Ajuntament de L'Hospitalet

Informació

Nota: Aquest contingut té caràcter merament informatiu.

1) Contra quins actes es pot reclamar?

 • Actes de gestió, liquidació, inspecció, recaptació i imposició de sancions en matèria tributària, de competència municipal, sempre que no siguin actes de mer tràmit o estiguin exclosos per llei.
 • Actes de recaptació d’ingressos de dret públic no tributaris de competència municipal. En relació amb aquests ingressos (per exemple, sancions no tributàries), només es poden impugnar els actes de recaptació (provisions de constrenyiment, diligències d’embargament, etc.).
 • Resolució expressa o tàcita del recurs de reposició (en cas que aquest s’hagi interposat prèviament).

2) Es pot presentar directament una reclamació econòmic administrativa, sense previ recurs de reposició?

Sí. El recurs de reposició (que ha de resoldre el mateix òrgan que va dictar l’acte) es podrà interposar de forma potestativa, amb caràcter previ a la interposició de la reclamació econòmic administrativa. El recurs de reposició i la reclamació econòmic administrativa no es poden simultaniejar.

3) És obligatori presentar una reclamació econòmic administrativa abans de poder accedir al recurs jurisdiccional contenciós administratiu?

Sí. Les resolucions dictades pel TEALH posen fi a la via administrativa i contra elles es podrà interposar directament el recurs contenciós administratiu.

4) Quin és el termini d’interposició de la reclamació econòmic administrativa?

El termini d’interposició de la reclamació és d’un mes, comptat des del dia següent al de la notificació de l’acte objecte d’impugnació o des del dia següent a aquell en què es produeixin els efectes del silenci administratiu (si bé en cas de silenci es pot optar per esperar la resolució expressa).

D’acord amb la jurisprudència del Tribunal Suprem, el còmput dels terminis processals es realitza “de data a data”, és a dir, el termini finalitza el dia correlatiu a la data de la notificació (o el dia immediat hàbil posterior, si aquest és inhàbil). Per exemple, si la notificació de l’acte impugnable es realitza el dia 4 de maig de 2012, el termini per a presentar la reclamació conclourà el dia 4 de juny de 2012 (i no el dia 5 de juny).

5) A quin òrgan ha de dirigir-se la reclamació i on es pot presentar?

L’escrit d’interposició ha de dirigir-se a l’òrgan administratiu que hagi dictat l’acte que s’impugna. Aquest òrgan remetrà la reclamació i l’expedient al TEALH.

La reclamació es pot presentar en qualsevol de les oficines del Registre de l’Ajuntament de L’Hospitalet Llobregat.

També podrà presentar-se pels altres mitjans previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

6) Quin contingut ha de tenir la reclamació i quina documentació s’ha d’aportar?

La reclamació s’ha d’interposar a través d’un escrit que ha de contenir la identificació del reclamant (i en el seu cas, del representant); el domicili per a rebre notificacions; les dades de l’acte que s’impugna; la pretensió; el lloc, data i signatura del reclamant.

A fi de facilitar la seva presentació, en aquesta pàgina web hi ha disponible un model de reclamació econòmic administrativa i un model de representació.

La resta del contingut i documentació dependrà del tipus de procediment, que pot ser abreujat o ordinari:

 • El procediment abreujat procedeix:
  • Quan la quantia de la reclamació sigui inferior a 6.000 euros.

  • Quan s’al·legui exclusivament inconstitucionalitat o il·legalitat de normes; manca o defecte de notificació; insuficiència de motivació o incongruència de l’acte impugnat; o altres circumstàncies previstes reglamentàriament.

  • En el procediment abreujat, és obligatori presentar, amb l’escrit d’interposició, una fotocòpia de l’acte impugnat, les al·legacions que es formulen i les proves que s’estimin pertinents. 

 • El procediment ordinari procedirà quan la quantia de la reclamació sigui superior a 6.000 euros i no concorrin els supòsits en què resulta aplicable el procediment abreujat.

  En el procediment ordinari, el reclamant podrà presentar les al·legacions i proves inicialment amb l’escrit d’interposició, o bé podrà limitar-se a interposar la reclamació i presentar posteriorment les al·legacions i proves amb el tràmit de posada de manifest de l’expedient. Es recomana adjuntar amb l’escrit d’interposició una fotocòpia de l’acte impugnat, per a facilitar la seva identificació.

7) La interposició de la reclamació suspèn l’execució de l’acte impugnat?

Amb caràcter general, la mera interposició de la reclamació no suspèn l’execució de l’acte impugnat. Ara bé, sí procedirà la suspensió en els següents casos: 

 • Suspensió prèvia: Si es va interposar prèviament recurs de reposició potestatiu i es va acordar la suspensió, aquesta s’estendrà a la reclamació econòmic administrativa si les garanties aportades són suficients. 
 • Suspensió automàtica amb garanties: es suspendrà automàticament l’execució de l’acte impugnat, sempre que així se sol·liciti i que es garanteixi l’import del deute, els interessos de demora i els recàrrecs que puguin procedir, amb alguna de les garanties previstes a l’article 35 del Reglament del TEALH i a l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels tributs municipals, en particular:
  • Dipòsit de diners o valors públics.
  • Aval o fiança de caràcter solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d’assegurança o caució. 
 • Suspensió sense garanties:
  • Si es reclama contra una sanció tributària, la seva execució quedarà suspesa, sense necessitat de sol·licitar-la ni d’aportar garantia.
  • Quan se sol·liciti la suspensió amb fonament en la causació de perjudicis de difícil o impossible reparació, o en l’existència d’error aritmètic, material o de fet. En aquest cas la sol·licitud de suspensió serà tramitada i resolta pel TEALH. 

Amb caràcter general, les sol·licituds de suspensió s’han de presentar davant de l’òrgan que va dictar l’acte objecte de la reclamació.

8) Quant costa interposar una reclamació?

La interposició d’una reclamació econòmic administrativa és gratuïta. No és necessària l’assistència d’advocat o procurador.

No obstant, seran a càrrec del reclamant les proves practicades a petició seva, que generin despeses que no hagi de suportar l’Administració.

Tanmateix es podran exigir al reclamant les costes del procediment, quan el Tribunal apreciï temeritat o mala fe, en els termes previstos als articles 75 a 78 del Reglament del TEALH.

9) Com finalitza el procediment econòmic administratiu?

El procediment pot finalitzar per resolució del Tribunal; per renúncia al dret en què la reclamació es fonamenti; per desistiment de la petició o instància; per caducitat de la instància; o per satisfacció extraprocessal.

La durada màxima del procediment és d’un any en el procediment ordinari i de sis mesos en el procediment abreujat, comptats des de la interposició de la reclamació, sense incloure els períodes de temps previstos normativament i en particular els regulats a l’article 49.4 del Reglament del TEALH.

El Tribunal sempre ha de resoldre expressament i la resolució podrà ser estimatòria, desestimatòria o declarar la no admissibilitat.

10) Quins recursos es poden interposar contra les resolucions del TEALH?

Les resolucions dictades pel TEALH posen fi a la via administrativa i contra aquestes es podrà interposar, en el termini de dos mesos, recurs jurisdiccional contenciós administratiu.

També es podrà interposar recurs extraordinari de revisió, en els supòsits previstos a l’article 73 del Reglament del TEALH; i recurs d’anul·lació, en els termes previstos als articles 238 i 239.6 de la LGT i a l’article 60 del RGRVA.
 

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400