Ajuntament de L'Hospitalet

Normativa bàsica

  1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre. Títol X. “Mesures per a la modernització del Govern Local”: arts. 121 a 138. 

  2. Reglament Orgànic del Tribunal Econòmic Administratiu de L’Hospitalet de Llobregat (RTEALH), de 25 de gener de 2012 (BOPB de 15 de febrer de 2012) 

  3. Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT).

  4. Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de desenvolupament de la Llei General Tributària en matèria de Revisió en Via Administrativa (RGRVA).
.  
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400