Ajuntament de L'Hospitalet

Fons municipal

Text concessió títol ciutatVeure imatge de Text concessió títol ciutat (nova finestra)
Està format per la documentació generada o rebuda per l’Ajuntament en l’exercici de les funcions que té encomanades per llei. Es conserva documentació des del segle XVIII fins a l’any 2010. Aquest fons s’incrementa cada any amb les transferències de la documentació que ha arribat al final de la seva tramitació. 

D’acord amb un dels principals postulats de l’arxivística, els fons documentals han de respectar el principi de procedència, és a dir, la unitat dels fons en relació a la institució que els ha generat.


Dates extremes : 1716 – 2010
Volum : 8.918 metres lineals 
Eina de consulta i accés : inventari i catàleg en base de dades

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DEL FONS MUNICIPAL -nivell 2-

A. DELIMITACIÓ I PLANEJAMENT DEL TERRITORI
A100 Delimitació territorial
A200 Ordenament urbanístic general
A300 Planejament del desenvolupament urbanístic
C. GESTIÓ URBANÍSTICA
C100 Execució del planejament
C200 Informació urbanística
C300 Gestió cartogràfica del territori i nomenclàtor
C400 Control de l'edificació i l'ús del sòl
C500 Control i promoció de l'habitabilitat
C600 Protecció de la legalitat urbanística i conservació d'edificis
E. OBRES PÚBLIQUES I HABITATGE PROTEGIT
E100 Obres públiques
E200 Programes supramunicipals d'assistència i cooperació
E300 Planificació, promoció i gestió d'habitatge públic i/o de protecció oficial
E400 Promoció i gestió d'aparcaments públics
G. MEDI AMBIENT
G100 Gestió del medi ambient
G200 Intervenció municipal en les activitats
G300 Protecció de la legalitat ambiental
J. GESTIÓ DEMOGRÀFICA
J100 Empadronament
J200 Estadístiques generals de població
J300 Participació indirecta
K. COOPERACIÓ MUNICIPAL EN LA DEFENSA DE L'ESTAT
K100 Servei militar
K200 Subministrament i requisa militar
K300 Restricció de drets i llibertats
M. SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT
M100 Gestió del servei de seguretat ciutadana
M200 Funcions de policia judicial
M300 Funcions de policia administrativa
M400 Foment de la convivència i protecció civil
M500 Funcions de policia en matèria de seguretat viària
M600 Mobilitat i transports
N. SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ
N100 Beneficència
N200 Assistència social
N300 Assistència sociosanitària
N400 Intermediació en programes supramunicipals d'assistència social
N500 Assistència als damnificats
N600 Cooperació i solidaritat
N700 Foment de la participació i emancipació juvenil
P. SERVEIS EDUCATIUS, CULTURALS I DE LLEURE
P100 Serveis educatius
P200 Foment de la cultura
P300 Foment del patrimoni cultural
P400 Foment de la lectura
P500 Foment de l'esport
Q. PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROVEÏMENTS
Q100 Proveïments
Q200 Foment de l'activitat comercial
Q300 Foment de l'activitat empresarial
Q400 Defensa d'usuaris i consumidors
Q500 Foment de l'ocupació
R. SANITAT
R100 Protecció i promoció de la salubritat pública
R200 Sanitat escolar
R300 Serveis veterinaris
R400 Serveis funeraris
T. GOVERN I REPRESENTACIÓ
T100 Constitució del consistori
T200 Exercici de la presidència del consistori
T300 Acció de govern
T400 Control de l'acció de govern
T500 Acció complementària de govern
T600 Participació en òrgans de govern d'organitzacions supramunicipals
T700 Exercici de la potestat normativa
T800 Unions civils
U. RELACIONS INSTITUCIONALS I COMUNICACIÓ
U100 Relacions exteriors i cooperació interadministrativa
U200 Comunicació
U300 Informació oficial i exposició pública
U400 Participació ciutadana
V. ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
V100 Gestió administrativa general
V200 Contractació administrativa
V300 Afers jurídics
V400 Tecnologies de la informació
W. GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS
W100 Organització dels recursos humans
W200 Dotació de llocs de treball
W300 Condicions de treball
W400 Retribució dels recursos humans
W500 Relacions laborals
W600 Règim disciplinari
X. ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI
X100 Administració dels béns
X200 Administració dels passius
Y. GESTIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC
Y100 Gestió tributària
Y200 Inspecció tributària
Y300 Recaptació
Z. GESTIÓ DELS RECURSOS ECONÒMICS
Z100 Planificació pressupostària
Z200 Execució del pressupost d'ingressos i despeses
Z300 Gestió financera
Z400 Comptabilitat
Z500 Fiscalització de la gestió econòmica

 
Instruments de descripció del fons municipal


L’any 1987 es va iniciar el procés d’organització i d’automatització dels instruments de descripció del fons municipal. Es tractava de facilitar l’accés de tothom a la documentació produïda per l’ajuntament, en el decurs de les seves competències, per incrementar la transparència administrativa, preservar i potenciar el dret dels ciutadans a la consulta dels documents públics del seu interès.

S’han dissenyat diferents instruments de descripció del fons municipal que permeten accedir als documents des de diferents nivells: des del quadre de classificació unitari, l’inventari general del fons, passant pels inventaris de les sèries, unitats d'instal·lació i expedients.

Tots aquests instruments de descripció automatitzats, en bases de dades, són a disposició dels usuaris i usuàries al servei de consulta de l’Arxiu.
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400