Ajuntament de L'Hospitalet

La comissió del nomenclàtor

llibre del nomenclàtorVeure imatge de Presentació de la Comissió del Nomenclàtor (nova finestra)

La Comissió del Nomenclàtor és un òrgan tècnic que s’encarrega d’estudiar els noms dels sistemes viaris i espais públics de la ciutat, així com dels edificis i equipaments públics.

Qui

Veure imatge de Qui (nova finestra)

La composició de la Comissió del Nomenclàtor es renova després de les eleccions municipals i cada vegada que es produeix un canvi en l'organització municipal que li afecti. L’actual està formada per:

Presidència:

 • Sr. Francesc J. Belver Vallés, tinent d’alcaldia de l’àrea d'Hisenda i Urbanisme, i com a suplent el Sr. Rafael Gómez Viñas, regidor de govern de l'àrea d'Hisenda i Urbanisme. Per delegació de l’alcaldia Decret 7988/2022, de 29 de juny.

Tècnics municipals:

 • Sra. Ma. José Minguez Vesperinas, cap de servei d’Urbanisme i Activitats, i com a suplent la Sra. Ma. Luisa Esteban Pérez, assessora jurídica de l'àrea d'Hisenda i Urbanisme.
 • Sra. Ma. Elisabet Pavón Ibarz, responsable de la unitat de Correcció Lingüística, d'Estil i de Redacció Publicitària, i com a suplent el Sr. Alfons Duarte Piñol, responsable de la unitat de Multimèdia.
 • Sra. Alejandra Garcia Marín, redactora del gabinet de Premsa, i com a suplent el Sr. Marc Esplugas Pi, redactor del gabinet de Premsa.
 • Sra. Ma. Creu Prieto Manzanares, assessora de Projectes i Programes, i com a suplent el Sr. Jonatan Sánchez Rico, tècnic assessor.
 • Sr. Jordi Ferrer Pumareta, tècnic d’Informació Territorial de l’ADU, i com a suplent la Sra. M. Teresa Cabrero Molina, cap del departament de Planejament Urbanístic de l'ADU.
 • Sr. Marc Segura Tarrago, cap de servei de Mobilitat i Via Pública, i com a suplent la SraSusana Pinto Cañete, enginyera superior.
 • Sra. Ma. Carmen García-Calvillo Moreno, directora de Governança de les Dades i Coneixement  Institucional, i com a suplent el Sr. Raúl Izquierdo Usero, tècnic superior d'Anàlisi, Prospectiva i Open Data.
 • Sr. Josep Ma. Solias Arís, cap de secció de Patrimoni Cultural, i com a suplent el Sr. Josep Ma. González Pavón, tècnic superior de Patrimoni Cultural.
 • Sr. Gustavo Ruiz Gómez, cap de servei de Sistemes d’Informació Territorial, i com a suplent la Sra. Susana Medina Cuevas, auxiliar tècnica de gestió del servei de Sistemes d'Informació Territorial.

Tècnics no municipals:

 • Sra. Pilar Salvatella Vea, sòcia col·laboradora del Centre d'Estudis de l'Hospitalet, i com a suplent el Sr. Vicens Sabater Quintana, vicepresident del Centre d'Estudis de l'Hospitalet.
 • Sra. Maria Roig Riera, coordinadora de dinamització i assessorament lingüístic del Centre de Normalització Lingüística de l’Hospitalet, i com a suplent, la Sra. Irene Mascarella Vilageliu, assessora de Normalització Lingüística.

Secretaria:

 • Sr. Rainaldo Ruiz Narváez, tècnic assessor de la Gerència, i com a suplent la Sra. Ma. Mercè Anguera Arolas, tècnica superior en dret.

Què

Veure imatge de Què (nova finestra)

La Comissió del Nomenclàtor té per objecte la proposta, modificació i adequació dels noms dels carrers, places, parcs, jardins i espais públics de la ciutat, així com edificis i equipaments públics (art.2 de l’Ordenança del Nomenclàtor).

Quan

Veure imatge de Quan (nova finestra)

La Comissió del Nomenclàtor es reuneix, per tractar els temes que li arriben o detecta, sense periodicitat reglamentada, d’acord amb la normativa vigent.

A l’apartat Sessions es pot consultar informació de les reunions celebrades des de l’aprovació de la vigent Ordenança del Nomenclàtor, de 2006.

Com

Veure imatge de Com (nova finestra)

Al punt 1 de l’article 4 de l’Ordenança del Nomenclàtor s’hi expliquen els criteris que ha d’utilitzar la Comissió del Nomenclàtor per a les denominacions de carrers i espais, ja sigui d’ofici o a instància de part:

 • Preferentment extrets de la tradició cultural i històrica, atenent amb preferència el seu lligam amb la ciutat.
 • Tenint en compte la promoció dels topònims locals i els noms de dones rellevants (tant locals com d’àmbit general), així com els noms de personatges locals, de rellevància internacional o de la cultura catalana i de la resta de l’estat espanyol.

A més, al punt 2 del mateix article s’hi indica que d’acord amb la política de normalització lingüística, els noms seran en llengua catalana, amb l’excepció dels noms de personatges sense nom amb una tradició d’ús consolidada en català.

Finalment, als articles 6 i 7 s’hi inclou el procediment per a la modificació del nomenclàtor vigent, tant per a la incorporació de noms nous per a espais innominats, l’eliminació de noms d’espais desapareguts o el canvi de noms existents, cosa aquesta última que només es podrà fer, per al cas de carrers i espais públics, cada 4 anys, a partir de 2006.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400