Ajuntament de L'Hospitalet

Dades estadístiques

Lloc de naixement de la població

Naturalesa de la població.  

Conté informació per sexe, any, comunitat autònoma de naixement i barri de residència de la població que viu o ha viscut a la ciutat de l’Hospitalet, sempre segons els padrons municipals. Correspon al document: Naturalesa de la població..  

Evolució de la població estrangera.  

Conté informació estadística sobre la població estrangera, el seu país de nacionalitat, percentatges i taxes de creixement. Les nacionalitats es poden trobar agrupades per continents i desagregades país a país..  
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400