Plan de acción 60:30

Fitxa - accióVer imagen de Proyecto 60:30 (nueva ventana)

EIX 1: CONVIVÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1. MAPA DE RECURSOS DEL BARRI
Objectiu: Facilitar l’accés a la informació dels recursos disponibles al barri tant per la ciutadania general com per als professionals. Crear d'un web amb agenda comunitària.  Cronograma: 2020-2030.

2. DIÀLEGS VEÏNALS:

Objectiu: Impulsar espais de participació activa i de corresponsabilitat de la ciutadania per compartir solucions de millora de la convivència al barri. Donar resposta a les necessitats de les diferents subjectivitats i col·lectius que conviuen al barri. Cronograma: 2021-30

3. SALA DE CONVIVÈNCIA INTERGENERAL:

Objectiu: Crear un nou espai físic polivalent per la realització d’activitats culturals i lúdiques que millorin la convivència entre diversos col·lectius i generacions que viuen al barri. Cronograma 2024-30

4. CONEIXER-NOS:

Objectiu: Facilitar la relació veïnal per millorar la convivència, fomentar el sentiment de pertinença i disminuir tensions gràcies al diàleg Cronograma: 2022-2030

5. FACIL.LITADORS NOCTURNS

Objectiu: Millorar la convivència i el respecte veïnal, específicament i prioritàriament durant el descans nocturn. Reduir o eliminar el soroll al carrer, especialment durant les nits d’estiu, incompatible amb el descans als habitatges. Identificació, formació i contractació de liders de cada comunitat per facilitar la convivència nocturna durant els estius. Cronograma: 2022-2030

6. XARXA DE CONCIL.LIADORS I CONCIL.LIADORES COMUNITARIS

Objectiu: Millorar la convivència des de la corresponsabilitat ciutadana.El projecte Xarxa de conciliadores i conciliadors comunitaris neix de la necessitat d’ampliar la corresponsabilitat de la gestió de la convivència a l’Hospitalet. El projecte vol formar i empoderar agents comunitaris perquè puguin incidir en el seu entorn. Cronograma: 2020-30

7. MEDIACIÓ REPARADORA:

Objectiu: Aplicació del paradigma jurídic de justícia reparadora.Aquest model proposa canviar l’actual orientació adversarial dels sistemes de justícia per un nou paradigma basat en la restauració i la reparació del dany i de les pèrdues, conseqüència de la infracció en relació amb el context comunitari. Es basa en els principis i valors del diàleg, la reparació, la reintegració i la participació. Aquest paradigma retorna el protagonisme a la comunitat a l’hora de resoldre els conflictes que s‘hi generen. Cronograma: 2018-2030

EIX 2: EDUCACIÓ COMUNITÀRIA

8.- ESPAI DE SUPORT A LA CRIANÇA I A LA EDUCACIÓ
Objectiu: Crear un espai de suport i acompanyament a les famílies en la criança i l’educació d’infants de 0-3 anys. Cronograma: 2023-2030

9.- FORMACIÓ EN NOVES TECNOLOGÍES I LLUITA CONTRA LA FRACTURA DIGITAL
Objectiu: Reduir la fractura digital al barri mitjançant la formació en noves tecnologies (alfabetització digital) i l’accés a equipament informàtic per a la població del barri que ho necessiti. Punts d'assesorament TIC per ajudar al veinat amb les gestions telemàticas. Cronograma: 2021-2030.

10.- EQUIPAMENT PER A JOVES NOU SIDECAR
Equipament socioeducatiu que s’adreça a adolescents i joves del territori, oferint diferents serveis i projectes que atenen les seves necessitats en els diferents àmbits vitals. Esdevé un espai de trobada i creixement on els joves poden desenvolupar-se en diferents àmbits de forma participativa i oberta a la comunitat.Cronograma: 2019-2030.

11.- EDUCACIÓ EN EL LLEURE I ACCIONS SOCIOEDUCATIVES
Acció socioeducativa a través de l’educació en el lleure, tant per als infants i joves del barri com per a persones adultes. Proporciona a les famílies habilitats i estratègies per al seu desenvolupament personal i social a fi que esdevinguin agents actius de la comunitat involucrades en el desenvolupament saludable dels seus fills i filles.Cronograma: 2018-2030.

12.- IMPULS DEL CONEIXEMENT I L’ÚS SOCIAL DEL CATALÀ A LES PLANES
En el marc del pla d’impuls del català a l’Hospitalet la iniciativa pretén garantir la igualtat d’oportunitats laborals i proveir el veïnat de les eines necessàries per a la seva plena participació en la comunitat. Cursos de català, grups de conversa i assessorament linguüistic i suport a les entitats. Cronograma: 2018-2030.

13.- PLA EDUCATIU D’ENTORN: XARXA DE CRIANÇA 0-6
La Xarxa de Criança i Educació 0-6 de les Planes - la FLorida és l’espai de creació de propostes per dur a terme el treball amb les famílies que tenen infants de 0 a 6 anys del districte on participen els professionals de la petita infància i les famílies. Cronograma 2017-2030.

14.- CIUTAT EDUCADORA: ACOMPANYAMENT A LES FAMÍLIES, AFA I AMPA
Es desenvolupa amb la finalitat de donar dinamisme i suport a les AMPA mitjançant accions de formació i assessorament per fomentar la vinculació de les accions dirigides a les famílies en els àmbits de la programació regular d’espais socials de debat educatiu y les trobades d’AMPA amb les entitats i els projectes comunitaris del barri.Cronograma: 2017-2030.

15.- PLA EDUCATIU D’ENTORN: ITINERARIS EDUCATIUS PERSONALITZATS
El Servei d’Orientació d’Àmbit Comunitari (SOAC) disposa dels recursos i els professionals per tal d’articular, des de la continuïtat, la complementarietat i la coherència de les actuacions, mesures d’orientació i acompanyament, que proporcionin un contínuum educatiu dels joves de 16 a 20 anys. Cronograma 2018-2030.


16.- PEE I CIUTAT EDUCADORA: ACOLLIDA INTEGRAL COMUNITÀRIA
Establir mecanismes necessaris als centres educatius de la ciutat per incorporar l’acollida de les famílies en els plans d’acollida de cada centre. Per arribar-hi  es vol crear un pla marc d’acollida dels alumnes i les famílies nouvingudes a la ciutat que reculli les bones pràctiques existents a cada centre. Cronograma: 2023-2030.


17.- CIUTAT EDUCADORA: PARTICIPACIÓ DELS JOVES AL BARRI I APRENENTATGE  SERVEI
L’APS és una metodologia que lliga l’aprenentatge del currículum amb un servei a la comunitat. Té una llarga presència prèvia al barri i els centres educatius mostren un gran interès per aplicar aquesta metodologia, ja que fomenta la participació real de l’alumnat en el territori i converteix en funcionals els aprenentatges, els coneixements i les habilitats.Cronograma: 2008-2030.


18.- ESCOLA DE VIDA LES PLANES - FLORIDA
El projecte neix el 2019 per donar resposta a les necessitats educatives i socials de joves i adults dels barris de les Planes i la Florida amb la creació d’un espai de formació permanent i intercanvi de coneixement. Es tracta d’una escola d’adults comunitària, participativa i oberta a tothom, enfocada a oferir una oferta formativa de qualitat i gratuïta per facilitar l’accés a l’educació i/o al món laboral.

19.- AVANÇA TASTAOFICIS
El projecte: Es defineix com un projecte de nova oportunitat educativa que ofereix formació i acompanyament a noies i nois de 16 a 18 anys desconnectats del sistema educatiu. Es treballa de forma integral per a la formació i la capacitació dels joves orientant-los i acompanyant-los per afavorir el retorn al sistema educatiu i/o la inserció laboral. Cronograma: 2019-2030.

EIX 3: CULTURA I ART COMUNITARI

20.- MEMÒRIA HISTÒRICA DEL BARRI:
Espai per Fomentar el sentiment de pertinença i orgull de barri, l’autoestima dels veïns i veïnes i la cohesió social. Valorar les vivències i el treball de les persones que s’esforcen a diari a transformar en positiu el barri i les que destaquen en diversos camps: acadèmic, esportiu, artístic. Organització d'actes de celebració dels esdeveniments delbarri: Centenari creació del barri i 75º aniversari de la construcció dels Blocs. Cronograma: 2021-2030.

21.-  AGENDA COMUNITÀRIA ARTÍSTICA I CULTURAL
Objectiu: Generar una agenda  comunitària que inclogui la programació d’actes, activitats de participació, formació i esdeveniments artístics i culturals al barri de les Planes a través d'un web.
Cronograma: 2022-2030.

22.- POSEM “GUAPO” EL BARRI
Objectiu: Vetllar per la millora, la protecció i la conservació del paisatge urbanístic del barri a través de creacions artístiques a les façanes dels Blocs.
Cronograma: 2018-2030.

23.- FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTMETRATGES FILMSERÈ
Festival internacional de curtmetratges d’organització social que es porta a terme al districte de la Florida - les Planes durant la primera setmana del mes de juny com APS dels joves del Institut Eduard Fontserè. Es tracta d’un esdeveniment impulsat per gent del barri per a gent del barri, on també es reben curtmetratges de tot el món i apropa la cultura audiovisual a la població de les Planes. Cronograma 2019-2030.

24.- FLORIDA CIRCUS TIME
El projecte entén el circ com una eina transformadora que permet treballar valors tals com el respecte, la solidaritat o la inclusió amb els joves del barri. Les arts circenses són utilitzades com el vehicle d’expressió a través d’un conjunt de tècniques que tenen en comú el treball corporal, la superació individual i col·lectiva, la necessitat de concentrar-se i de ser constants.Cronograma: 2019-2030.


25.- L’ORQUESTRA DEL MEU BARRI.
Fomenta l’aprenentatge artístic d’alumnes i exalumnes del Pau Vila, incrementant el nombre d’activitats artístiques musicals al barri a través de la creació d’una orquestra. L’alumnat de l’escola Pau Vila ho és alhora de l’Escola Municipal de Música Centre de les Arts (EMMCA). Cronograma 2018-2030.


26.- ROCK’IN
Projecte que persegueix motivar i fer possible la creació de grups d’interpretació de música moderna entre els alumnes de l’Institut Eduard Fontserè, per oferir actuacions al barri i a la ciutat. Ofereix activitats extraescolars i casals d'estiu. Cronograma 2020-2030.

EIX 4: SALUT COMUNITÀRIA I ESPORT

27.- COMPARTIM SALUT
Creació d'una xarxa per revertir factors de vulnerabilitat emocional, mental i física dels veïns i veïnes del barri.Valorar la comunitat com a capital humà de salut. Potenciar l’esport escolar dels infants i joves. Cronograma: 2022-2030

28.- TEIXIM ESPAIS DE CURES
Iniciativa feminista que vetlla per la millora del benestar i la salut de les persones que vivim al barri mitjançant la generació de xarxes comunitàries que facilitin la interconnexió d’iniciatives al voltant de tres eixos principals: cura de persones, cura de l’entorn i alimentació conscient i saludable. cRONOGRAMA 2019-2030

29.- CRUYFF COURT JORDI ALBA I PATIS OBERTS
L’estiu del 2021 neix un nou espai esportiu a la plaça Granada. La seva finalitat és treballar per aconseguir una societat més saludable i sostenible mitjançant el llançament de projectes per a nens i nenes amb diversitat funcional o sense.Formació de joves per esdevenir dinamitzadors d'esveniments esportius. Cronograma 2021-2030

30.- ESTIMULACIÓ COGNITIVA PER A LA GENT GRAN
Espai per oferir suport a les persones grans que volen treballar de manera preventiva les funcions cognitives i les que comencen a detectar pèrdues de memòria o dificultats en el dia a dia. Detecció de necessitats de les persones participants.
Cronograma: 2019-2030

EIX 5: MEDI AMBIENT I LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC
31.- EDUQUEM PER MILLORAR EL MEDI AMBIENT AL BARRI
Espai per conscienciar la ciutadania de la situació mediambiental i mobilitzar-la perquè faci accions per pal·liar el canvi climàtic. Motivar als veins/es a participar a la Taula d’emergència climàtica de la ciutat. Cronograma: 2022-2030.

32.- HORTS SOCIALS I SOLIDARIS
Acció per fomentar la participació del veïnat a través d’activitats comunitàries i ecològiques com són els horts urbans i solidaris. Cronograma: 2021-2030

33.- NATURALITZACIÓ DEL PATI DE L’ESCOLA PAU VILA
Reforma integral del pati de l’Escola Pau Vila per convertir-lo en un espai natural i educatiu al servei de tota la comunitat educativa i un refugi climàtic de proximitat per al veïnat en cas d’onades de calor.
Cronograma: 2020-2024.

34.- ILLES ESCOLARS SALUDABLES
Programa per alliberar els carrers dels voltants dels centres educatius de fums contaminants i de sorolls produïts pels vehicles de motor per convertir-los en zones de vianants i entorns amables per a infants, joves i adults. Creació de nous espais d’estada per al veïnat.
Cronograma: 2020-2024

34 BIS.- ILLES VERDES
Creació d'illes verdes per actuar davant de l’augment dels episodis de calor extrema i del perjudici que ocasionen a la salut de la població, i oferir una cobertura territorial equitativa i socialment justa. Cronograma: 2020-2024

35.- PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT I MILLORA DE LA MOBILITAT AL BARRI
Modificar la mobilitat del barri per aconseguir més zones d’ús ciutadà per als vianants i pacificar el trànsit de vehicles al barri de les Planes. Cronograma: 2022-2030

36.- ESPAI COMUNITARI MATACAVALLS: PROJECTE MÒDUL
Centre ecològic i cultural construït al voltant d'un espai en desús i degradat (solar del pont de Matacavalls) per regenerar-lo com a un nou parc i fer-ne un referent en els àmbits de la cultura, educació i innovació tecnològica, de manera sostenible i comunitària. Cronograma 2019-2030.

EIX 6. ACCÉS A L’HABITATGE
37.- PLATAFORMA D’ACOMPANYAMENT A JOVES QUE PATEIXEN DESNONAMENTS
Crear un projecte d'APS per donar suport i acompanyament a joves i adolescents en procés de desnonament o en condicions d’infrahabitatge, amuntegament o itinerància.Cronograma: 2022-2030

38.- HABITATGE SOCIAL AMB ESPAIS I SERVEIS COMUNS
Fer realitat dues promocions d’habitatge social amb espais i serveis comuns on convisqui gent gran i joves del barri. Cronograma: 2024-2030.

39.- PUNT D’INFORMACIÓ D’HABITATGE, ACOLLIDA I ESTALVI ENERGÈTIC
Crear un punt d’informació de proximitat adreçat als veïns i veïnes de les Planes sobre ajuts a l’accés a l’habitatge i a l’estalvi energètic i sobre els processos d’acollida i d’inclusió social.
Cronograma: 2023-2030

40.- PARTICIPACIÓ EN LA REDACCIÓ DEL PLA LOCAL D'HABITATGE DE LA CIUTAT
Objectiu: Contribuir al procés participatiu de redacció del Pla Local d'habitatge de L'Hospitalet amb les aportacions del grup de redacció del pla d'acció 2021-2030 del Pla Integral. cRONOGRAMA 2022-2030

41.- TENIM CURA DELS EDIFICIS
Fomentar la rehabilitació dels edificis del barri, les zones comunes i l’espai públic que els envolta, així com millorar-ne l’eficiència energètica.Cronograma: 2022-2030.

EIX 7: OCUPACIÓ I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

42.- IMPULSAR UNA ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS
Consolidar i impulsar l’Associació de Comerciants del Barri la Florida – les Planes a fi d’enfortir el comerç del barri i la diversitat comercial des d’una mirada comunitària. Cronograma: 2021-2030.

43.- REACTIVAR EL TEIXIT COMERCIAL DEL BARRI DE LES PLANES
Impulsar un eix comercial que reactivi i doni visibilitat als comerços de les Planes - Blocs la Florida.Cronograma: 2023-2030


44.- IMPULSAR L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA I EL COWORKING
Crear un recurs que promogui, acompanyi i ajudi a convertir les idees d’emprenedoria de joves i dones del barri en projectes d’economia social i solidària; que creï ocupació i estigui al servei de les necessitats del veïnat de les Planes, amb especial atenció a les persones més vulnerables.
Cronograma: 2024-2030

45.- TREBALL ALS BARRIS
El projecte Treball als Barris és una iniciativa d’orientació, formació, acompanyament i inserció laboral, amb l’objectiu de millorar la capacitació professional de les persones que cerquen feina. S’adreça als barris amb més necessitats de reequilibri territorial i social. Punt d'atenció a Blocs Florida.

EIX 8.- URBANISME I MOVILITAT

46.- GENERE I URBANISME
Repensar els espais públics, comunitaris i privats des de una mirada feminista, més inclusiva, incorporant la heterogeneïtat de sensibilitats, de col·lectius, de condicions socials, d’identitats múltiples, i vetllant perquè les dones participin en el disseny previ de les millores urbanístiques.
Cronograma: 2021-2030

47.- ANOMENAR LES PLACES I ELS NOUS ESPAIS DEL BARRI
A partir d’un procés participatiu acordar un nom per a les quatre places dels Blocs i de l’espai recuperat com a parc al costat del pont de Matacavalls Cronograma: 2024-2030

48.- TRANSFORMACIÓ DE L’AVINGUDA CATALUNYA EN UNA RAMBLA VERDA CONNECTADA AMB ELS PARCS DE LES PLANES, LA PAU I LA TORRASSA
Transformació de l’avinguda de Catalunya en una gran rambla verda que connecti els parcs de les Planes i la Torrassa i doni continuitat a l’eix cívic Tomás Giménez - avinguda de la Primavera a través de la remodelació i ampliació del parc de la Pau. Cronograma: 2023-2030

49.- ACCESIBILITAT AL PARC DE LES PLANES
Millorar l’accessibilitat del parc de les Planes en la seva connexió amb el carrer Teide per mitjà d’escales mecàniques i/o ascensors. Cronograma: 2024-2030

50.- REMODELACIÓ CARRER TEIDE I EL PONT DE MATACAVALLS
Transformació del carrer Teide en un espai ciutadà amb pacificació del trànsit i amb instal·lacions públiques pel gaudi del veïnat i la convivència. Recuperació de l’espai de Matacavalls com a parc comunitari dedicat al lleure, l’art i el medi ambient, accessible des del Parc de les Planes i el carrer Menéndez Pidal. Cronograma: 2019-2030

51.- REMODELACIÓ DE LES PLACES INTERIORS DELS BLOCS
Transformació urbanística de les quatre places interiors dels Blocs la Florida per millorar la convivència i pacificar la mobilitat interior de vehicles. Cronograma: 2024-2030

52.- CONNECTIVITAT DEL BARRI DE LES PLANES AMB SANT JOSEP
Aconseguir una connexió accesible a través de zones verdes entre els barris de les Planes i Sant Josep un cop soterrades les vies del tren. Cronograma: 2026-2030

53.- NOU MIRADOR DE LES PLANES
Recuperar i millorar l’espai del carrer Teide situat entre l’entrada del cementiri i el balcó del Mirador a través d’un procés  participatiu.
Cronograma: 2023-2030

54.- NOVA URBANITZACIÓ DELS CARRERS DELS BLOCS FLORIDA
Remodelació dels carrers interiors del Blocs de la Florida per tal de millorar la qualitat urbanística i la convivència ciutadana.
Cronograma: 2019-2030

55.- EQUIPAMENT D’ATENCIÓ INTEGRAL PER A LA GENT GRAN
Crear un nou equipament per atendre les necessitats de la gent gran de les Planes, amb especial atenció a les persones més vulnerables amb servei de menjador, dutxa, bugaderia, activitats d'oci i antena de Serveis Socials. Creació d'un projecte de voluntariat i de detecció de necessitats de la gent gran del barri. Cronograma: 2020-2030

56.- ESPAI DE DONES
Crear un espai físic que funcioni com a generador de xarxa i d’espai de trobada de dones, a partir del qual es reforcin els projectes ja existents i se’n generin de nous (viver de noves propostes). Aquest espai donaria cabuda a altres serveis específicament dirigits a la dona. Cronograma: 2023-2030

57.- L’H 6.0 AL MERCAT DE LA FLORIDA
Creació d’un nou equipament municipal a la segona planta del Mercat de la Florida que lideri l’estratègia de ciutat per complir el compromís de l’Hospitalet amb la Carta dels Drets Digitals i la voluntat de transformació digital dels sis districtes de la ciutat. Cronograma: 2023-2030

58.- AMPLIACIÓ DE LA BIBLIOTECA DE LA FLORIDA
Ampliar el servei de Biblioteca per cobrir les necessitats actuals del districte. Cronograma: 2023-2030

59.- NOU PLA URBANÍSTIC ALS BLOCS DE LA FLORIDA (GENERALITAT DE CATALUNYA).
Redactar un nou pla urbanístic de transformació dels Blocs la Florida que sigui sotmès a un procés participatiu amb el veïnat. Cronograma: 2023-2030

60.- NOVA ESCOLA D’INFANTIL I PRIMÀRIA I I NOU CAP LA FLORIDA SUD (Generalitat de Catalunya)
Aconseguir que el barri de les Planes tingui els equipaments i serveis públics educatius i sanitaris necessaris per aconseguir que la població hi tingui una atenció de qualitat: Una nova escola, un nou CAP i més escoles bressols. Cronograma: 2022-2030.

EIX 9.- NOUS EQUIPAMENTS MUNICIPALS I ALTRES ADMINISTRACIONS.

La concreció de moltes de les propostes i dels programes desenvolupats en el marc d'aquest Pla han d'anar de la mà de la creació dels nous espais necessàris. Amb horitzo del 2030, el Pla vol incloure la projecció dels nous equipaments que resoldran en part les mancances acumulades en els darrers anys posant al barri al nivell de serveis de la resta de barris del municipi.

55. Equipament d'atenció Integral per a la gent Gran.

56. Espai de dones

57. LH 6.0 al Mercat de la Florida

58. Ampliació de la Biblioteca la Florida

59. Nou Pla Urbanístic als Blocs Florida (Generalitat)

60. Nova escola d'Infantil-Primària i nou CAP Florida Sud (Generalitat)

El seguiment de les ACCIONS del Pla de regeneració urbana integral les Planes -Blocs Florida

Instrument públic de seguiment d'accións. 

QRVer imagen de El seguiment de les ACCIONS del Pla de regeneració urbana integral les Planes -Blocs Florida (nueva ventana)

El febrer de 2013 la ciutat va iniciar el procés participatiu L’Hospitalet on. El futur per endavant. Durant els vuit mesos següents, més de 6.000 persones a les xarxes socials i uns 1.200 presencialment, van reflexionar-hi i van fer propostes al voltant del que han de ser els eixos estratègics de la tercera gran transformació de la ciutat.

Des d'aquest estiu (2022) s'ubica el Pla Integral dins del L'Hon, on espai on podreu veure, participar i opinar sobre les accions programades fins al 2030 dintre del Pla d'Acció 60:30.

Ayuntamiento de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400