Ajuntament de L'Hospitalet

Notícies

Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
  • Google Plus

03/03/2017
Urbanisme

El Pla director urbanístic Granvia - Llobregat, aprovat definitivament

El document possibilita la transformació d’un segon tram d’uns 1.000 metres de longitud de l’avinguda de la Granvia a L’Hospitalet
Veure imatge de  El Pla director urbanístic Granvia - Llobregat, aprovat definitivament (nova finestra)
El PDU emfasitza les mesures de millora ambiental, d’integració paisatgística de les noves construccions, de lluita contra la contaminació acústica i de protecció de l’avifauna

Qualificació dels sòls a l’àmbit del PDU Granvia-Llobregat

La Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya (CPTUC), presidida pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha emès avui el darrer informe favorable previ a la signatura definitiva del Pla director urbanístic (PDU) Granvia-Llobregat. A la reunió hi han assistit l’alcaldessa de L’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, i el director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra.

El document possibilita la transformació d’un segon tram d’uns 1.000 metres de longitud de l’avinguda de la Granvia a L’Hospitalet (Barcelonès). Així, comprèn una superfície total de gairebé 105 hectàrees, aproximadament el 8% del terme municipal hospitalenc, entre el creuament de la Granvia amb la ronda del Litoral i el nus de Marina, incloent els terrenys a banda i banda de la C-31.

A grans trets, el PDU preveu la creació i la consolidació del gran parc de Cal Trabal, la creació de teixit urbà allà on ara hi ha buit, i la definició de pols d’activitat econòmica aprofitant la posició estratègica de l’àmbit i l’existència de dos centres hospitalaris de referència. Tot això, garantint una continuïtat urbana coherent amb l’anterior tram reformat i excloent l’ús residencial.

El Pla desenvolupa tres eixos bàsics:
1. Completar la ciutat. El soterrament-cobertura de la Granvia tancarà la fractura que aquesta infraestructura representa per al municipi amb la seva configuració actual d’autovia. Ara es donarà continuïtat a les successives reformes que s’hi han fet, des de la plaça d’Ildefons Cerdà passant per la plaça d’Europa, i es crearà un gran parc lineal que relligarà els eixos cívics de la ciutat. El PDU preveu una configuració final de la Granvia totalment soterrada, a l’espera que el Ministeri de Foment concreti el calendari per soterrar la línia del ferrocarril.
A més, es reordenaran els terrenys adjacents per dinamitzar l’activitat econòmica local i supramunicipal; s’adaptaran les infraestructures per facilitar l’accessibilitat a les àrees annexes al tram renovat de la Granvia, i es millorarà l’accés viari sud de Barcelona.
La cobertura de part de l’avinguda de la Granvia propiciarà la connexió entre els hospitals de Bellvitge i Duran i Reynals, així com la continuïtat dels recorreguts per a vianants a banda i banda de la via.
2. Consolidar el gran parc públic de Cal Trabal. Amb més de 30 hectàrees, es crearà sobre terrenys que eren privats, convertint-se en un important espai de transició entre la gran ciutat compacta i l’espai fluvial. Entre l’aprovació inicial i l’aprovació definitiva del PDU, el parc ha guanyat més de 3 hectàrees de superfície.

El Pla director condiciona el disseny del nou parc a la preservació del patrimoni natural, històric i agrícola, mantenint-se els recs, l’estructura de parcel•les i els camins. També es rehabilitaran les tres masies existents (Ca l’Esquerrer, Cal Trabal i Cal Masover Nou) com a equipaments públics al servei del parc. Així mateix, se soterraran les actuals línies d’alta tensió, que provoquen un fort impacte paisatgístic. La implantació d’una nova xarxa de carrils bici complementarà el tram existent.
3. Definir nous pols d’activitat econòmica i una nova façana metropolitana. El tractament de la Granvia permetrà la creació d’una nova façana urbana. Els edificis se situaran en espais avui ocupats per antigues reserves viàries que no s’han desenvolupat i en els espais urbanitzats. El PDU aposta per impulsar un pla de millora urbana específic i de detall per concretar la forma, l’aparença i la posició d’aquestes noves edificacions.
La part final de la Granvia es planteja com a nova porta d’entrada a la gran ciutat metropolitana, en una posició estratègica entre l’aeroport, el port, la Zona Franca i Mercabarna. El nou pol d’activitat en aquest sector potenciarà el Districte Econòmic Granvia L’Hospitalet.
Per a l’alcaldessa Núria Marín “avui és un dia molt important per a L’Hospitalet, ja que el projecte que s’ha aprovat permetrà que la ciutat s’apropi al riu que li dóna nom i, alhora,  guanyi un important espai per a la ciutadania i un pulmó verd per a tot l’àrea metropolitana”. L’alcaldessa també ha destacat que el PDU “generarà noves oportunitats de treball, perquè la gent pugui tenir un futur a L’Hospitalet gràcies al desenvolupament del clúster biomèdic, un projecte cabdal per a Catalunya i per al sud d’Europa. Espero i desitjo que aviat puguem cosir la ciutat i que el nostre somni es compleixi”.

Marín ha anunciat que “el setembre s’obrirà un procés participatiu per definir com serà el parc i l’ús de les tres masies. Un procés obert a tothom que hi vulgui participar”. L’alcaldessa ha explicat que el Pla incorpora propostes de l’Associació de Veïns de Bellvitge.

El document proposa la divisió de l’àmbit en tres sectors de planejament:

• Sector 1. Abasta tot el terreny triangular entre la ronda Litoral i la traça del ferrocarril de Vilanova. En aquest sector es troben el tanatori municipal i les cotxeres de TMB, entre altres edificacions. Limita amb l’Hospital Duran i Reynals que, juntament amb l’Hospital de Bellvitge, forma part del projecte BiopoL’H, que pretén impulsar la investigació científica i el desenvolupament empresarial del sector biotecnològic i de la salut.

• Sector 2. Integra els terrenys compresos entre la C-31, la ronda del Litoral, el terme de Cornellà de Llobregat, el carrer d’Arquimedes, el centre transformador d’Endesa i la Feixa Llarga.

El Pla desplaça l’actual ramal de la C-31 a la ronda Litoral, possibilitant que la via es converteixi en un accés a l’espai fluvial d’ús exclusiu per a vianants i bicicletes. Aquesta reconversió millora la connexió amb el Parc Agrari del Delta del Llobregat. En aquest sector, l’edificabilitat se situarà majoritàriament a tocar de l’extrem sud-oest, amb façana a la Granvia i a prop de l’Hospital de Bellvitge.

• Sector 3. Comprèn els sòls confrontats amb la carretera del Mig i el carrer d’Arquimedes, a tocar del terme municipal de Cornellà de Llobregat. Part de la superfície es destina a l’ús dels equipaments municipals existents i, per a la resta, s’hi preveu desenvolupar un àmbit d’activitat econòmica.

Aposta per la participació ciutadana
El PDU Granvia-Llobregat es va aprovar inicialment per segon cop el juliol de 2016, incloent tota una sèrie de millores qualitatives pel que fa a la connectivitat i la mobilitat local i metropolitana, fruit de la col•laboració entre la Generalitat, els ajuntaments i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Igualment, millorava l’ordenació de l’àmbit en el context urbà, ampliava els espais lliures i apostava per mesures ambientals que garantien la preservació dels valors de Cal Trabal.

Aquell document es va sotmetre, tot i no ser obligatori, a un nou període d’informació pública per facilitar la participació ciutadana i afavorir la transparència. Durant aquest període, s’han rebut escrits d’al•legacions de 137 persones, tots els quals s’han estudiat i alguns dels quals s’han estimat totalment o parcialment. Aquest fet ha comportat nous ajustos i millores en el document que ara s’aprova definitivament.

Èmfasi en els aspectes ambientals

Així, la principal novetat que incorpora el PDU a partir del procés de participació és l’ampliació del parc de Cal Trabal fins superar les 30 hectàrees, que obliga a traslladar part de l’edificabilitat prevista en aquell sector 2 al sector 1.

A més, el PDU ha incorporat tota una sèrie de millores ambientals, entre les quals figuren les següents:

• S’impulsarà una comissió mixta de seguiment ambiental, integrada per representants del Departament de TES i de l’Ajuntament, que vetllarà pel compliment de totes les mesures de sostenibilitat que inclou el PDU.

• Els projectes d’edificació que prevegin la construcció de soterranis hauran d’incorporar estudis hidrològics per garantir que no afecten els aqüífers.

• S’imposen condicions favorables per a l’avifauna en la urbanització de Cal Trabal. Així, el mosaic vegetal que es planti haurà d’incloure una varietat d’espècies, per reproduir la diversitat d’hàbitats. També es prohibeix la utilització de productes químics en les tasques de manteniment de la vegetació del parc.

• Es crea una nova qualificació urbanística que permetrà dotar els espais lliures que envolten les infraestructures, sovint marginals, de la qualitat pròpia d’un parc urbà.

• S’introdueixen mesures per minimitzar la contaminació acústica. S’hauran d’instal•lar paviments sonoreductors i adoptar mesures per garantir que els nous edificis no projecten soroll a l’exterior, al temps que es col•locaran pantalles acústiques en determinats punts. Es preveu que la contaminació sonora quan el PDU s’hagi materialitzat completament sigui inferior a l’actual.

• El Pla de millora urbana que concretarà la posició i el disseny de les noves edificacions haurà d’incorporar un estudi d’impacte i integració paisatgística.

• Es crearà, de manera pionera, la figura del gestor de la mobilitat, amb una funció similar a la de la Comissió Mixta: assegurar el compliment de les mesures incloses en el Pla i avaluar-ne l’eficàcia.

Una vegada emès l’informe favorable de la CPTUC, el conseller Rull signarà l’aprovació definitiva del PDU i la resolució es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). Poc després, tots els documents es podran consultar i descarregar al web del Departament. L’encarregat de desplegar i executar les previsions del PDU serà el Consorci per a la Reforma de la Granvia, format a parts iguals per la Generalitat i l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.

Últimes notícies

Veure imatge de  L’H incrementa un set per cent la recollida selectiva de residus (nova finestra)
Veure imatge de  S'ha presentat el nou CAP de Santa Eulàlia que serà una realitat en dos anys (nova finestra)
Veure imatge de  FAE, alta tecnologia de L'H cap a tot el món (nova finestra)
Veure imatge de  Les jugatecambientals dels parcs de Can Buxeres, les Planes i Bellvitge participen al BioBlitz 2018   (nova finestra)
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400