Ajuntament de L'Hospitalet

Cartografia del parcel·lari

Veure imatge de Presentació de Cartografia del parcel·lari Cadastral (nova finestra)

D’acord amb la vigent Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, la informació del parcel·lari cadastral té caràcter de cartografia temàtica i s’hi anomena cartografia cadastral (art.2.3.g).

La cartografia cadastral que elabora l’Ajuntament de L’Hospitalet és la Cartografia del parcel·lari Cadastral digital (CCd-LH).

Per a més informació, cliqueu aquí.

Característiques

Especificacions tècniques:

 • Sistema ETRS89, coordenades UTM, fus 31 nord.
 • Precisió de l’escala 1:500.
 •  2D.

Catàleg d’elements:

 • Llegenda.

Format:

 • DGN (v8), DWG i DXF (R 2000/2000i/2002).
 • PDF (Acrobat 6, PDF 1.5).

 Actualització:

 • Habitualment, per zones on es produeixin canvis en les parcel·lacions, construccions o en els elements secundaris.
  • Quant als límits de les parcel·les:
   • En cas de reparcel·lacions: quan estiguin aprovades definitivament.
   • En cas de canvis per altra causa (ajustos topogràfics, correccions d’errors, expedients de modificació...): quan es consensuïn amb l’Oficina municipal del cadastre.
  • Quant a les construccions:
   • En cas d’enderrocs: quan es verifiqui l’execució.
   • En cas d’obra nova: quan es verifiqui la construcció, encara que continuïn els treballs dins de les edificacions (aixecament de les plantes i tancament de façanes, principalment).
   • En cas de canvi per altra causa: (ajustos topogràfics, correccions d’errors, expedients de modificació...): quan es consensuïn amb l’Oficina municipal del cadastre.
  • Quant als elements secundaris (noms i números de carrers...):
   • Quan es detecti la necessitat, coordinadament amb el manteniment de la informació del Sistema d’Informació Territorial municipal (SIT-LH).
 • Habitualment, els canvis s’integren amb un retard màxim d’una setmana després d’acabats els treballs d’edició cartogràfica i de modificació del SIT-LH.

Publicació al web:

 •  Just immediatament després de l’actualització.

La Cartografia del parcel·lari Cadastral digital 1:500 (CCd-LH)

Veure imatge de La Cartografia del parcel·lari Cadastral digital 1:500 (CCd-LH) (nova finestra)

L’Ajuntament de L’Hospitalet elabora i manté des de finals de la dècada de 1980 una cartografia del parcel·lari cadastral, amb convenis amb la Direcció General del Cadastre (DGC). Des de 1994, aquesta cartografia és la Cartografia del parcel·lari cadastral digital (CCd-LH).

La CCd-LH està emmagatzemada amb coordenades mil·limètriques, té la precisió de l’escala 1:500 i és 2D. Les característiques, quant a l’escala, utilitzades en el sistema d’informació de la DGC no són exactament les mateixes que les utilitzades en el sistema d’informació municipal.A més, la CCd-LH es publica amb major rapidesa d'actualització. Tot això explica les possibles diferències entre ambdues cartografies.

La CCd-LH es pot consultar des del geoPortal urbanístic municipal

Es pot descarregar des del geoPortal cartogràfic.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400