Ajuntament de L'Hospitalet
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
Veure imatge de Presentació del Pla d’accions per a l’habitatge de L’Hospitalet 2013-2015 (nova finestra)
15/05/2013
Habitatge

Presentació del Pla d’accions per a l’habitatge de L’Hospitalet 2013-2015

S'estructura en quinze línies d'actuacio que s'han de desenvolupar en els propers anys
La crisi actual i l’esclat de la bombolla immobiliària i financera estan incidint en la situació del mercat de l’habitatge i en el dret a l’accés a un habitatge digne per a tots els ciutadans que reconeix la Constitució. L’Hospitalet no és aliena a aquesta situació general. Amb la voluntat d’incidir directament sobre el problema, l’Ajuntament ha elaborat el Pla d’accions per a l’habitatge de L’Hospitalet, que aborda el problema de forma integral des de les diferents vessants d’actuació: l’habitatge, els serveis socials i la convivència veïnal.

En aquest sentit, l’alcaldessa, Núria Marín, ha explicat que el Pla “vol donar resposta a la realitat d'avui a la ciutat. Per això, volem posar a l'abast de les persones que ho necessiten més habitatges de lloguer digne i a preu assequible. També reforçarem l'atenció que donem des dels serveis socials municipals a les persones que pateixen problemes derivats de l'habitatge. I també impulsarem mesures per garantir la bona convivència veïnal”.

Aquest Pla d’accions” —ha continuat Marín— “reflecteix la suma d’esforços durant molts mesos de treball de tots els agents implicats —Ajuntament, entitats veïnals, sindicats, entitats bancàries, entitats dels tercer sector...— per marcar les línies d’actuació en matèria d’habitatge i garantir el dret a l’habitatge digne a la ciutat”. I ha afegit que “ni el Govern central ni la Generalitat estan aportant solucions eficaces i, si hi arriben, hi arriben tard”.

Diàriament es produeixen llançaments per execucions hipotecàries dels sectors socials més tocats per la crisi. A aquest fenomen s’afegeixen darrerament amb més força els desnonaments per impagament de lloguer. Aquests dos aspectes conflueixen en la necessitat de donar una resposta en habitatge de lloguer social a aquestes persones, ja que no tenen possibilitat d’accedir al mercat immobiliari de compravenda, ja sigui lliure o amb protecció oficial, ni tampoc a l’habitatge de lloguer a preus de mercat.

El Pla té com a prioritat incrementar l’oferta de lloguer d’habitatges privats de mediació pública per tal d’incidir a la baixa en el preu dels arrendaments del mercat lliure de lloguer i així donar sortida a la demanda potencial del mercat. Això passa per generar unes borses de lloguer social i fer més eficients els processos d’oferta d’habitatges amb protecció, tant de lloguer com de compra. Alhora cal incrementar l’oferta del Fons Social de l’Habitatge a favor d’aquells col•lectius amb risc d’exclusió i crear com a nou instrument una borsa que es nodreixi dels actius immobiliaris bancaris que es destinin a aquest objecte.

També intenta pal•liar la problemàtica veïnal derivada de l’increment de pisos buits: risc d’ocupació per part de persones necessitades o d’agents que, il•legalment, mercadegen amb l’habitatge; impagament de les derrames d’administració i manteniment de la propietat a les comunitats de veïns, per part de les entitats bancàries, etc.

El Pla d’accions per a l’habitatge, el primer d’aquestes característiques a Espanya, s’estructura en una quinzena de línies d’actuació que inclouen una sèrie de mesures o accions que s’han de desenvolupar amb l’horitzó del 2015.


1. Creació de l’Oficina de Gestió Hipotecària
Òrgan municipal que coordini i reculli informació sobre la gestió puntual de la problemàtica de l’habitatge a la ciutat i de la gestió del programa. Continuar amb la col•laboració amb Ofideute, la Diputació de Barcelona i el Servei d’Orientació Jurídica en relació amb els casos de llançaments hipotecaris a la ciutat.
El Secretariat de la Mesa d’Intermediació actua, mentre no es constitueixi formalment una oficina especialitzada, d’intermediari entre les entitats bancàries i les plataformes d’afectats i els afectats. Actua a demanda prèvia de les esmentades plataformes.

2. Col•laboració amb les entitats bancàries per a la mitigació dels problemes derivats dels impagaments de préstecs hipotecaris i l’acumulació bancària d’actius immobiliaris

3. Creació de la Borsa de Lloguer Social d’origen bancari
L’Ajuntament porta mesos treballant per arribar a acords amb les entitats financeres. El passat 10 de maig, es va signar el primer conveni amb Catalunya Banc, que ha posat a disposició d’aquesta borsa una vintena d’habitatges, quantitat que s’incrementarà a mesura que l’entitat bancària en tingui disponibilitat. També hi ha aportacions d’habitatge per part de Servihabitat. La previsió és signar nous convenis amb altres entitats financeres per tal d’incrementar-la.

4. Potenciació de la Borsa de Mediació del Lloguer Social
Aquests habitatges se situen en una mitjana del 30% per sota del mercat lliure. Pel que fa als propietaris, la gestió per part de l’Oficina Municipal de l’Habitatge els assegura la garantia jurídica del desnonament en cas d’impagament del lloguer a través d’una pòlissa d’assistència jurídica, una pòlissa d’assegurança multirisc i un avalloguer per fer front a impagaments per un període de cinc mesos.
Campanya de divulgació amb l’objectiu de passar dels 320 contractes actuals a 500 contractes.

5. Ajuts a la rehabilitació o reforma dels habitatges, instal•lació d’ascensors i millora de l’accessibilitat als edificis
Creació d’una línia d’ajuts de 400.000 euros/any. Es facilitaran ajuts fins a un màxim de 2.000 euros als propietaris que facin obres de millora als seus habitatges buits perquè puguin ser llogats per un període mínim de 3 anys a través de la Borsa d’Habitatge Social. Les reformes incloses són adequació de l’habitatge —paviments, tancaments interiors, fusteria, pintura...—, adequació de les instal•lacions, arranjament de bany i cuina, etc.
També es mantenen els ajuts per a la instal•lació d’ascensors i millora de l’accessibilitat als edificis.

6. Mesura fiscal d’ajut als afectats hipotecaris
Prorrogar la suspensió de les liquidacions sobre les plusvàlues a les persones afectades per processos de dació en pagament o execució hipotecària del seu habitatge habitual, acordada pel Ple municipal per a l’exercici 2013, mentre l’Estat no canviï la legislació vigent.

7. Manteniment de la Mesa del Fons Social d’Habitatge
Totes les peticions i la selecció de sol•licitants es gestionen a través de l’Oficina Municipal de l’Habitatge de L’Hospitalet. La proposta d’adjudicació la fa la Mesa Tècnica de Valoració del Fons Social, que és l’encarregada de fer una valoració objectiva de la situació de necessitat o d’emergència social dels sol•licitants. En aquesta línia es vol agilitzar els processos d’adjudicació d’habitatges socials i incrementar el nombre de convocatòries de la Mesa.

8. Manteniment i gestió dels habitatges de patrimoni municipal
Accelerar la posada a disposició del Fons Social d’Habitatge dels pisos de propietat de l’Ajuntament —187 habitatges en total—, a fi que estiguin el termini més breu possible desocupats. Rehabilitar i adequar els habitatges que ho necessitin. Adjudicació i accés als 187 habitatges propietat municipal a través de la Mesa Tècnica de Valoració del Fons Social.

9. Manteniment de la Mesa d’Intermediació Hipotecària
El 24 de maig de 2012 es va constituir la Mesa d’Intermediació Hipotecària, formada per l’Ajuntament, les plataformes d’afectats, la delegació del Col•legi d’Advocats a L’Hospitalet, la Federació d’Associacions de Veïns de L’Hospitalet i les principals centrals sindicals per tal de fer front a cada cas i treballar per evitar desnonaments i execucions hipotecàries i, al mateix temps, garantir el dret a l’habitatge digne.

10. Control de la sobreocupació dels habitatges i de les situacions d’infrahabitatge
Coordinació del padró d’habitants amb els departaments de Disciplina Urbanística i de Serveis Socials. Control i inspecció dels casos d’infrahabitatge i sobreocupació i obertura d’expedients sancionadors.

11. Accés i control de l’habitatge amb protecció pública. Control de l’ocupació d’habitatges amb promoció pública.
Increment de la coordinació amb els promotors privats d’habitatge amb protecció pública, per tal d’agilitzar els tràmits per a l’adjudicació dels habitatges, tant en règim de compra com de lloguer.
Gestió proactiva dels habitatges amb promoció pública de la ciutat: adjudicació directa des del departament del Registre de Sol•licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial d’habitatges que hagin quedat buits i d’aquells les llistes d’espera dels quals han caducat. Establiment de criteris generals d’adjudicació per fer propostes concretes a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Creació de la figura de l’inspector d’habitatges amb promoció pública per controlar els temes de sobreocupació, mal ús de l’habitatge i ocupacions il•legítimes.

12. Manteniment i actualització de l’Oficina Municipal de l’Habitatge de L’Hospitalet, com a instrument propi i com a element de coordinació amb les polítiques d’habitatge que impulsin la Generalitat i la Diputació de Barcelona.

13. Col•laboració dels Serveis Socials municipals en tota la problemàtica de l’habitatge
Establir una millor coordinació entre els departament de l’Habitatge i de Serveis Socials amb l’objectiu de fer més efectiva l’adjudicació d’habitatge social disponible.

14. Disciplina urbanística
Incrementar les inspeccions per garantir el control de la seguretat en l’edificació.
Elaborar un pla d’accions específic per a barris per tal d’evitar l’ús residencial en locals i usos no permesos, així com en construccions no finalitzades o en solars pendents d’edificació.

15. Millora en l’ecoeficiència del parc d’habitatges
Mantenir el nivell d’implementació de la nova regulació europea al model propi d’ordenança d'energia solar per a la producció d'aigua calenta en edificis i construccions, així com la línia de subvenció per a la implantació d’instal•lacions d’energia solar en edificacions en què no és d’aplicació obligada l’Ordenança municipal solar.


Amb totes aquestes accions es vol situar la problemàtica de l’habitatge en primera línia de l’actuació municipal, atesa la greu incidència que té en els sectors de la població que pateixen de forma més directa els efectes de la crisi.Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400