Ajuntament de L'Hospitalet

Medi ambient

Soroll

Soroll
Una de les molèsties més freqüent entre la ciutadania de les grans àrees urbanes i metropolitanes és el soroll. Les fonts de soroll són diverses: transport en general, obres, activitats econòmiques i de lleure, indústries, etc. Els efectes sobre la salut poden ser greus, i és per això que s’hi ha de posar solucions pal•liatives per assegurar una ciutat menys sorollosa. Els mapes de capacitat acústica donen un visió d’allà on s’ha d’actuar amb més urgència.
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400