestió municipal de serveis quan es va implantar l'anterior app per tractar únicament incidències relacionades amb la neteja. Aquesta nova app amplia els tipus d'incidències a altres relacionades amb l'espai públic. A més, l'apartat "Serveis de neteja propers" permet que l'usuari des de qualsevol punt de la ciutat pugui consultar els serveis de neteja viària (modalitat i freqüència) que es duen a terme en el lloc concret de la consulta.

Pel que fa a la creació d'incidències, aquestes queden registrades directament al servidor de l'Ajuntament i automàticament es connecten a les aplicacions professionals dels diferents serveis per a la seva corresponent gestió i resolució amb la qual cosa millora l'eficiència del servei, redueix temps de resolució d'incidències i proporciona total transparència en la gestió.


Esta aplicación se ha creado con un doble objetivo centrado en la información y la participación ciudadana. Por un lado, permite la creación de incidencias que detecte el usuario sobre servicios relativos a limpieza viaria, recogida de residuos y otros elementos relacionados con el espacio público y, a la vez, realizar su seguimiento: creación, proceso y resolución. En este proceso, el usuario también tiene acceso a las imágenes que ha generado, los mapas de ubicación y el testimonio de la incidencia resuelta. Por otro lado, la aplicación proporciona información dinámica a la ciudadanía de l’Hospitalet de Llobregat de los servicios citados.

Menú de la aplicación

 • - Creación de incidencias de limpieza
 • - Creación de otras incidencias del espacio público
 • - Servicios de limpieza cercanos
 • - Recogida de muebles y trastos viejos
 • - Deixalleria municipal
 • - Deixalleria móvil
Innovación

Los dos primeros apartados aportaron una significativa innovación en el contexto de la gestión municipal de servicios cuando se implantó la anterior app para tratar únicamente incidencias relacionadas con la limpieza. Esta nueva app amplía los tipos de incidencias a otras relacionadas con el espacio público. Además, el apartado "Servicios de limpieza cercanos" permite que el usuario desde cualquier punto de la ciudad pueda consultar los servicios de limpieza viaria (modalidad y frecuencia) que se llevan a cabo en el lugar concreto de la consulta.

En cuanto a la creación de incidencias, estas quedan registradas directamente en el servidor del Ayuntamiento y automáticamente se conectan a las aplicaciones profesionales de los diferentes servicios para su correspondiente gestión y resolución con lo que mejora la eficiencia del servicio, reduce tiempo de resolución de incidencias y proporciona total transparencia en la gestión.


This application has been created with the dual aim of providing information and encouraging citizen participation. On the one hand, it permits users to report incidents regarding street cleaning, waste collection and other elements related to public space and, at the same time, to monitor them: creation, process and solution. In this process, users also have access to the photos they have generated, location maps and a report of the resolved incident. The application also provides dynamic information to citizens of L’Hospitalet de Llobregat on these services.

App menu

 • - Creation of cleaning incidents
 • - Creation of other incidents of the public space
 • - Nearby cleaning services
 • - Old furniture collection
 • - Municipal landfill
 • - Mobile landfill
Innovation

The first two sections represented significant innovation in the context of municipal service management when the previous app was implemented to deal only with incidents related to cleaning. This new app extends the types of incidents to others related to public space. In addition, the section "Nearby cleaning services" allows users from any point of the city to consult the street cleaning services (type and frequency) that are carried out in the specific place of the query.

Regarding the report of incidents, these are registered directly on the City Council's server and are automatically connected to the professional applications of the different services for their corresponding management and resolution. This ensures an efficient service, a reduction in the time of resolution of incidents and provides complete transparency in the management process.

QR Android
*QR Android
QRIOS
*QR IOS

Seguretat ciutadana - L'H / Citizen safety

Seguretat ciutadana - L’HIOSAndroid

És la primera experiència de cooperació en matèria de seguretat ciutadana de la policia de proximitat —Policia local o Guàrdia Urbana— que utilitza la tecnologia de l’smartphone. En aquesta versió, la cooperación interterritorial de l’equip de ciutats autoanomenat M7 posa en marxa un ambiciós projecte, pioner a Europa i probablemet al món. La V2 es una interfície entre les persones i la ciutat, entre el que ens passa i el que sent la nostra ciutat.

En aquesta iniciativa, amb tecnologia i lògica creades completament al nostre territori, L’Hospitalet hi juga un paper rellevant, per la seva dimensió i la seva idiosincràsia.

Per la seva innovació, aquesta aplicació està en un procés de millora contínua, perquè hi participa un gran nombre d’equips multidisciplinaris i intergeneracionals. Per tant, la seva arquitectura s’ha creat en clau de nous i constants reptes.

Una interfície amb diferents nivells d’interacció:

 • 1.- Des de la Policia local i la ciutat: Alertes de l’estat de la ciutat; informació pedagògica relacionada amb la seguretat preventiva; la seguretat vial i el civisme; primers auxilis; enllaços a vídeos, enllaços recomanats i informació d’interès, com farmàcies de guàrdia, i fins i tot sondejos d’opinió perquè te’l facis teu, aquest projecte, i junts entrem en un procés de millora contínua en benefici de tothom.
 • 2.- Des de les persones: Es distingeix entre diferents perfils d’usuari —comerciant/ciutadà—; trucades ràpides d’emergències; enviament de missatges pensats per funcionar en situacions crítiques, i enviament d’incidències segons els rangs que estableix l’equip multidisciplinari de les diferents policies locals (amb arxius i imatges, geolocalització…).
 • 3.- A mesura que et desplaces pels diferents territoris de l’M7, la informació de la teva aplicació s’actualitza i interactua amb el territori a fi que la teva seguretat sigui millor. Cada dia ampliem aquesta informació, que s’activa per geolocalització, encara que el grau d’interacció de l’usuari amb el territori depèn del fet que aquest territori estigui integrat o no en aquest projecte de cooperació.
 • 4.- Aquesta app funciona en molts idiomes perquè tu també et sentis com a casa. Actualitzarem el nombre d’idiomes pensant en el conjunt de pobles que formen el continent europeu, i també el grau de resposta que poguem oferir de manera intel•ligent en altres idiomes.

Estem per protegir-te!
Junts, per arribar més lluny.


This is the first experience of cooperation with the Local Police Force or the Guardia Urbana in matters of citizen safety, by means of Smartphone technology.

Inter-territorial cooperation by the team of cities called “M7” is launching an ambitious project, which is a pioneer in Europe and probably the world. The V2 is an interface between people and the city. Between what happens to us and what our city hears.

L’Hospitalet plays an important role, due to its size and character, in this technology and logic-based, locally created project.

Due to the innovative nature of the project, the application is being continuously improved with the help of several multidisciplinary and intergenerational teams. It has been designed to cope with new and constant challenges.

An interface with various levels of interaction:

 • 1.- With the Local Police and the city: Alerts on the situation in the city, educational information related to preventive safety, road traffic safety and civic behaviour, first aid, links to videos, recommended links and information of interest, such as Pharmacy’s on duty and even public opinion surveys to encourage citizens to use the app. This way, we can all work together to ensure the continuous improvement of the initiative for the benefit of everyone.
 • 2.- With people: There are different user profiles –merchant/citizen- Immediate emergency calls, sending of messages providing guidelines on how to act in emergencies and the report of incidents following the ranks established by the multidisciplinary team at the various local police forces (with files and photos, geolocation , …).
 • 3.- As you move through the various territories of the "M7", the information on your application is updated and interacts with citizen safety information available in the territory. This information is expanded daily and is activated by geolocation, although the degree of user interaction with each territory depends on whether it is included in this cooperation project.
 • 4.- The app is available in various languages, which will be more convenient for users. The number of languages will be updated according to the number of towns and cities in the European continent, as well as the degree of smart response that we can offer in other languages.

We are here to protect you!
Together, we can go further.

QR Android
*QR Android
QRIOS
*QR IOS