Medi ambient

Soroll

Una de les molèsties més freqüent entre la ciutadania de les grans àrees urbanes i metropolitanes és el soroll. Les fonts de soroll són diverses: transport en general, obres, activitats econòmiques i de lleure, indústries, etc. Els efectes sobre la salut poden ser greus, i és per això que s’hi ha de posar solucions pal·liatives per assegurar una ciutat menys sorollosa. Els mapes de capacitat acústica donen un visió d’allà on s’ha d’actuar amb més urgència.

 

Pla d’acció per a la millora i recuperació de la qualitat acústica

El 6 de maig de 2020 l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat ha aprovat inicialment el “Pla d’acció per a la millora i recuperació de la qualitat acústica de l’Aglomeració de L’Hospitalet de Llobregat”, per establir mesures per a la protecció contra la contaminació acústica de la ciutadania i donar també compliment a la Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental i la normativa estatal i autonòmica de desenvolupament.

 

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400