Ajuntament de L'Hospitalet

Tribunal Econòmic Administratiu de L'Hospitalet

Veure imatge de El tribunal (nova finestra)
El Tribunal Econòmic Administratiu de L’Hospitalet de Llobregat (TEALH) és un òrgan especialitzat en el coneixement i resolució de les reclamacions economicoadministratives presentades pels ciutadans, contra els actes tributaris i els actes de recaptació d’ingressos de dret públic no tributaris de competència municipal. Així mateix, té competències d’assessorament sobre els projectes d’ordenances fiscals i d’elaboració d’estudis i propostes en matèria tributària a requeriment dels òrgans municipals.

La creació d’aquest Tribunal és obligatòria, com a conseqüència de l’aplicació del règim especial de municipis de gran població a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat, en haver assolit aquesta una població superior als 250.000 habitants (articles 121.2 i 137 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre). 

El TEALH es va constituir el dia 10 d’abril de 2012.

Membres del tribunal

Presidenta: Ana Belén Macho Pérez
Vocal: Mª Luz Rodríguez Rodríguez
Vocal-Secretaria: Silvia Verano Gil

Contacte

Seu: Edifici Ca n’Arús
Rambla Marina, 417 - 08901 L’Hospitalet de Llobregat
Horari d’atenció: Dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Telèfon: (00 34) 93 402 99 87
Correu electrònic: secretaria.tealh@l-h.cat

Com arribar-hi
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400