Ajuntament de L'Hospitalet

El terme municipal

Decret 203 de 2018 (DOGC-7714)Veure imatge de Presentació del terme municipal (nova finestra)

El terme municipal és el territori del municipi, que està definit pels seus mapes (art.1 del decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya).

La línia de terme d’un municipi és la línia que separa el seu territori del territori dels seus municipis adjacents, incloent-hi la totalitat del nombre de trams.

La normativa actual regula el procediment per a “la determinació, fixació i, si escau, l'adaptació de la línia de terme, que assenyala i distingeix les línies límit de cada municipi i les fixa definitivament mitjançant la descripció continguda en una acta de delimitació o en el corresponent acte administratiu o judicial”. D’aquesta normativa cal destacar el decret 244/2007, de 6 de novembre, esmentat abans i les seves modificacions de 2015 i 2018, principalment.

Des de 2014, s’estan tramitant els expedients de delimitació per determinar, fixar i regularitzar la línia de del terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, respecte de cadascuns dels 4 municipis veïns. A data d’avui, tots aquests expedients no estan finalitzats definitivament.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400