Funcionament del consell

Funcionament

En data 23 de setembre de 2008, el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet va aprovar la normativa del Consell de Sostenibilitat d’aquesta ciutat, amb el següent tenor literal:


“NORMATIVA REGULADORA DEL CONSELL SECTORIAL DE SOSTENIBILITAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

CAPÍTOL I
Disposicions Generals

Article 1.- DENOMINACIÓ

1. El Consell Sectorial de Sostenibilitat de l’Hospitalet de Llobregat és un òrgan consultiu i de participació ciutadana, adscrit a l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat.

2. Aquest Consell es crea a l’empara del Reglament de Participació Ciutadana de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 25 de juliol de 1997.

3. El Consell respon a l’esperit de l’Agenda 21, formulada a la Cimera de la Terra (Río de Janeiro, 1992, al de la Carta de les Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat (Carta d’Aalborg, 1994) i a la Declaració de Hannover (3ª Conferència Europea de Ciutats i Municipis cap a la Sostenibilitat).

Article 2.- OBJECTE

1. El Consell Sectorial de Sostenibilitat de l’Hospitalet de Llobregat té per objecte:

A. Estimular, promoure i vehicular la participació ciutadana en el procés d’elaboració i desenvolupament de l’Agenda 21 Local de l’Hospitalet de Llobregat.
B. L’assessorament, en matèria de medi ambient, als òrgans de govern de l’Ajuntament.
C. Emetre informes i propostes sobre el medi ambient, la sostenibilitat urbana i les polítiques dels òrgans de govern de l’Ajuntament de l’Hospitalet, així com també sobre els grans temes impulsats des de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat.
D. Impulsar i estimular la col•laboració de les diverses associacions i entitats en els camps esmentats.
E. Promocionar iniciatives d’estudi i anàlisi sobre el medi ambient i la sostenibilitat.
F. Analitzar i valorar la situació relativa a l’elaboració i execució de l’Agenda 21 Local de l’Hospitalet.
G. Informar, debatre i difondre les qüestions relatives a l’elaboració i execució de l’Agenda 21 Local de l’Hospitalet.
H. Promoure actes públics d’informació i sensibilització ciutadana en temes de medi ambient, sostenibilitat i Agenda 21 Local de l’Hospitalet.
I. Col•laborar en l’organització del Fòrum Mediambiental de l’Hospitalet.
J. Conèixer i poder fer propostes sobre les actuacions que porti a terme l’Ajuntament conjuntament amb altres Administracions Públiques en matèria de medi ambient.
K. Qualsevol altre objectiu que estableixi el propi Consell dins el marc de les seves competències.

ARTICLE 3.- FINALITAT I DURADA

1.- Des del Consell es fomentarà l’enfortiment de la societat civil hospitalenca i, en particular, del seu moviment associatiu en totes les seves manifestacions de progrés, la qual cosa consolidarà la nova relació entre l’Ajuntament i els moviments socials.

2.- El Consell Municipal de la Sostenibilitat, es crea per temps indefinit, sens perjudici que el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, en qualsevol moment, acordi la seva modificació o derogació, seguint els mateixos tràmits que per a la seva creació.

ARTICLE 4.- RESOLUCIONS

1. Les resolucions del Consell, al tenir aquest un caràcter consultiu i de participació ciutadana, tindran una importància singular, constituint directrius amb rang de recomanació per als òrgans de govern municipal, els quals hauran de donar resposta motivada a totes les recomanacions formulades pel Consell i que siguin rebutjades o modificades.

2. Totes les resolucions del Consell i les respostes que es generin al respecte pels òrgans de govern municipal hauran de ser convenientment difoses, amb la intenció de que la ciutadania pugui informar-se sobre el treball realitzat.

CAPÍTOL II
Òrgans i composició

ARTICLE 5.- ÒRGANS DEL CONSELL

El Consell podrà funcionar en Plenari, Comissió Permanent i Grups de Treball.

ARTICLE 6.- REPRESENTACIÓ DEL PLENARI

El nombre màxim de membres del Plenari serà de 50 persones integrades per la següent representació:

A. Per l’Ajuntament de l’Hospitalet: el Regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, el Regidor de Serveis Municipals i un regidor/a per cada grup municipal amb representació al Ple de l’Ajuntament.
B. Per altres Administracions: una persona representant del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, un altre de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i un altre de l’Entitat Metropolitana de Medi Ambient.
C. Per la comunitat local i els seus diferents sectors d’interès, per l’activitat laboral, empresarial i de la propietat, pel moviment associatiu i persones a títol individual de reconegut prestigi pels seus coneixements en aquest tema sectorial: un mínim de quinze persones.

ARTICLE 7.- COMPOSICIÓ DEL PLENARI

Integraran el Plenari:

A. La Presidència, que ho serà del Consell Sectorial de Sostenibilitat de l’Hospitalet, i correspondrà, per delegació de l’Alcaldia, al Regidor Delegat de Medi Ambient.
B. La Vicepresidència Primera, que correspondrà a un Regidor/a d’un dels grups municipals de l’Ajuntament.
C. La Vicepresidència Segona, que correspondrà a un/a representant de les entitats que formin part del Consell.
D. Els Vocals, que correspondrà a la resta de persones especificades en l’article 6.
E. Una Secretaria Tècnica.

ARTICLE 8.- DESIGNACIONS

1. Correspon al Ple de l’Ajuntament els nomenaments de les persones integrants del Plenari i reflectides en l’article 7. La designació del Vicepresident Segon i de les persones representants a que es fa referència en l’article 6.C, s’efectuarà bianualment i amb caràcter rotatiu, per tal de facilitar la participació en la Comissió Permanent de totes les institucions i entitats, i per aconseguir una millor adequació a les línies de treball del Consell.

2. Les entitats integrades en el Consell, les quals hauran de constar inscrites en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya i, quan siguin d’àmbit municipal, en el Registre Municipal d’Entitats, proposaran un representant perquè siguin anomenades pel Ple municipal, a proposta de l’Alcaldia i prèvia la seva consulta.

3. El President del Plenari nomenarà, prèvia proposta i consulta a la resta de membres, una persona entre la plantilla municipal per a exercir les funcions d’una Secretaria Tècnica. També nomenarà el personal tècnic municipal necessari com a suport dels grups de treball, podent també convocar-los al Plenari o a la Comissió Permanent per a la presentació dels informes que se’ls demani, però no gaudirà d’estatuts de membre del Consell.

4. El Ple de l’Ajuntament nomenarà el/la Secretari/a del Plenari, amb les funcions pròpies d’aquest nomenament.

5. El Ple de l’Ajuntament podrà modificar la distribució de la representació dels membres del Consell i augmentar o disminuir el seu nombre, a proposta de la Presidència del Consell, prèvia consulta als seus membres.

6. Totes les representacions en el Consell es faran sense cap tipus de compensació econòmica en funció d’aquesta representació.

ARTICLE 9.- COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

La Comissió Permanent estarà integrada per:

A. El President del Consell.
B. Els dos Vicepresidents.
C. El Secretari Tècnic
D. Quatre persones de les relacionades a l’article 6.C, les quals seran nomenades per la Presidència a proposta del Plenari.

ARTICLE 10.- COMPOSICIÓ DELS GRUPS DE TREBALL

1. El nombre i la composició dels Grups de Treball seran establerts per la Comissió Permanent en funció de les línies de treball i/o prioritats d’actuació del Consell.

2. Podran participar en els Grups de Treball persones alienes al Consell, però proposades pel Plenari o per la Comissió Permanent, com a especialistes en els diferents temes objecte d’estudi.

3. Els coordinadors dels grups de treball podran ser convocats a les reunions de la Comissió Permanent en qualitat d’observadors.

CAPÍTOL III
Facultats dels òrgans del Consell

ARTICLE 11.- DEL PLENARI

Seran facultats del Plenari, les següents:

A) Estimular, promoure i vehicular la participació ciutadana en el procés d’elaboració i desenvolupament de l’Agenda 21 Local de l’Hospitalet de Llobregat.
B) L’assessorament, en matèria de medi ambient, als òrgans de govern de l’Ajuntament.
C) Emetre informes i propostes sobre el medi ambient, la sostenibilitat urbana i les polítiques dels òrgans de govern de l’Ajuntament de l’Hospitalet, així com també sobre els grans temes impulsats des de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat.
D) Impulsar i estimular la col•laboració de les diverses associacions i entitats en els camps esmentats.
E) Promocionar iniciatives d’estudi i anàlisi sobre el medi ambient i la sostenibilitat.
F) Analitzar i valorar la situació relativa a l’elaboració i execució de l’Agenda 21 Local de l’Hospitalet.
G) Informar, debatre i difondre les qüestions relatives a l’elaboració i execució de l’Agenda 21 Local de l’Hospitalet.
H) Promoure actes públics d’informació i sensibilització ciutadana en temes de medi ambient, sostenibilitat i Agenda 21 Local de l’Hospitalet.
I) Col•laborar en l’organització del Fòrum Mediambiental de l’Hospitalet.
J) Conèixer i poder fer propostes sobre les actuacions que porti a terme l’Ajuntament conjuntament amb altres Administracions Públiques en matèria de medi ambient.
K) Qualsevol altre objectiu que estableixi el propi Consell dins el marc de les seves competències.

ARTICLE 12.- DE LA COMISSIÓ PERMANENT

La Comissió Permanent tindrà les següents facultats:

a. L’administració i direcció ordinària del Consell, entre la celebració de les sessions del plenari.
b. Executar qualsevol de les facultats del plenari, enumerades en l’article anterior, en cas d’urgència, i sens perjudici de la posterior ratificació per part del plenari.
c. Qualsevol facultat del plenari, que expressament li delegui el mateix.

ARTICLE 13.- DELS GRUPS DE TREBALL

Els Grups de Treball presentaran informes sobre el resultat dels seus estudis a la Comissió Permanent. Aquests tindran una periodicitat mínima bimensual.

ARTICLE 14.- MEMÒRIA ANUAL

El Consell Sectorial de Sostenibilitat de l’Hospitalet elaborarà una memòria anual, la qual serà difosa i presentada al Ple de l’Ajuntament per a la seva informació.

CAPÍTOL IV
Règim de sessions i adopció d’acords

ARTICLE 15.- DEL PLENARI

1. El Plenari es reunirà en sessió ordinària tres vegades a l’any i en sessió extraordinària sempre que el President ho consideri necessari o quan ho sol•liciti la quarta part dels seus membres.

2. La convocatòria per a les sessions ordinàries es farà amb una antelació de quinze dies, anirà acompanyada de l’ordre del dia i, si escau, de la documentació pertinent. La convocatòria per a les sessions extraordinàries es farà amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.

ARTICLE 16.- DE LA COMISSIÓ PERMANENT

1. La Comissió Permanent es reunirà, com a mínim, cada dos mesos.

2. La convocatòria per a les sessions es farà amb una antelació de vuit dies, anirà acompanyada de l’ordre del dia i, si escau, de la documentació pertinent.

3. La Comissió Permanent es podrà reunir amb caràcter d’urgència sempre que el President ho consideri necessari o quan ho sol•liciti la majoria simple dels seus membres.

ARTICLE 17.- DELS GRUPS DE TREBALL

1. El règim de reunions dels grups de treball, atesa la seva especialitat, serà flexible, adequat a la urgència del tema. No obstant, com a mínim, es reunirà bimensualment.

2. La convocatòria i coordinació dels grups de treball correspondran a la Presidència de la Comissió Permanent, la qual podrà delegar la convocatòria al Secretari/a Tècnic/a quan ho consideri oportú.

3. Els acords s’adoptaran per majoria simple dels presents, decidint el President en cas d’empat, mitjançant vot de qualitat.

ARTICLE 18.- QUORUMS DE CONSTITUCIÓ I DE VOTACIÓ DEL PLENARI I DE LA COMISSIÓ PERMANENT.

1. El Plenari quedarà vàlidament constituït amb l’assistència d’un terç dels seus membres i la Comissió Permanent amb l’assistència de la meitat dels seus membres.

2. Els acords, tant del Plenari com de la Comissió Permanent, s’adoptaran per majoria dels seus membres assistents, els quals, pel seu caràcter consultiu, podran aportar vots particulars.

3. S’haurà de fer el possible perquè la presa de decisions del Plenari i de la Comissió Permanent es realitzi per consens.

ARTICLE 19.- FORMALITZACIÓ DE LES SESSIONS

1. De cada sessió que celebri el Plenari s’aixecarà acta pel seu Secretari/a, en la qual es farà constar:

a. Lloc de la reunió, amb expressió del nom del municipi i local en que es va celebrar.
b. Dia, mes, any i hora en que comença.
c. Data i forma en que s’ha efectuat la convocatòria.
d. Text íntegre de la convocatòria.
e. Nom i cognoms del President/a, del Secretari/a, dels membres del Plenari presents, dels absents que s’haguessin excusat i dels que faltin sense haver-se excusat.
f. Caràcter ordinari o extraordinari de la sessió.
g. Les opinions sintetitzades dels membres del Plenari que hagin intervingut en les deliberacions i incidències d’aquestes.
h. Votacions que es verifiquin de la manera següent:
• Votacions nominals: es farà constar el sentit en que cada membre emeti el seu vot; això ha d’ésser demanat per les persones interessades.
• Votacions ordinàries: es farà constar el nombre de vots afirmatius, dels negatius i de les abstencions.
Sempre que sigui sol•licitat pel que hagi votat en contra, s’haurà de fer constar la seva oposició als acords adoptats i es transcriuran els vots particulars presentats.

i. Part dispositiva dels acords que s’adoptin.
j. Hora en que el President aixeca la sessió.

2. De cada sessió que celebri el Consell Permanent s’aixecarà acta pel seu Secretari/a Tècnic/a, en la forma descrita en l’apartat anterior. El Secretari/a Tècnic/a tindrà dret a veu, però no a vot, essent les seves funcions principals, sota la direcció de la Presidència, les següents:

a. Dinamitzar les actuacions del Plenari, de la Comissió Permanent i dels Grups de Treball.
b. Aportar quanta informació li demani el Plenari, la Comissió Permanent o els Grups de Treball.
c. Supervisar la informació que es difondrà a la ciutadania sobre totes les resolucions emanades pels òrgans del Consell i sobre les respostes que es generin al respecte pels òrgans de govern municipal.

3. De cada sessió que celebrin els Grups de Treballs s’aixecarà acta pels coordinadors corresponents, en la forma descrita en l’apartat primer d’aquest article. Aquestes actes es lliuraran al Secretari/a Tècnic/a, el qual la farà arribar a la Presidència de la Comissió Permanent.

4. Les actes, tant del Plenari com de la Comissió Permanent, seran sotmeses per a la seva aprovació, a l’inici de la següent sessió que celebri l’òrgan corresponent. Aquestes, una vegada aprovades, seran signades pel Secretari que l’hagi aixecat, amb el vist-i-plau de la seva Presidència.

ARTICLE 20.- DELEGACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ

Per agilitzar l’actuació del Plenari, de la Comissió Permanent i dels Grups de Treball, qualsevol dels seus membres podran delegar, excepcionalment i per causa justificada, la seva representació, prèvia comunicació i autorització de la Presidència, en un termini no inferior a quaranta-vuit hores en convocatòries ordinàries, i a dotze hores en convocatòries extraordinàries.

DISPOSICIO ADDICIONAL ÚNICA:

1. Tota referència a l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat que aparegui en aquesta normativa reguladora, s’entendrà feta a qualsevol Àrea Municipal o anàloga, sorgida com a conseqüència de futures eleccions locals, o en aplicació, si s’escau, de la nova estructura organitzativa, derivada de la modificació de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, on s’integri la competència corresponent al medi ambient i/o la sostenibilitat.

2. Tota referència a càrrecs polítics que apareguin a aquesta normativa reguladora, s’entendrà feta a tots aquells nous càrrecs equivalents que puguin sorgir com a conseqüència de futures eleccions locals, o en aplicació, si s’escau, de la nova estructura organitzativa, derivada de la modificació de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA.

En tot allò no previst per aquest document, el President del Consell adoptarà la decisió que consideri més adequada d’acord amb els criteris generals en ell redactats, informant al Plenari i a la Comissió Permanent en la primera sessió que celebrin per a la seva ratificació i proposant, si escau, la corresponent modificació.”

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400