Inscripció

 • Estic a:
 • Inici
 • Inscripció

Oferim una oferta àmplia i de qualitat amb grans opcions de modalitats d'abonament i accesos, adaptant l'oferta a tots els sectors de la població i a les franges horàries.

Les inscripcions es realitzaran en persona a la recepció de cada centre.

Estem treballant per incorporar noves funcionalitats per poder realitzar el procés d'inscripció de manera telemàtica.

Requisits d'inscripció

En el moment de formalitzar la inscripció caldrà aportar la següent documentació:

 • 1 fotocòpia del DNI.
 • 1 fotocòpia del document acreditatiu de la titularitat de les dades bancàries del compte on es domiciliaran els rebuts. També caldrà presentar-ne fotocòpia en cas de canvi de domiciliació bancària.
 • El comprovant de l'ingrés de les despeses de formalització de l'abonament i/o els serveis, si s'escau (sempre que el pagament no es faci amb targeta de crèdit).
 • El jovent de 14 i 15 anys necessitarà una autorització del pare/mare/tutor només per accedir a la piscina, però hauran d'anar acompanyats d'una persona adulta per anar a la sala de fitness, on només podran fer exercicis cardiovasculars.
 • El jovent de 16 i 17 anys necessitarà una autorització del pare/mare/tutor només per accedir a la sala de fitness, on podran fer exercicis cardiovasculars i de tonificació sota supervisió tècnica.
 • Per tenir dret als diferents descomptes d'abonament, segons la condició familiar i/o situació personal, caldrà tenir en compte el lliurament de la documentació justificativa, segons cada cas:
  • Certificació de la condició de pensionista
  • Certificació de la condició de família nombrosa
  • Certificació de la condició de cònjuge i/o parella de fet
  • Certificació de la condició de tutor, si s'escau
  • Altres certificacions (consulteu a recepció)
 • La persona abonada haurà d'aportar un certificat mèdic on explícitament quedi reflectit que la persona interessada, amb nom i cognoms, és apta per a la realització d'activitats físic-esportives. Aquest certificat ha d'estar signat i segellat per un metge, i incloure-hi el número de col·legiat.

Formalització de l'abonament

La primera quota d'abonament, juntament amb les despeses d'inscripció i/o dipòsit d'abonament, es faran efectives a l'entitat bancària que s'indiqui, amb el full d'ingrés corresponent que es facilitarà a la recepció, o mitjançant targeta de crèdit. A partir de la segona mensualitat, el cobrament de les quotes es farà per domiciliació bancària, segons les dades facilitades prèviament.

(*) La Direcció podrà modificar la forma de pagament segons les necessitats del servei.