Què és?

Antecedents

L’any 2003 es va posar en marxa un pla de desenvolupament comunitari (PDC) a la Florida, impulsat des de l’AV de la Florida a través dels plans de desenvolupament comunitari de la Federació d’Associacions de Veïns de Catalunya (FAVIBC). Uns anys abans, al voltant de l’any 2000, la FAVIBC va signar un conveni amb el Ministeri de Treball i Assumptes Socials, el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats de participació i corresponsabilitat ciutadana, tècnica i institucional dels  diferents barris a Catalunya.

Així doncs, el 2003, el PDC de la Florida comença amb un petit pressupost de finançament de les administracions anteriorment esmentades amb l’objectiu fonamental de crear un espai de trobada per a l’intercanvi de visions sobre els problemes i les principals necessitats del barri, dins de la proposta d’estratègies d’intervenció social i territorial. Això es fa a través d’un procés participatiu per a la millora de la qualitat de vida del conjunt de la població, que busqui  respostes globals a les necessitats d’una comunitat.

En aquest procés, hi participa  la ciutadania, les entitats, les associacions, les administracions i el serveis, així com els agents socials i econòmics, amb l’objectiu de revitalitzar la vida associativa del barri.

Els objectius i les actuacions han anat variant al llarg de les diferents etapes del PDC en funció de les possibilitats i de les necessitats identificades. Al 2014 la Generalitat de Catalunya, per motius de finançament, reorganitza els PDC, i la majoria de barris on s’aplica aquest programa perden la presència del tècnic comunitari, entre ells el barri de la Florida.

L’Ajuntament de l’Hospitalet va aconseguir negociar amb la Generalitat el finançament per mantenir el Pla. No obstant, al 2016 l’administració autonòmica tanca definitivament el programa i actualment l’està reformulant i considerant si torna a gestionar-lo.

L’any 2006 es va iniciar el Pla Integral de Pubilla Cases-la Florida que incorporava actuacions de caràcter social i urbanístic al barri. Una de les millores més importants que va deixar el Pla integral va ser la construcció de l’equipament Ana Diaz Rico l’any 2013 a l’espai central dels Blocs de la Florida, per tal de contribuir a la dinamització comunitària del barri. Un equipament molt reivindicat per l’Associació de Veïns del barri i que finalment porta el nom d’una de les lluitadores històriques d’aquesta associació.

Paral•lelament es va plantejar un procés de transformació dels Blocs de la Florida que consistia en ampliar la superfície útil dels habitatges, que finalment no es va dur a terme. Dos anys després, al 2008, es va estudiar la possibilitat d’incloure els Blocs de la Florida a les àrees residencials estratègiques (ARE) de la Generalitat, formant dos sectors discontinus juntament amb el de la Remunta, que possibilitarien la substitució dels Blocs de la Florida.

Ara com ara, cap dels anteriors plans de millora plantejats han tingut com a conseqüència la necessària regeneració o la substitució dels edificis actuals.

Què és el Pla de Regeneració Urbana Integral Les Planes-Blocs de La Florida

La crisi ha comportat un agreujament de les problemàtiques socials a les àrees urbanes que ja tenien unes pitjors condicions socials, econòmiques o residencials i al mateix temps no disposaven d’un teixit social fort. La crisi ha aguditzat la vulnerabilitat urbana en zones de la nostra ciutat com és el cas dels Blocs de la Florida: elevades taxes d’atur, augment de llars amb privacions materials, exclusió residencial, solitud o pobresa energètica.

Fruit d’aquest agreujament, de la demanda de diversos col•lectius de veïns i veïnes que reclamaven la implicació municipal en la transformació del barri i, fruit, també, de les potencialitats i oportunitats que ofereix el barri, l’alcaldessa de la ciutat i l’equip de govern proposa la creació d’un Pla de regeneració urbana integral que, a través d’un procés de participació ciutadana i d’intervenció comunitària, abordi una transformació profunda i global del barri -social, cultural, educativa i urbanística-. i reverteixi la situació de vulnerabilitat de la seva població i la feblesa del teixit associatiu.

Donades les dificultats per centrar exclusivament el Pla integral a l’espai físic dels 914 habitatges dels Blocs de la Florida, per la limitació del sòl, la manca de teixit comercial i d’equipaments públics, el pla s’estén al conjunt del barri de les Planes amb la voluntat que els Blocs s’obrin al seu entorn més immediat i que les dinàmiques socials, culturals, econòmiques i de convivència que s’hi produeixin en un futur no siguin diferents o, com a mínim, no siguin discriminatòries envers la resta de zones del districte i de la ciutat.

El pla neix amb la voluntat i el compromís municipal d’invertir recursos econòmics i humans en aquest territori, d’elaborar conjuntament amb els veïns i les veïnes una diagnosi compartida i un pla d’actuació 2018-30 que abordi les decisions necessàries en els camps social i urbanístic, sense decisions prèvies ni limitacions.

El pla té les següents missions: garantir la millora de la qualitat de vida i convivència dels residents del barri, afavorir la integració, l’equitat i la cohesió social; reduir els factors de vulnerabilitat i potenciar les fortaleses del barri revitalitzant el teixit urbà, social i econòmic, amb el màxim consens, participació i cooperació comunitàries.

Hem creat diferents espais oberts de trobada, participació i intercanvi entre el veïnat i els serveis públics, mitjançant  tres taules mensuals centrades inicialment en aspectes vitals del barri: l’educació (infants, joves, escola, cultura, lleure, esports...), la convivència i cohesió (feminització, intergeneració, interculturalitat, gent gran...), la salut comunitària i l’espai públic (urbanisme, habitatge, comerç,...). A més d’un grup motor, amb l’objectiu de crear i coordinar  projectes transversals entre les diverses taules que vetlli perquè el treball sigui en clau comunitària, perquè les taules avancin en sintonia al conjunt del pla la informació arribi a  a la resta d’actors i, també, perquè es doni compte al fòrum semestral.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400