Com ens organitzem

Primer plantejament metodòlògic: Com ho farem?

Un primer plantejament d’aquesta nova etapa és  que cal avançar en la elaboració d’un diagnòstic dinàmic i participatiu conjuntament amb els veïns i veïnes, on s’identifiquin també les propostes d’actuació més adients per a la millora social i urbana del barri.

El procés participatiu del Pla integral

El procés participatiu del Pla integral comença amb una ronda d’entrevistes personals i col•lectives amb veïns i veïnes que els darrers anys han expressat la seva preocupació per la situació del barri i que han fet arribar a Alcaldia algun document de propostes de futur. També participen a les entrevistes les entitats que desenvolupen activitats permanents als Blocs, els referents històrics del procés veïnal i els tècnics de les diverses àrees municipals implicats en el dia a dia del barri. Tot plegat, suposa un total de 120 entrevistes realitzades al llarg del segon trimestre de l’any 2017.

A tots ells se’ls proposa engegar i desenvolupar un procés participatiu en clau d’intervenció comunitària que tingui com a objectiu la definició d’una diagnosi compartida de la situació del barri que ens permeti identificar col•lectivament els principals problemes i febleses actuals, i apuntar-ne les oportunitats i fortaleses. I també es proposa que, un cop feta aquesta diagnosi, el novembre del 2019, s’enceti l’elaboració conjunta d’un pla de treball de barri amb accions, a mitjà i llarg termini en l’horitzó temporal de l’any 2030.

Un pla d’acció que abasti el període de temps que es preveu per al desenvolupament del Pla integral 2019-2030. En paral•lel es comenta la necessitat d’aplicar immediatament accions urgents -que citarem en posteriors  apartats-,  durant els anys 2017 i 2018, que haurien de conviure amb les primeres decisions preses dins el procés participatiu. Aquestes mesures s’accepten majoritàriament ja que pretenen resoldre mancances molt evidents de serveis que no existeixen als Blocs i que estan funcionant a la majoria de barris de la ciutat: menjador per a gent gran, espai familiar, activitat diària de l’esplai, equipament per a joves...

Donat si tenim en compte l’índex de vulnerabilitat i la feblesa associativa del barri, el model participatiu que es proposa desenvolupar és el de la intervenció comunitària. En aquest sentit, el procés de construcció de comunitat en els moments de presa de decisions col•lectives a través del treball en equip, de la deliberació i del consens, serà tant o més important que les decisions finals que es prenguin. Així la creació de comunitat cohesionada, el naixement de nou teixit associatiu i el creixement i apoderament personal dels veïns i veïnes i col•lectius de les actuals i les noves associacions i cooperatives es converteix en el principal objectiu del Pla integral. Cal treballar amb la idea que un barri fort i cohesionat i amb un veïnatge apoderat i un teixit associatiu fort pot tenir dificultats, però de ben segur que té capacitat per superar  els seus problemes amb l’empenta i la reivindicació col•lectiva.

Estructura participativa:

La creació de l’Oficina del Pla integral i la coordinació interna
La primera mostra de voluntat política municipal en la seva aposta pel desenvolupament d’un pla integral és el nomenament d’un coordinador adscrit a Alcaldia, la creació d’una oficina municipal pròpia situada físicament en el territori, a la cruïlla dels carrers Llorer i Libèl•lula, i la conformació, en pocs mesos, d’un equip format per un coordinador com a responsable polític, una tècnica en intervenció comunitària, una coordinadora delegada de la regidoria de Serveis Socials, una educadora social i dos administratius.

Una altra mostra de la voluntat política municipal per donar fortalesa al Pla és la creació d’un seguit d’estructures de coordinació internes, tant polítiques com tècniques, que assegurin que totes les àrees i serveis municipals treballin de forma coordinada i transversal per definir i aconseguir els objectius.

Així es crea una taula política, primer mensual i ara bimensual, presidida per l’alcaldessa, on el coordinador i l’equip de l’oficina presenta les actuacions realitzades i es plantegen els reptes que cal superar. En aquesta taula hi participen totes els tinents d’alcalde i regidors implicats en el pla, acompanyats dels directors i caps de servei.

Per tal de preparar aquesta taula política s’ha creat una comissió tècnica executiva formada per la gerència, la  coordinació del pla i els directors i caps  de servei, que treballen els projectes i les accions de forma transversal. La taula política també es prepara amb el despatx previ de l’alcaldessa amb el coordinador del pla.

A banda, s’ha creat una taula mensual de coordinació de l’Oficina del Pla Integral amb la Regidoria del districte per posar en comú els projectes i accions que es desenvolupen al territori i que cal treballar conjuntament.

Finalment s’ha donat un nou impuls a una taula de coordinació tècnica territorial existent des de fa uns anys. Ara hi participen bimensualment vol dir cada quinze dies, és això? els tècnics municipals de cada servei, que actuen directament als Blocs de la Florida i les Planes. L’objectiu és millorar la cohesió de l’equip en el desenvolupament de les accions, compartir objectius i estratègies, crear projectes comuns i millorar la transversalitat del conjunt de l’acció municipal.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400