Estudis

CFGS Organització i Control d'Obres de Construcció

Tècnic/a superior en Organització i Control d'Obres de Construcció  (2.000 h • 2 cursos acadèmics)

QUÈ HI ESTUDIARÀS?
Amidaments i Valoracions de Construcció, Replantejaments de Construcció, Planificació de Construcció, Documentació de Projectes i Obres de Construcció , Processos Constructius en Edificació, Processos Constructius en Obra Civil, Control d'Estructures de Construcció, Control d'Execució en Obres d'Edificació, Control d'Execució en Obra Civil, Rehabilitació i Conservació d'Obres de Construcció, Estructures de Construcció, Projecte d'Organització i Control d'Obres de Construcció, Formació i Orientació Laboral, Empresa i Iniciativa Emprenedora, Formació en Centres de Treball

DE QUÈ TREBALLARÀS?
encarregat o encarregada i cap d'equip en obres estructurals de la construcció;
encarregat o encarregada d'obres d'edificació, en general;
encarregat o encarregada d'obres de rehabilitació i reforma en edificació;
cap de taller i/o encarregat o encarregada de treballadors en acabats d'edificis;
capatàs o capatassa en construcció d'edificis;
encarregat o encarregada d'obra civil en general;
encarregat o encarregada de moviment de terres;
encarregat o encarregada de ferms i paviments;
encarregat o encarregada d'obra civil en conduccions i canalitzacions;
ajudant de cap d'oficina tècnica;
ajudant de planificador o planificadora;
ajudant de tècnic o tècnica de control de costos;
tècnic o tècnica de control documental;
especialista en replanteigs.

Centres on s'imparteix

  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400