Normativa bàsica

  1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre. Títol X. “Mesures per a la modernització del Govern Local”: arts. 121 a 138. 

  2. Reglament Orgànic del Tribunal Econòmic Administratiu de L’Hospitalet de Llobregat (RTEALH), de 25 de gener de 2012 (BOPB de 15 de febrer de 2012) 

  3. Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT).

  4. Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de desenvolupament de la Llei General Tributària en matèria de Revisió en Via Administrativa (RGRVA).

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400