Ajuntament de L'Hospitalet. 100x100 L'Hospitalet

programa municipal per a la dona (PMD/CAID). Observatori. Presentació

Observatori. Presentació

A l’actualitat el nostre país disposa d’un sòlid ordenament jurídic que empara el principi d’igualtat entre sexes; des de la Constitució de 1978 fins la LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, i les lleis i normatives autonòmiques entre les quals a Catalunya es troba la LLEI 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Aquesta Llei reconeix de manera explícita el paper fonamental que tenen, les administracions locals en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat. En la continuïtat d’aquestes polítiques d’igualtat, i en l’aprofundiment de les mesures orientades a eradicar qualsevol tipus de violència de gènere, el Programa Municipal per a la Dona de l’ajuntament de L’Hospitalet va desenvolupar una nova iniciativa presentant a l’any 2008 l’Observatori de les dones de la ciutat de L’Hospitalet.

Prèviament, i com a resultat del treball dut a terme per un equip de professionals de diferents serveis i organismes públics de la ciutat, es va elaborar l’any 2004 un Pla d’Actuació Integral a la ciutat de L’Hospitalet i es va posar en marxa un circuit professional en relació a l’atenció, el tractament i la prevenció de la violència contra les dones.

A partir del desenvolupament PAI (Pla d’Actuació Integral) es va constatar que l’absència de dades i de registres centralitzats i homogeneïtzats sobre la situació social de les dones obstaculitzava l’accés a una millor compressió d’aquesta realitat i per tant, dificultava l’elaboració i realització de programes i accions —de prevenció, atenció i sensibilització— que s’adaptessin a les necessitats reals de la nostra societat.

Per tant, es va considerar imprescindible la posada en marxa d’un observatori entès com una eina de recollida, anàlisi i difusió d’informació periòdica i contextualitzada dins del municipi de L’Hospitalet.

Per a poder posar en marxa aquesta eina es va crear una base de dades de referència i un sistema d’indicadors mitjançant l’establiment de criteris de coordinació per a homogeneïtzar la recollida i difusió de la informació.

Tanmateix, la creació de l’Observatori no hagués estat possible sense la col•laboració d’un grup de treball format per professionals representants de tots els serveis, tant autonòmics com municipals, que tenen una incidència directa en la vida dels ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet. 

- Conèixer les principals situacions de desigualtat de gènere mitjançant l’anàlisi comparatiu de les característiques socio-demogràfiques dels homes i de les dones de L’Hospitalet.

- Quantificar les situacions de violència vers les dones ateses des dels diferents serveis del Circuït d’Atenció a dones en situació de violència de gènere de la ciutat. Per poder les analitzar, identificar les necessitats d’atenció i, així millorar les derivacions i l’atenció integral.

En el seu primer informe (any 2007) , les dades i els anàlisis que ha proporcionat l’Observatori són, per força, limitats i no comparables amb anys anteriors. Tot i això, les dades que aporta ja permeten fer un seguit de reflexions per a l’articulació d’algunes propostes..  

contacta amb nosaltres

ajuda'ns a millorar

enllaços d'interès

Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400