Tribunal Econòmic Administratiu de L'Hospitalet

Façana El tribunalVeure imatge de El tribunal (nova finestra)

El Tribunal Econòmic Administratiu de L’Hospitalet de Llobregat (TEALH) és un òrgan especialitzat en el coneixement i resolució de les reclamacions economicoadministratives presentades pels ciutadans, contra els actes tributaris i els actes de recaptació d’ingressos de dret públic no tributaris de competència municipal. Així mateix, té competències d’assessorament sobre els projectes d’ordenances fiscals i d’elaboració d’estudis i propostes en matèria tributària a requeriment dels òrgans municipals.

La creació d’aquest Tribunal és obligatòria, com a conseqüència de l’aplicació del règim especial de municipis de gran població a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat, en haver assolit aquesta una població superior als 250.000 habitants (articles 121.2 i 137 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre). 

El TEALH es va constituir el dia 10 d’abril de 2012.

Membres del tribunal

  • Presidente: Rafael de Olañeta de Fernández Grande
  • Vocal: Montserrat Casanellas Chuecos
  • Vocal-Secretària: Silvia Verano Gil

Contacte

  • Seu: Edifici Ca n’Arús
    Rambla Marina, 417 - 08901 L’Hospitalet de Llobregat
  • Horari d’atenció: Dilluns a divendres, de 9 a 14 h
  • Telèfon: (00 34) 93 402 99 87
  • Correu electrònic: secretaria.tealh@l-h.cat
  • Com arribar-hi

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400