Ajuntament de L'Hospitalet
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
Veure imatge de Mesures extraordinàries en el pagament de tributs  (nova finestra)
24/03/2020 14:45:00
Covid-19

Mesures extraordinàries en el pagament de tributs

Afecten l'IBI, l'IVTM, la taxa de vetlladorsi altres
L’Ajuntament de L’Hospitalet ha acordat mesures extraordinàries en matèria tributària davant la situació d’alarma decretada pel coronavirus. Aquestes mesures tenen com a objectiu contrarestar els efectes econòmics del coronavirus en la població i en l’activitat econòmica i modifiquen el calendari del contribuent per a 2020.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de L’Hospitalet complementa el suport a les famílies, als establiments comercials i a les activitats econòmiques de la ciutat amb mesures que suposen ajornar el cobrament dels impostos i taxes municipals i la suspensió de les quotes de serveis públics com ara les escoles bressol, l’EMMCA i els poliesportius municipals.

Entre aquests impostos es troba l’IBI (impost de béns immobles). Pels contribuents que tinguin els rebuts domiciliats en vuit fraccions, se suprimeix el càrrec que s’havia de passar el proper 30 d’abril. Aquest import es repartirà proporcionalment entre les set fraccions que es passaran fins a final d’any. El període de pagament voluntari pels contribuents que no el tinguin domiciliat s’allarga un mes.

Pel que fa a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), l’impost de circulació, i els guals, en el cas dels rebuts domiciliats, es passaran el 4 de maig en comptes de l’1 d’abril. En el cas dels no domiciliats, s’allarga la data de fi del període de pagament voluntari fins al 3 de juny.

Pel que fa a les taxes que corresponen a activitats o serveis que no es puguin desenvolupar durant aquest temps, com ara les terrasses i els vetlladors de bars i restaurants i les que s’apliquen en els mercats ambulants, es reduirà de les quotes la part corresponent al temps durant el qual l’activitat o el servei han estat suspesos i/o tancats. També s’aplicarà la reducció proporcional en les taxes que corresponen a la prestació de serveis de recepció obligatòria que sigui impossible rebre.

En el cas de les activitats o serveis que es realitzen en equipaments municipals se suspèn el cobrament de les quotes fins que tornin a obrir i s’estudia la fórmula que s’utilitzarà per retornar la part proporcional de les quotes del mes de març. És el cas de les escoles bressol municipals, l’Escola Municipal de Música-Centre de les Arts (EMMCA) i els poliesportius municipals.

Pel que fa a les liquidacions de qualsevol ingrés públic, també s’allarguen els terminis. Pel que fa als terminis de pagament en voluntària de les liquidacions que, en data 18 de març, es trobaven en període de cobrament, s’amplien fins al 30 d’abril. Quant a les que s’hagin iniciat amb posterioritat al 18 de març, s’amplien fins al 20 de maig, llevat que l’atorgat per la norma general sigui major, cas en el qual aquest serà l’aplicable.

Les mesures adoptades afecten també els terminis dels procediments executius. Pel que fa a les provisions de constrenyiment, les que, en data 18 de març, es trobaven en període de cobrament, s’amplien fins al 30 d’abril, i les iniciades després del 18 de març, s’amplien fins al 20 de maig, llevat que l’atorgat per la norma general sigui major, cas en el qual aquest serà l’aplicable.

Per a la resta de fases no es dictaran provisions de constrenyiment, diligències d’embargament ni altres actuacions del procediment executiu durant la vigència de l’estat d’alarma.

El decret aprovat fa també referència als ajornaments i fraccionaments. Els atorgats abans del 18 de març i amb data de venciment entre el 18 de març i el 30 d’abril, el  venciment es produirà el 30 d’abril. En el cas dels atorgats després del 18 de març, el venciment es produirà el 20 de maig, llevat que l’atorgat per la norma general sigui major, cas en el qual aquest serà l’aplicable.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400