WelcomeAvís legal

L'H Ben Fet

L'H Ben FetIOSAndroid

Aquesta aplicació s'ha creat amb un doble objectiu centrat en la informació i la participació ciutadana. D'una banda, permet la creació d'incidències que detecti l'usuari sobre serveis relatius a neteja viària, recollida de residus i altres elements relacionats amb l'espai públic i, alhora, fer-ne el seguiment: creació, procés i resolució. En aquest procés, l'usuari també té accés a les imatges que ha generat, els mapes d'ubicació i el testimoni de la incidència resolta. D'altra banda, l'aplicació proporciona informació dinàmica a la ciutadania de l'Hospitalet de Llobregat dels serveis esmentats.

Menú de l'aplicació
 • - Creació d'incidències de neteja
 • - Creació d'altres incidències de l'espai públic
 • - Serveis de neteja propers
 • - Recollida de mobles i estris vells
 • - Deixalleria municipal
 • - Deixalleria mòbil

Innovació

Els dos primers apartats van aportar una significativa innovació en el context de la gestió municipal de serveis quan es va implantar l'anterior app per tractar únicament incidències relacionades amb la neteja. Aquesta nova app amplia els tipus d'incidències a altres relacionades amb l'espai públic. A més, l'apartat "Serveis de neteja propers" permet que l'usuari des de qualsevol punt de la ciutat pugui consultar els serveis de neteja viària (modalitat i freqüència) que es duen a terme en el lloc concret de la consulta.

Pel que fa a la creació d'incidències, aquestes queden registrades directament al servidor de l'Ajuntament i automàticament es connecten a les aplicacions professionals dels diferents serveis per a la seva corresponent gestió i resolució amb la qual cosa millora l'eficiència del servei, redueix temps de resolució d'incidències i proporciona total transparència en la gestió.


Esta aplicación se ha creado con un doble objetivo centrado en la información y la participación ciudadana. Por un lado, permite la creación de incidencias que detecte el usuario sobre servicios relativos a limpieza viaria, recogida de residuos y otros elementos relacionados con el espacio público y, a la vez, realizar su seguimiento: creación, proceso y resolución. En este proceso, el usuario también tiene acceso a las imágenes que ha generado, los mapas de ubicación y el testimonio de la incidencia resuelta. Por otro lado, la aplicación proporciona información dinámica a la ciudadanía de l’Hospitalet de Llobregat de los servicios citados.

Menú de la aplicación

 • - Creación de incidencias de limpieza
 • - Creación de otras incidencias del espacio público
 • - Servicios de limpieza cercanos
 • - Recogida de muebles y trastos viejos
 • - Deixalleria municipal
 • - Deixalleria móvil
Innovación

Los dos primeros apartados aportaron una significativa innovación en el contexto de la gestión municipal de servicios cuando se implantó la anterior app para tratar únicamente incidencias relacionadas con la limpieza. Esta nueva app amplía los tipos de incidencias a otras relacionadas con el espacio público. Además, el apartado "Servicios de limpieza cercanos" permite que el usuario desde cualquier punto de la ciudad pueda consultar los servicios de limpieza viaria (modalidad y frecuencia) que se llevan a cabo en el lugar concreto de la consulta.

En cuanto a la creación de incidencias, estas quedan registradas directamente en el servidor del Ayuntamiento y automáticamente se conectan a las aplicaciones profesionales de los diferentes servicios para su correspondiente gestión y resolución con lo que mejora la eficiencia del servicio, reduce tiempo de resolución de incidencias y proporciona total transparencia en la gestión.


This application has been created with the dual aim of providing information and encouraging citizen participation. On the one hand, it permits users to report incidents regarding street cleaning, waste collection and other elements related to public space and, at the same time, to monitor them: creation, process and solution. In this process, users also have access to the photos they have generated, location maps and a report of the resolved incident. The application also provides dynamic information to citizens of L’Hospitalet de Llobregat on these services.

App menu

 • - Creation of cleaning incidents
 • - Creation of other incidents of the public space
 • - Nearby cleaning services
 • - Old furniture collection
 • - Municipal landfill
 • - Mobile landfill
Innovation

The first two sections represented significant innovation in the context of municipal service management when the previous app was implemented to deal only with incidents related to cleaning. This new app extends the types of incidents to others related to public space. In addition, the section "Nearby cleaning services" allows users from any point of the city to consult the street cleaning services (type and frequency) that are carried out in the specific place of the query.

Regarding the report of incidents, these are registered directly on the City Council's server and are automatically connected to the professional applications of the different services for their corresponding management and resolution. This ensures an efficient service, a reduction in the time of resolution of incidents and provides complete transparency in the management process.

QR Android
*QR Android
QRIOS
*QR IOS

Hotels L'H / Hoteles L'H / Hotels L'H

HotelsAndroid

Catàleg d’hotels de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat. L’aplicació permet accedir al llistat actualitzat dels hotels amb la información básica i a una fitxa específica de cada hotels on s’hi afegeix informació gràfica i escrita i el plànol concret de la seva ubicació a la ciutat. També es pot accedir al plànol general de la ciutat amb la posición de cadascun dels establiments hotelers facilitant així la seva localització i la seva distribució territorial.


Catálogo de Hoteles de la ciudad de L'Hospitalet de Llobregat. La aplicación permite acceder al listado actualizado de hoteles con la información básica y a una ficha específica de cada hotel donde se provee información ampliada (gráfica y escrita) y el plano concreto de su ubicación en la ciudad. Hay también un acceso al mapa de la ciudad con la posición de cada uno de los establecimientos hoteleros que permite su localización y su distribución territorial.


Catalogue of hotels in the city of L’Hospitalet de Llobregat. The application provides access to an up-to-date list of hotels with their basic information, as well as specific files for each hotel, which provide greater details (both graphic and written) and a map of their exact location in the city. You can also access a general city map, which also shows the location of each hotel establishment, so that you can find them and see how they are distributed throughout the city.

QRIOS
*QR Android

Patrimoni L'H / Patrimonio L'H / Heritage L'H

PatrimoniIOSAndroid

Catàleg d’edificis i d’altres elements singulars, històrics i moderns de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat. L’aplicació permet accedir al llistat actualitzat dels elements patrimonials amb la información básica, i a una fitxa específica de cadascun dels elements en què s’afegeix informació ampliada (gràfica i escrita) i el plànol concret de la seva ubicació a la ciutat.

També es pot accedir al mapa general de la ciutat amb la posició de cadascun dels elements patrimonials, cosa que en facilita la localització i la distribució territorial.


Catálogo de edificios y otros elementos singulares, históricos y modernos de la ciudad de L'Hospitalet de Llobregat. La aplicación permite acceder al listado actualizado de elementos con la información básica y a una ficha específica de cada elemento donde se provee información ampliada (gráfica y escrita) y el plano concreto de su ubicación en la ciudad.

Hay también un acceso al mapa de la ciudad con la posición de cada uno de los elementos patrimoniales que permite su localización y su distribución territorial.


Catalogue of buildings and other unique and special historic and modern attractions and places of interest in the city of L’Hospitalet de Llobregat. The application provides access to the updated list of attractions with basic information, as well as a file on each site of interest, which provides greater details (both graphic and written) and a map of their exact location in the city.

You can also access a general city map, which also shows the location of each of these special heritage attractions, so that you can find them and see how they are distributed throughout the city.

QRIOS
*QR Android
QRIOS
*QR IOS

Cultura L'H

CulturaAndroid

Agenda cultural de L'Hospitalet, amb tota la informació sobre les activitats -teatre, cinema, música, exposicions, biblioteques... - i els equipaments culturals i locals de lleure de la ciutat: Teatre Joventut, Centre Cultural Metropolità Tecla Sala, Auditori Barradas, xarxa de biblioteques i centres culturals territorials, sales de música...

Amb informació completa de totes les activitats, opció de compra d'entrades, localització d'equipaments i rutes d'accés, i possibilitat de compartir l'esdeveniment en xarxes socials i per e-mail.


Agenda cultural de L'Hospitalet, con toda la información sobre las actividades -teatro, cine, música, exposiciones, bibliotecas...- y los equipamientos culturales y locales de ocio de la ciudad: Teatro Joventut, Centro Cultural Metropolitano Tecla Sala, Auditorio Barradas, red de bibliotecas y centros culturales territoriales, salas de música...

Con información completa de todas las actividades, opción de compra de entradas, localización de equipamientos y rutas de acceso, y posibilidad de compartir el evento en redes sociales y por e-mail.


Cultural Agenda of L'Hospitalet, with information on the activities-theatre, cinema, music, exhibitions, libraries...- and cultural facilities and leisure centers in the City: Teatro Joventut, Centro Cultural Metropolitano Tecla Sala, Auditorio Barradas, the network of libraries and regional culture centers, music rooms...

With all the information you need on the activities, how to buy tickets, venue location and how to get there, and the possibility of sharing the event on social networks and by e-mail.

QRIOS
*QR Android

Seguretat ciutadana - L'H / Citizen safety

Seguretat ciutadana - L’HIOSAndroid

És la primera experiència de cooperació en matèria de seguretat ciutadana de la policia de proximitat —Policia local o Guàrdia Urbana— que utilitza la tecnologia de l’smartphone. En aquesta versió, la cooperación interterritorial de l’equip de ciutats autoanomenat M7 posa en marxa un ambiciós projecte, pioner a Europa i probablemet al món. La V2 es una interfície entre les persones i la ciutat, entre el que ens passa i el que sent la nostra ciutat.

En aquesta iniciativa, amb tecnologia i lògica creades completament al nostre territori, L’Hospitalet hi juga un paper rellevant, per la seva dimensió i la seva idiosincràsia.

Per la seva innovació, aquesta aplicació està en un procés de millora contínua, perquè hi participa un gran nombre d’equips multidisciplinaris i intergeneracionals. Per tant, la seva arquitectura s’ha creat en clau de nous i constants reptes.

Una interfície amb diferents nivells d’interacció:

 • 1.- Des de la Policia local i la ciutat: Alertes de l’estat de la ciutat; informació pedagògica relacionada amb la seguretat preventiva; la seguretat vial i el civisme; primers auxilis; enllaços a vídeos, enllaços recomanats i informació d’interès, com farmàcies de guàrdia, i fins i tot sondejos d’opinió perquè te’l facis teu, aquest projecte, i junts entrem en un procés de millora contínua en benefici de tothom.
 • 2.- Des de les persones: Es distingeix entre diferents perfils d’usuari —comerciant/ciutadà—; trucades ràpides d’emergències; enviament de missatges pensats per funcionar en situacions crítiques, i enviament d’incidències segons els rangs que estableix l’equip multidisciplinari de les diferents policies locals (amb arxius i imatges, geolocalització…).
 • 3.- A mesura que et desplaces pels diferents territoris de l’M7, la informació de la teva aplicació s’actualitza i interactua amb el territori a fi que la teva seguretat sigui millor. Cada dia ampliem aquesta informació, que s’activa per geolocalització, encara que el grau d’interacció de l’usuari amb el territori depèn del fet que aquest territori estigui integrat o no en aquest projecte de cooperació.
 • 4.- Aquesta app funciona en molts idiomes perquè tu també et sentis com a casa. Actualitzarem el nombre d’idiomes pensant en el conjunt de pobles que formen el continent europeu, i també el grau de resposta que poguem oferir de manera intel•ligent en altres idiomes.

Estem per protegir-te!
Junts, per arribar més lluny.


This is the first experience of cooperation with the Local Police Force or the Guardia Urbana in matters of citizen safety, by means of Smartphone technology.

Inter-territorial cooperation by the team of cities called “M7” is launching an ambitious project, which is a pioneer in Europe and probably the world. The V2 is an interface between people and the city. Between what happens to us and what our city hears.

L’Hospitalet plays an important role, due to its size and character, in this technology and logic-based, locally created project.

Due to the innovative nature of the project, the application is being continuously improved with the help of several multidisciplinary and intergenerational teams. It has been designed to cope with new and constant challenges.

An interface with various levels of interaction:

 • 1.- With the Local Police and the city: Alerts on the situation in the city, educational information related to preventive safety, road traffic safety and civic behaviour, first aid, links to videos, recommended links and information of interest, such as Pharmacy’s on duty and even public opinion surveys to encourage citizens to use the app. This way, we can all work together to ensure the continuous improvement of the initiative for the benefit of everyone.
 • 2.- With people: There are different user profiles –merchant/citizen- Immediate emergency calls, sending of messages providing guidelines on how to act in emergencies and the report of incidents following the ranks established by the multidisciplinary team at the various local police forces (with files and photos, geolocation , …).
 • 3.- As you move through the various territories of the "M7", the information on your application is updated and interacts with citizen safety information available in the territory. This information is expanded daily and is activated by geolocation, although the degree of user interaction with each territory depends on whether it is included in this cooperation project.
 • 4.- The app is available in various languages, which will be more convenient for users. The number of languages will be updated according to the number of towns and cities in the European continent, as well as the degree of smart response that we can offer in other languages.

We are here to protect you!
Together, we can go further.

QR Android
*QR Android
QRIOS
*QR IOS