Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
27/01/2021

Entra en vigor el nou Reglament del Consell Educatiu de L'Hospitalet

Entra en vigor el nou reglament del Consell Educatiu de L’Hospitalet, aprovat en la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament el passat 23 de desembre de 2020.


El Consell Educatiu de L’Hospitalet és l’òrgan consultiu i de participació dels sectors afectats en la programació de l’ensenyament no universitari dins de l’àmbit municipal de conformitat amb la normativa vigent.


Els objectius del Consell Educatiu de L’H és superar l’àmbit estrictament escolar en coherència amb la Carta de Ciutats Educadores, i amb el Projecte Educatiu de Ciutat, participar activament i d’una manera més directa en el seguiment de la política educativa de la ciutat, i generar opinió, recollir propostes, així, com fomentar el debat en l’àmbit de l’educació.


Aquest nou text, en vigor des d’aquest passat dissabte 23 de gener, introdueix algunes novetats respecte a l’anterior reglament del 2012, per adequar-lo a la nova realitat social i educativa existent. Per una banda, es renova la composició del Consell Educatiu tenint en compte la proporcionalitat dels membres que formen part de la comunitat educativa. Es modifica el règim de funcionament i procés d’elecció dels membres que han de participar en els òrgans del Consell Educatiu.


D'altra banda, el nou reglament també introdueix novetats en l’estructura del Consell Educatiu, manté el Plenari que ha de garantir la participació dels diferents sectors implicats, i desapareix la Comissió Permanent. Dins de l’estructura també es poden crear les comissions de treball, com a òrgans col·legiats de caràcter permanent, o no permanent, que s’encarreguen de tractar temes d’interès en matèria d’educació no universitària, o bé, comissions de caràcter puntual, concret i específic, pels quals el Plenari estimi necessari fer un tractament separat i diferenciat


Una de les comissions amb caràcter estable que ja crea aquest reglament és la Comissió Permanent de la Formació Professional, que tractarà temes específics de l’etapa de formació professional, recollint el compromís de la ciutat, des dels diferents sectors de l’FP, per tal de planificar l’oferta formativa, tenint en compte la formació reglada, ocupacional i contínua, d’acord amb les necessitats canviants del sistema productiu.

 Podeu consultar el text del Reglament aprovat el passat 23 de desembre en el següent enllaç: Reglament Consell Educatiu L'H

 

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400