La comissió del nomenclàtor

llibre del nomenclàtorVeure imatge de Presentació de la Comissió del Nomenclàtor (nova finestra)

La Comissió del Nomenclàtor és un òrgan tècnic que s’encarrega d’estudiar els noms dels sistemes viaris i espais públics de la ciutat, així com dels edificis i equipaments públics.

Qui

Veure imatge de Qui (nova finestra)

La composició de la Comissió del Nomenclàtor es renova després de les eleccions municipals. L’actual està formada per:

Presidència:

 • Sr. Cristian Alcazar Esteban, Tinent d’alcaldia de l’àrea d’Espai Pública, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat. Per delegació de l’alcaldia Decret 10942/2019, de 16 de desembre. (BOPB 20.01.2020)

Tècnics municipals:

 • Sr. Alfons Duarte Piñol, auxiliar tècnic del servei d’imatge corporativa i relacions externes i com a suplent la Sra. Begoña Baldó Lavilla.
 • Sra. Alejandra García Marin, redactora del gabinet de premsa.
 • Sra. M. Carmen Garcia-Calvillo Moreno, Directora de governança de les dades i coneixement institucional, i com a suplent la Sra. Lourdes González López.
 • Sr. Jordi Ferrer Pumareta, tècnic d’informació territorial de l’ADU, i com a suplent la Sra. M. Teresa Cabrero Molina.
 • Sr. Josep M. Solias Aris, cap de secció de patrimoni cultural, i com a suplent el Sr. Josep M. González Pavón.
 • Sr. Juan Mediavilla Lozano¸ cap de servei de mobilitat i via pública.
 • Sra. M. Creu Prieto Manzanares, cap de servei de participació ciutadana.
 • Sra. Blanca Atienza Gatnau, directora de serveis de l’àrea d’EPHUS.
 • Sr. Gustavo Ruiz Gómez, cap de servei de sistemes d’informació territorial.
 • Sra. M. José Minguez Vesperinas, cap de servei d’urbanisme i activitats.

Tècnics no municipals:

 • Sra. Pilar Salvatella Vea, en representació del Centre d’estudis de LH.
 • Sra. Marina Roig Riera, coordinadora de dinamització i assessorament lingüístic del Centre de normalització lingüística de L’Hospitalet.

Secretaria:

 • Sra. Mercè Anguera Arolas, i com a suplent la Sra. Carmen Vila Requesens.

Què

Veure imatge de Què (nova finestra)

La Comissió del Nomenclàtor té per objecte la proposta, modificació i adequació dels noms dels carrers, places, parcs, jardins i espais públics de la ciutat, així com edificis i equipaments públics (art.2 de l’Ordenança del Nomenclàtor).

Quan

Veure imatge de Quan (nova finestra)

La Comissió del Nomenclàtor es reuneix, per tractar els temes que li arriben o detecta, sense periodicitat reglamentada, d’acord amb la normativa vigent.

A l’apartat Sessions es pot consultar informació de les reunions celebrades des de l’aprovació de la vigent Ordenança del Nomenclàtor, de 2006.

Com

Veure imatge de Com (nova finestra)

Al punt 1 de l’article 4 de l’Ordenança del Nomenclàtor s’hi expliquen els criteris que ha d’utilitzar la Comissió del Nomenclàtor per a les denominacions de carrers i espais, ja sigui d’ofici o a instància de part:

 • Preferentment extrets de la tradició cultural i històrica, atenent amb preferència el seu lligam amb la ciutat.
 • Tenint en compte la promoció dels topònims locals i els noms de dones rellevants (tant locals com d’àmbit general), així com els noms de personatges locals, de rellevància internacional o de la cultura catalana i de la resta de l’estat espanyol.

A més, al punt 2 del mateix article s’hi indica que d’acord amb la política de normalització lingüística, els noms seran en llengua catalana, amb l’excepció dels noms de personatges sense nom amb una tradició d’ús consolidada en català.

Finalment, als articles 6 i 7 s’hi inclou el procediment per a la modificació del nomenclàtor vigent, tant per a la incorporació de noms nous per a espais innominats, l’eliminació de noms d’espais desapareguts o el canvi de noms existents, cosa aquesta última que només es podrà fer, per al cas de carrers i espais públics, cada 4 anys, a partir de 2006.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400