Ajuntament de L'Hospitalet. 100x100 L'Hospitalet

Educació. INTRO TEATRE I POESIA
Àmbits temàtics: Coneixement i història de la ciutat Dinamització científica Diversitat i convivència Coeducació Educació física i esport Formació del professorat Participació , Arts escèniques (música, teatre i dansa) .
Descripció de l'activitat: Des del joc teatral participatiu apropem la poesia de QUALSEVOL POETA als més petits. Activitat teatral. Un recorregut pels diferents personatges i atmosferes que apareixen als poemes Tot des d?un joc teatral participatiu, on el públic va produint des de la il·lusió, amb la veu, el cos i la música un món màgic. Durada aproximada 45 minuts. Es pot fer en qualsevol espai lliure de mobles amb equip de mùsica, l?espai escènic es adaptable a qualsevol lloc.
A qui s'adreça: Infantil: 3-6 anys. Primària: 6-8 anys. 8-10 anys.
Objectius: Fer un apropament a la poesia des del Joc Dramàtic (Teatre) Realitzar una experiència lúdica teatral. Posar en joc altres habilitats creatives i psicomotores. Mostrar al professorat les possibilitat del joc teatral com eina per a l'apropament de la poesia als infants d'una manera lúdica i divertida.
Continguts: Conceptuals: 1. El llenguatge escènic - poètic com a mitjà d?expressió, comunicació i representació. 2. Tècniques específiques per a l?expressió escènica. 3. Propietats sonores del cos. 4. So i silenci. 5. Llenguatge afectiu: to de veu, inflexions, intencions. 6. L?expressió corporal: la dramatització, la poesia, el joc simbòlic, el joc psicomotor... 7. El joc com a font de plaer, relació i aprenentatge. 8. Improvisacions i representacions teatrals.
Procedimentals: 1. Observació acurada de la realitat que l?envolta i lectura sensible del món, dels seus elements i de la relació entre ells. 2. Expressió creativa i espontània de la realitat i la fantasia. 3. Utilització del llenguatge poètic i escènic per comprendre millor la realitat que ens envolta. 4. Manifestació de necessitats, desitjos, vivències, idees, sentiments mitjançant el llenguatge plàstic i escènic. 5. Comprensió i producció de relats en imatges degudament seqüenciades. 6. Interrelació dels diferents llenguatges per enriquir la comunicació. 7. Descobriment i exploració del propi cos com a eina d?expressió i comunicació: el gest, la postura el moviment i la veu. Possibilitats sonores. Descobriment de ritmes interns. Dramatització. 8. Coordinació i control del cos: moviment, repòs, respiració, relaxació, tonicitat muscular i equilibri, ajustament del propi moviment a l?espai i al moviment dels altres. 9. Participació activa en el joc: heurístic, simbòlic, psicomotriu, popular, reglat. 10. Participació en el joc dramàtic. Representació de situacions, personatges i atmosferes senzilles. 11. Utilització de recursos dels llenguatges escènic i poètic de forma combinada per tal de reforçar el significat dels missatges que es reben i es transmeten.
D'actituds i valors: 1. Interès, plaer i capacitat de sorpresa en l?observació, l?expressió gestual i moviments del propi cos. 2. Reconeixement i valoració del llenguatge escènic- poètic, com a instrument per expressar i comunicar i com a mitja d?informació i font de plaer. 3. Confiança en les seves pròpies possibilitats expressives. 4. Valoració del llenguatge escènic-poètic com a eina per representar la realitat. 5. Interès i esforç per millorar i enriquir les pròpies produccions individuals i col?lectives. 6. Valoració del so i del silenci. 7. Atenció i concentració en les escenes. 8. Capacitat de fruir i de crear. 9. Entusiasme per la representació escenica. 10. Plaer d?actuar al plaer de veure i de pensar. 11. Acceptació de normes.
Vinculació curricular: Llengua i literatura
Vinculació amb àmbits no escolars Té vinculació no escolar.
Ciècies socials, geografia i història. Educacio física i creativa. educació musical. Educació plàstica, visual i artística
Aforament: 1 grup alhora.
Monitoratge: Té Monitoratge.
Qui organitza: Plàudite Teatre - Espai d'Arts Escèniques ( www.plaudite.org )
Adreça y població on es realitza: EL PROPI CENTRE EDUCATIU
Adreça on es realitza: .
Preu: 40 euros (Per grup.)
Dates i horaris: Des del: 02/10/2017 Fins al: 02/02/2018
Durada de l'activitat: 45m.
Observacions: EL PREU ES PER GRUP CLASSE. L'activitat es realitza al propi centre escolar, a un lloc lliure de mobles i amb un equip de mùsica
Per a més informació: Demanar per: Eugenia Delgado Mata
618531708

direccio@plaudite.org
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400