Grups de treball

Els grups de treball que formen part del Consell són: 

 1. Mobilitat sostenible, territori i transport públic.
  Els principals temes que s’hi treballen són sobre mobilitat en general: la reestructuració de la xarxa viària de la ciutat, la xarxa de circuits de bicicleta i per a vianants, el foment del transport públic i l’ús de l’espai públic.
 2. Energies renovables, aigua, residus i contaminació.
  Els principals temes que s’hi treballen són: criteris de sostenibilitat en el planejament urbanístic, potenciació dels espais verds; reducció del consum energètic; foment de l’ecoeficiència; promoció de l’ús de les energies renovables a la ciutat; gestió integral del cicle de l’aigua; potenciació de la reducció, reutilització i reciclatge dels residus; potenciació del control i de la minimització de la contaminació atmosfèrica i acústica i aplicació de la legislació referent a ones electromagnètiques.
 3. Educació mediambiental i participació ciutadana.
  Els principals temes que s’hi treballen són: seguiment del Pla Director d’Educació Ambiental, estructuració i augment de la informació lligada al medi ambient, educació ambiental, canals de participació ciutadana, foment de l’associacionisme lligat a temes mediambientals, foment de la formació, ocupació i cooperació ambiental. Aquesta comissió treballa de forma coordinada amb la comissió de medi ambient del Consell Educatiu de Ciutat en aquelles accions de sensibilització i educació ambiental que es plantegen de forma conjunta.
 4. Biodiversitat i riu Llobregat.
  L’objectiu principal d’aquest grup de treball és la biodiversitat a la ciutat i bastir uns principis rectors per a la recuperació de la llera del Llobregat i l’accés de la ciutadania, analitzar les propostes que d’altres administracions hi puguin plantejar i fer un seguiment de la recuperació ecològica del curs fluvial al seu pas pel municipi.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400