Indicadors de sostenibilitat

Els indicadors esdevenen un instrument de primera mà per determinar el resultat de les actuacions portades a terme. 

S’entén per indicador aquella expressió que, degudament avaluada numèricament, aporta informació útil sobre l’estat d’una determinada variable-ambiental, social o econòmica i permet seguir-ne l’evolució. Els indicadors, per tant, han de ser fàcilment mesurables, repetibles, entenedors i fiables. 

Els indicadors seleccionats del Pla d’acció ambiental de L’Hospitalet sorgeixen del Sistema Municipal d’Indicadors de Sostenibilitat publicat per la Diputació de Barcelona conjuntament amb la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat permeten realitzar un seguiment individual de cada un dels indicadors plantejats, calcular-ne subindicadors, analitzar-ne la metodologia de càlcul i comparar els resultats obtinguts amb els altres municipis, per tant, és un guia metodològica que permet garantir el realisme i l’aplicabilitat dels paràmetres escollits.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400