Ajuntament de L'Hospitalet

Cessió d'espais

La majoria d'equipaments culturals de la ciutat obren els seus espais a entitats, empreses i institucions per a poder organitzar activitats pròpies: conferències, cursos, jornades, debats, cinema-fòrums, festivals, certàmens, espectacles, etc.

Segons el Reglament per a la Utilització Privativa d'Equipaments Culturals adscrits a la gestió del Servei de Cultura de l'Ajuntament de L'Hospitalet, BOE núm. 253, la concessió de l'espai es pot fer en règim de cessió segons diferents supòsits. Els preus públics del lloguer de les diferents sales per a l'any 2022 es poden consultar a les ordenances aprovades i els preus públics.

Per tal de poder fer ús de les sales dels diferents espais, cal posar-se en contacte amb l'equipament cultural per fer la pre-reserva de la data, lliurar el document de sol·licitud a través de registre i la documentació requerida en el mateix i abonar mitjançant autoliquidació el preu corresponent a les hores sol·licitades, d'acord al procediment indicat al punt 7 del Reglament:

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400