Preinscripción curso 2017-2018

Criteris que s'apliquen en la preinscripció per al segon cicle d'educació infantil (3-6 anys), primària, i ESO

El nou decret d'admissió publicat pel Departament d'Educació, "Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya" va establir uns nous criteris en el procés d'admissió de l'alumnat als centres educatius.

Aquests criteris ja estan recollits a la resolució que ha publicat el Departament d'Educació EDU/464/2022, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023:

 

CRITERIS DE PRIORITAT I BAREMS

  • Segon cicle d'Educació Infantil (de 3 a 6 anys)
  • Primària o Secundària: si hi ha més sol·licituds que places, també s'han d'ordenar. En primer lloc, té prioritat l'alumnat que prové d'una escola adscrita. També té prioritat l'alumnat que estudia l'ESO i simultàniament ensenyaments professionals de música o dansa, o és esportista d'alt nivell, però només en alguns centres de referència.

 

 

Si té germanes o germans que ja estan escolaritzats en el mateix centre

50 punts

Segons la proximitat del domicili habitual o del lloc de treball al centre educatiu

pel criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d'una puntuació, malgrat es doni més d'un dels tres supòsits previstos a continuació:

 

si el domicili habitual està dins la zona educativa del centre 30 punts
si la mare o el pare treballa dins la zona educativa 20 punts
Si és del mateix municipi, però fora de la zona educativa del centre educatiu 10 punts

 

Si la família percep la renda garantida de ciutadania

15 punts

 

En cas d'empatar en punts, es tenen en compte els criteris complementaris següents:

Si algun membre de la unitat familiar té una discapacitat igual o superior al 33% 15 punts
si el pare o mare treballa en el mateix centre educatiu triat en primera opció 10 punts
Si l'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa 10 punts
Si l'alumne o alumna forma part d'una família monoparental 10 punts
Si ha nascut en un part múltiple (és a dir, té germans bessons) 10 punts
Si es troba en situació d'acolliment familiar 10 punts
Si es té la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme 10 punts

 

 

Consulteu la pàgina web del Departament d'Educació: Preinscripció
  • Red de Jardines de Infancia Municipales del Hospitalet
  • Pacto local por la Educación
  • Prevenció
  • Red de Jardines de Infancia Municipales del Hospitalet
  • Consorcio para la Normalización linguística
  • D

Ayuntamiento de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400