Escut Ajuntament Hospitalet

Aquest correu i els documents que l'acompanyen està dirigit únicament al destinatari. El seu caràcter confidencial, personal i intransferible està protegit legalment. Qualsevol revelació, ús o reenviament no autoritzat, total o parcial, està prohibit. Si ha rebut aquest correu per error, li demanen que ens el retorni i l'elimini -juntament amb el seus fitxers annexos- del seu sistema.


Este mensaje y los documentos que lo acompañan está dirigido únicamente al destinatario. Su carácter confidencial, personal e intransferible está protegido legalmente. Cualquier revelación, uso o reenvío no autorizado, total o parcial, está prohibido. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo devuelva o lo elimine -junto con los ficheros adjuntos- de su sistema.


This message and any attached files are for the intended recipients. Its confidential, personal and untransferable condition is legally protected. If an error has misdirected this e-mail to you, please, notify the author or remove it -with any attached files- from your system, and do not use, disclose, distribute, copy, print or relay it.