Ajuntament de L'Hospitalet. 100x100 L'Hospitalet

arxiu municipal de L'Hospitalet. Fons municipal

Text concessió títol ciutatVeure imatge de Text concessió títol ciutat (nova finestra)
Està format per la documentació generada o rebuda per l’Ajuntament en l’exercici de les funcions que té encomanades per llei. Es conserva documentació des del segle XVIII fins a l’any 2007. Aquest fons s’incrementa cada any amb les transferències de la documentació que ha arribat al final de la seva tramitació. 

D’acord amb un dels principals postulats de l’arxivística, els fons documentals han de respectar el principi de procedència, és a dir, la unitat dels fons en relació a la institució que els ha generat.


Dates extremes : 1718 – 2007
Volum : 7960 metres lineals 
Eina de consulta i accés : inventari i catàleg en base de dades


QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DEL FONS MUNICIPAL – nivell 2 -
A100 GOVERN MUNICIPAL A110 Ple municipal
A200 Junta de Govern Local 
A300 Comissions i juntes municipals
A400 Organismes autònoms
A500 Grups municipals
A600 A lcaldia
A700 Ponències
A900 Regidories
B100 PROTOCOL I RELACIONS EXTERIORS B110 Títols del municipi
B200 Símbols locals
B300 Protocol
B400 Relacions exteriors
C100 ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL C110 Secretaria general
C200 Registre general de l'Ajuntament
C400 Serveis jurídics
C500 Matrimonis civils
D100 RECURSOS HUMANS D110 Plantilla i organigrama
D200 Selecció de personal
D300 Nòmines
D400 Disciplina i control
D500 Administració de personal
D600 Seguretat Social i mutualitats
D700 Relació amb els sindicats
D800 Formació del personal de l'Ajuntament
D900 Salut i riscos laborals
E100 COMPETÈNCIES DELEGADES DE L'ESTAT E110 Població
E200 Eleccions
E300 Estadística i cens
E400 Altres funcions delegades
F100 GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ F110 Informació
F200 Comunicació
F300 Informàtica
F400 Estudis i programació
G100 PARTICIPACIÓ CIUTADANA G110 Registre d'entitats
G200 Solidaritat
H100 HISENDA H110 Intervenció
H300 Dipositaria/tresoreria
H400 Recaptació
H500 Despesa
I100 FISCALITAT I110 Inspecció i recursos
I200 Impostos, arbirtris, taxes i preus públics
I800 Sancions i multes
J100 PATRIMONI J110 Propis i bens municipals
J200 Descripció general, inventari de béns
J300 Inventari del patrimoni municipal
J400 Adquisició de béns
J500 Alienació de béns
J600 Alteració qualificació jurídica dels béns
J700 Defensa del patrimoni
K100 SERVEIS MUNICIPALS K110 Gestió del cementiri
K200 Gestió de mercats
K300 Abastament
K400 Gestió de l'escorxador
K500 Gestió de parcs i jardins
K600 Gestió del clavegueram
K700 Escomesa de servei
K800 Junta arbitral de consum
K900 OMIC
L100 MEDI AMBIENT L110 Escombraries
L200 Meteorologia
M100 SERVEIS D'URBANISME, OBRES I ACTIVITATS M110 Terme municipal
M120 Carografia municipal
M200 Planejament
M300 Gestió urbanística
M400 Obra pública
M500 Llicències
M600 Disciplina urbanística
M700 Infraestructura urbana
N100 HABITATGE N110 Promoció d'habitatge públic
N200 Promoció d'habitatge privat
O100 SERVEIS DE SEGURETAT O200 Guàrdia urbana i altres cossos
O400 Multes
O500 Armes
P100 VIA PÚBLICA P200 Circulació
P300 Transport
P500 Ocupació de la via pública
Q100 CULTURA Q110 Festes i grans esdeveniments culturals
Q200 Equipaments culturals
Q300 Conservació i dinamització del patrimoni cultural
Q400 Biblioteques
Q500 Entitats i grups culturals
Q600 Formació
R100 EDUCACIÓ R110 Gestió dels equipaments educatius
R200 Matriculació
R300 Activitats educatives
R400 Consell escolar
S100 ESPORTS  
T100 JOVENTUT T200 Activitats juvenils
T300 Esplai
U100 SERVEIS SOCIALS U110 Benestar social
U200 Centres assistencials
U300 Gestió i activitat a les regidories
U400 Desastres naturals
U500 Formació ocupacional
V100 SANITAT V110 Salut pública
W100 PROMOCIÓ ECONONÒMICA W110 Informes i estadístiques
Y SERVEIS AGRPECUARIS  
Z100 SERVEIS MILITARS Z110 Lleves
Z200 Requisa militar
Z300 Salconduits i passaports


Instruments de descripció del fons municipal

L’any 1987 es va iniciar el procés d’organització i d’automatització dels instruments de descripció dels fons municipal. Es tractava de facilitar l’accés de tothom a la documentació produïda per l’ajuntament, en el decurs de les seves competències, per incrementar la transparència administrativa, preservar i potenciar el dret dels ciutadans la consulta dels documents públics del seu interès.

S’han dissenyat diferents instruments de descripció del fons municipal que permeten accedir als documents des de diferents nivells: des del quadre de classificació unitari, l’inventari general del fons, passant pels catàlegs de les sèries, fins a les fitxes catalogràfiques dels documents (fons, subfons, grup de sèries, sèries, unitats documentals simples i compostes).

Tots aquests instruments de descripció automatitzats, en bases de dades, són a disposició dels usuaris i usuàries al servei de consulta de l’Arxiu..  
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400