Tributs

Tributs

Notícies

 • Veure imatge de CALENDARI CONTRIBUENT 2020 (nova finestra)
  07/04/2020

  Avís de pagament dels tributs

 • Veure imatge de Agència Tributària (nova finestra)
  21/09/2017

  Anunci Agència Tributària

  Cobrament per part de l'Administració Tributària de l'Estat de les quotes provincials i nacionals de l'Impost sobre activitats  económiques  de l'exercici 2018

  *Cobrament de rebuts de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, (IAE) quotes nacionals i provincials 2018.

  Per resolució de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, s’ha establert que a partir de l'1 de setembre es començaran a emetre els rebuts per a la cobrança de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) corresponents a l’any 2018, quotes nacionals i provincials gestionades per l’Administració Tributària de l'Estat.

  El termini de cobrament per efectuar l'ingrés serà del 17 de setembre fins el 20 de novembre de 2018.

  El pagament es pot fer mitjançant les entitats col·laboradores (bancs, caixes d’estalvi i cooperatives de crèdit) o a través d’Internet (agenciatributaria.es), en l'opció : Seu electrónica. Tràmits destacats.Pagament d'impostos.

  El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, sense haver estat satisfet el deute, determinarà l’inici del període executiu i la meritació dels interessos de demora i dels recàrrecs pertinents.

Tràmits

Directori

Enllaços

 • Portal tributari de la Generalitat
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400