Ajuntament de L'Hospitalet

Convivència i Civisme

Serveis

Servei de civisme

El Servei de Civisme s’encarrega de difondre els valors i actituds cíviques entre la ciutadania, mitjançant programes i activitats que responguin a necessitats socials i a objectius determinats pel pla d’actuació municipal. També, s’ocupa d’informar sobre l’ordenança del civisme i la convivència aprovada per l’Ajuntament en l’àmbit de les comunitats de veïns de la ciutat i els espais públics, així com de difondre els recursos que l’Ajuntament posa a l’abast de la ciutadania en matèria de convivència i civisme.

El Servei de Civisme disposa d’un Pla d'Educació Cívica, amb l'objectiu d'educar en els valors del civisme. Consisteix en un pla pedagògic per impartir tot un conjunt de tallers durant el curs escolar i altres activitats dirigides a la ciutadania per promoure el civisme.

El Servei d’Agents Cívics.  El seu objectiu principal és fomentar i promoure el civisme en l’espai públic. La seva funció és educar en els valors del civisme.  Per aquest motiu, el personal contractat destaca per la seva formació en l’àmbit social amb experiència contrastada en l’entorn sociocomunitari.

Les principals funcions del servei d’agents cívics són les següents:

 • Informar i sensibilitzar sobre l’ordenança del civisme i la convivència.
 • Vetllar pel bon ús dels espais públics i contribuir a millorar el marc de convivència necessari perquè tots els ciutadans puguin gaudir.
 • Detectar possibles incompliments del ordenança, informar sobre les conseqüències que se'n derivin i oferir alternatives al comportament observat pel ciutadà.
 • Detectar des del territori conflictes que afectin els valors de convivència social i que requereixin una actuació específica per part dels serveis municipals.
 • Col·laborar amb la Guàrdia Urbana en situacions específiques relacionades amb el civisme a l’espai públic.

Servei de mediació comunitària

El Servei de Mediació Comunitària és un SERVEI MUNICIPAL, PROFESSIONAL I GRATUÏT, que:
 • Ofereix eines i acompanyament a les persones que volen gestionar, d’una manera dialogada, els conflictes que afecten la seva convivència quotidiana.
 • Pot atendre situacions de conflicte en diferents àmbits: veïnal, familiar, escolar, a l’espai públic, en establiments i en entitats
 • Té un paper actiu en la millora de la convivència a l’Hospitalet de Llobregat, com a ciutat plural i diversa. Mitjançant projectes i accions comunitàries, el servei promou espais de diàleg i/o de formació i afavoreix el coneixement mutu entre les persones i la creació de vincles socials.

Què és la mediació?

És un instrument a l’abast de les persones i entitats de L’Hospitalet de Llobregat per gestionar els conflictes de convivència, de manera dialogada, voluntària i col·laborativa.

La mediació ofereix un ESPAI on poder explicar la situació que preocupa, explorar les pròpies necessitats i conèixer les de l’altre i decidir, conjuntament, com millorar la situació, cercant solucions viables i satisfactòries per a totes les persones que hi participen. Les persones participants són les protagonistes en aquest procés de diàleg,  que estan acompanyades per una persona professional i imparcial- el mediador o la mediadora.

L’objectiu és tranformar els conflictes o les dificultats de convivència en oportunitats de canvi  i de millora mitjançant un diàleg constructiu, l’escolta, la reflexió compartida  i la cooperació entre les persones implicades.

Les condicions per a la mediació i els avantatges

La mediació requereix que les persones participin de forma VOLUNTÀRIA, en un clima de RESPECTE MUTU i amb la confiança que dóna la CONFIDENCIALITAT de la informació que s’aporta.

Els AVANTATGES de la mediació són:

 • Ajuda a comprendre les situacions de conflicte i les emocions que apareixen, aturant el seu empitjorament o escalada.
 • Parteix de les vivències, particularitats i necessitats concretes de les persones que hi participen.
 • El protagonisme és de les persones implicades. Elles són les més adequades per descobrir les solucions que poden millorar la situació en la que es troben.
 • Les persones decideixen com volen que sigui la seva relació en el futur.
 • Aporta solucions constructives, viables i satisfactòries per a totes les persones implicades. L’acord és seu, s’ajusta a les seves necessitats i, per tant, és més factible que s’acompleixi.
 • Aporta eines per a la millora de la comunicació i aprenentatges per gestionar els conflictes, en el futur.
 • És un servei gratuït.

Quines situacions o conflictes atén el servei?

El servei busca la millora de la convivència, tant en l’espai privat de l’habitatge  i de la comunitat veïnal, com en l’àmbit o espai públic, el que inclou equipaments municipals, establiments i el teixit associatiu o comunitari.

Per tant, les mediadores i mediadors poden atendre les dificultats o conflictes que afecten les relacions entre persones, en qualsevol dels següents àmbits:

 • Mediació veïnal: sorolls, olors, aire condicionat, animals domèstics, humitats, etc…
 • Mediació familiar: relacions generacionals, dificultats de comunicació amb els fills i filles, atenció a persones dependents, etc...
 • Mediació escolar i en casos d’assetjament escolar: relació entre alumnes (siguin o no del mateix centre), relació entre famílies, relació entre el centre i les famílies.
 • Establiments. Sorolls, olors o altres molèsties procedents de comerços, locals, bars, restaurants, etc...
 • Teixit associatiu o relacions entre entitats.
 • Espai públic: serveis i equipaments municipals, ús de l’espai públic, places, etc...
 • Mediació reparadora en sancions vinculades a  l’incompliment de l’Ordenança de Convivència i Civisme.

Servei suport a les comunitats de veïns i veïnes

El Servei de Suport a les comunitats de veïns i veïnes (SSCVV) ofereix suport a les comunitats veïnals amb dificultats d’organització i/o convivència. També assessora sobre drets i deures individuals i col·lectius en relació a l’escala, siguin propietaris o no, fonamentant-se en la normativa en matèria de règim de propietat horitzontal, accessibilitat, ordenances municipals i altres normes que puguin repercutir en les comunitats. Així mateix, realitza regularment tallers sobre gestió de deutes a les comunitats.

Aquest servei pretén dotar als veïns i veïnes d’eines i recursos per a que puguin millorar el funcionament de les comunitats i els conflictes interns que repercuteixen en la mateixa  amb la major autonomia possible. Entre d’altres accions, el servei promou la participació de les persones en l’organització de la comunitat, facilita el debat i diàleg entre el veïnat  i orienta en matèria de gestió interna.

Temes freqüents:

 • Convivència: us d’espais comuns, neteja i cura de l’escala, portes d’accés, conductes incíviques,...
 • Accessibilitat: supressió de barreres arquitectòniques, instal·lació de rampes, instal·lació d’ascensors,...
 • Funcionament de la comunitat: organització de reunions, juntes de propietaris/es, canvi de presidència, documentació bàsica de les comunitats,...
 • Drets i deures de propietaris/es, veïns/es i llogaters/es: cura de l’escala, pagament de quotes i vesses...

Servei de convivència i civisme de la guàrdia urbana

És una unitat especialitzada de la Guàrdia Urbana que efectua el seguiment de les problemàtiques vinculades a l’incompliment de les ordenances i normatives sobre convivència i/o civisme.

Ofereix una resposta personalitzada i ràpida a les demandes ciutadanes, mantenint la confidencialitat i la discrecionalitat ja que és una unitat no uniformada. El seu horari és flexible, adaptant-se a les situacions concretes i a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes.

Aquest servei vetlla pel compliment de la normativa de convivència i civisme en diferents àmbits d’actuació, promovent la resolució de les problemàtiques que s’indiquen a continuació i fent ús dels diferents instruments que les ordenances contemplen:

 • Establiments de pública concurrència: aforaments, incompliments de l’horari, comprovació dels nivells acústics, activitats no permeses, etc...
 • Comunitats de veïns i veïnes: sorolls, insalubritat, tinença d’animals, ocupacions il·legals, etc... També, assessorament en relació a l’ordenança de civisme i convivència en aquestes comunitats.
 • Espais públics: parcs infantils, zones d’esbarjo de gossos, neteja, sorolls a la via pública, etc...

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400