Accions

Les primeres accions d'impacte

La situació de vulnerabilitat descrita ens va fer prendre l’opció d’iniciar les accions del pla integral a dues velocitats. Unes amb un ritme més immediat, amb accions d’impacte que es van executar l’estiu del 2017, i d’altres que s’han programat pel 2018 i 2019. Aquestes accions van ser decidides bàsicament pels serveis municipals i l’oficina del pla, arran de la prediagnosi realitzada i han estat contrastades amb les 120 entrevistes i reunions col·lectives que el coordinador del pla integral va realitzar els mesos d’abril a juny del 2017.

Un segon ritme que, en condicions de menys emergència hagués estat l’únic, és el del procés participatiu que s’explica amb més detall en el següent capítol.

Les primeres accions del pla van significar un treball transversal de la major part de les àrees municipals per incrementar la programació d’educació en el lleure als Blocs de la Florida l’estiu del 2017. Així, pel que fa als més petits del barri, es van augmentar en 90 places noves els casals d’estiu, preferentment a l’agost, tant de l’Esplai la de la Florida com del nou casal ofert per la Fundació Pere Tarrés. Es va organitzar un taller de jocs dirigits totes les tardes de juliol i agost de dilluns a divendres de 17 a 21 h al pati de l’escola Pau Vila amb una gran participació i es va organitzar un taller de circ el juliol amb Bipolart. Aquest taller cada divendres feia la cloenda setmanal amb una actuació a una de les places dels Blocs.

Pel que fa als joves es va organitzar el primer Casal d’Estiu Jove amb una vintena de joves, els mesos de juliol i agost. Així l’entitat AEMA va donar continuïtat a l’activitat que realitza al llarg del curs al centre Ana Díaz Rico i la va dimensionar amb activitats fora del barri. Altres joves van participar en els tallers d’estudi assistit organitzats per l’Esplai de la Florida, al pati obert de l’institut Fontserè i una cinquantena van participar en el disseny i realització de tres murals coordinats per l’artista brasiler ERB MON que han deixat la seva empremta a una plaça dels Blocs, a la façana de l’institut Eduard Fontserè i a la paret mitgera del bloc 13.

El projecte intergeneracional “Des dels Blocs” que organitza la cooperativa La Fundició van tenir continuïtat, per primer cop, al llarg del mes de juliol amb el taller de radio, tèxtil, confecció i expressió artística. Enguany van comptar amb l’estada d’artistes internacionals que va donar peu a diverses publicacions. També per primer cop la cooperativa Brotes va estendre la seva activitat “Cos i moviment” al llarg del mes de juliol en el centre Ana Díaz Rico.

A més del primer impacte de l’estiu, el pla integral ha posat en marxa amb el pressupost del 2018 tot un seguit de projectes. El pressupost directe de l’Oficina del Pla Integral per l’exercici 2018 ha estat de 275.000€ que es complementa amb la dedicació de pressupostos propis de la resta de regidories per a realitzar noves activitats als Blocs de la Florida.

Així al llarg del 2018 s’han desenvolupat les següents accions:

Infants i joves

 • Increment activitat Espai Jove i Trobada Jove (AEMA): Són espais oberts i flexibles, adreçats a dos grups d’ adolescents entre els 12 i 17 anys. Orientats a promoure la participació dels joves, la millora de la convivència i la relació amb l’entorn. A través de l’acompanyament socioeducatiu es milloren les seves habilitats socials, l’autonomia, la resolució de conflictes i l’apropament als recursos culturals, formatius, laborals i de lleure. Es realitza al CC Ana Diaz Rico. Al llarg dels mesos de juliol i agost s’ha incrementat l’activitat per a joves amb un projecte eductiu de medi obert Nits joves dins del centre Ana Díaz Rico i a l’espai públic. Aquesta activitat ha tingut continuïtat el darrer trimestre de l’any amb un projecte esportiu les tardes-nits i un taller de teatre.
 • Retorn activitat diària Esplai i augment ajuts al lleure a famílies vulnerables: Per una banda apropar un recurs lúdic i educatiu als infants de 3 a 12 anys habilitant l’espai del C/ Llorer. Per altre incrementar els ajuts de lleure amb la finalitat de donar atenció socioeducatiuva als infants en situació de vulnerabilitat i/o risc social a través de la seva inclusió en les activitats de lleure del seu entorn.
 • Taller de jocs dirigits a l’estiu: Dins del pati del Pau Vila s’han ofert activitats de lleure gratuïtes en un context segur i de proximitat. Algunes de les activitats pensades: atletisme, jocs de pilota, futbol, jocs del món, gimcana, danses.. tenen els objectius d’optimitzar l’ús dels centres escolars, donar resposta a la demanda d’espais de joc, afavorir la pràctica esportiva i el joc i potenciar la interrelació. També volen oferir una alternativa al lleure als infants i joves en un context segur i de proximitat, oferir un espai de trobada per a infants i joves  de la de la Florida.
 • Pati obert escola Pau Vila: el pati s ’ha obert com un espai d’us públic per a famílies, infants i adolescents fora de l’horari escolar, els caps de setmana i el període de vacances escolars. Amb l’objectiu principal d’optimitzar l’ús dels centres escolars potenciant la serva vessant educativa i social, fent possible un ús del pati entre col•lectius i/o entitats que es puguin realitzar sense interferències potenciant l’interrelació. Vol donar una alternativa d’oci als infants, joves i famílies de forma autònoma en un context segur i de proximitat.  
 • Obertura nou espai municipal Llorer: com ampliació del l’espai que disposa el centre Ana Diaz Rico on s’estan desenvolupant activitats culturals, de lleure i de caire sociocomunitari. Actualment hi desenvolupa activitat l’Esplai la Florida, que havia ocupat aquest espai històricament i ha tornat oferint activitat tres tardes a la setmana i els dissabtes. Dos matins a la setmana es realitza el taller de memòria per a gent gran del barri. Un grup de dones del barri que fan manualitats utilitzen l’espai per reunir-se. Alhora es desenvolupen algunes de les taules del pla.
 • Tallers de Criança Positiva dirigit a famílies amb infants de 0-6 anys: Són dinamitzats i acompanyats per dos especialistes. Al llarg de vuit sessions es treballa a partir de les experiències de les famílies, tot compartint com crien i eduquen els infants segons la diversitat familiar i cultural. Amb l’objectiu d’apoderar i donar seguretat a les famílies per realitzar una criança positiva basada en l’afecte, la comprensió, la cura, l’organització i el joc.
 • Nou Espai familiar: espai de trobada grupal entre infants i les seves famílies, amb acompanyament i suport professional a la criança. Reforça el vincle amb l’ infant, i un bon procés d’autonomia; resol dubtes i dificultats; aporta confiança, seguretat i competència parental; trenca l’aïllament de molts cuidadors i els connecta amb els recursos de la xarxa i l’entorn. Es fa a través del joc, activitats que girin al voltant d’interessos comuns, la relació,  la interacció i  l’ajuda mútua. Es fa al CC Ana Diaz Rico
 • Increment del seguiment AMPA barri (PAEF): ampliació d’hores d’un professional del PAEF que permet acompanyar i donar suport a les famílies del barri en les tasques d’educació i criança dels seus fills/es.  Així com dinamitzar aquest teixit associatiu en vistes a millorar la seva cohesió i gestió, enfortint els vincles de les AMPA/AFA amb els centres educatius. Alhora inclou el suport i reforç a aquelles accions consensuades que emanen de les tres taules comunitàries, per tal que les AMPA-AFA i les famílies del territori hi participin activament.
 • Mentoring social jove: projecte que impulsa la creació de parelles formades per un/a mentor/a (estudiant universitari o de CFGS) amb un noi/a (estudiant de 2n ESO) entre els que s’estableix una relació de confiança a través de trobades setmanals durant el seu temps de lleure. A través d’aquesta relació es cerca motivar el/la jove envers els estudis, millorar la seva autonomia, l’autoestima i les seves competències per  facilitar el creixement personal, la motivació, la millora del rendiment acadèmic i de les relacions personals.
 • L’Orquestra del barri:  El projecte pren seu a l’escola Pau Vila,  utilitza la pràctica artística per fomentar l’èxit educatiu. Proposa abordar la formació instrumental a les classes de grup i conjunt instrumental fent èmfasi en l’atenció, concentració i memòria, promovent així mateix les característiques més valuoses de fer música en grup: l’empatia amb els companys, la curiositat per allò diferent i l’assoliment a través de l’esforç. El projecte, concebut culmina amb la formació d’una orquestra simfònica juvenil.
 • Aprenentatge musical primerenc: persegueix estendre tant la música com el teatre i dansa en l’educació primerenca, que arriba fins els set anys. Desenvolupa la consciència corporal i espacial i potencia un imaginari despert i creatiu.  Participant en activitats de grup els infants prenen consciència del rol de cadascú (activitats corals). Posa en pràctica una mirada i una escolta actives, amb sentit crític. Familiaritza les infants amb l'aula com a espai de creació,  descobrint una forma pròpia i personal d'expressió a través de l'art.
 • Espai musical: taller de veu i de producció musical neix del projecte Entrejoves, que pretén que els joves actuïn com a referents del seu territori tot generant xarxa, associant-se i fent efectius els seus interessos. Arran de diagnosticar que una de les seves preferències era la música, es crea aquest taller per tal de donar resposta alhora que es treballa la cohesió de grup, la confiança entre iguals i se’ls capacita en una temàtica que els és d’interès.
 • Dues expressions artístiques a les places dels Blocs:  treball col•lectiu amb grups de veïns del barri, que consisteix en la realització de dos projectes murals en parets mitgeres dels edificis dels blocs que permetin una millora estètica de la zona i que alhora motivin la permeabilització del barri, que veïns de l’entorn i d’altres indrets tinguin interès per visitar-los. S’han realitzat dos treballs,  un vinculat a temàtica jove i l’altra a temàtica de gènere amb la participació d’un col·lectiu de dones en la definició del disseny.

Adults i gent gran

 • Taller de memòria per a gent gran i altres activitats: Promoure activitats que facilitin espais de trobada entre la població més gran del barri per afavorir una major inclusió social del col•lectiu. Els tallers de memòria ajuden al manteniment de la memòria mitjançant exercicis pràctics, alhora que reforcen l’autoestima i la relació social. Són una estratègia per a generar confiança entre la població gran i afavorir la detecció de les necessitats de la gent gran del barri. Els tallers es realitzen al nou espai municipal Llorer i també es programen sortides culturals.
 • Projecte Entreveïnes: posa en relació dones de diferents cultures per tal de promoure el coneixement mutu i la convivència cívica. Pretén crear una xarxa de dones i promoure  la participació activa de les dones en la transformació del barri i la societat.
 • Curs de Formació ocupacional microxarxes: adreçat a persones en situació de desocupació de 18 a 45 anys amb interès i nocions en Informática. Els objectius són incrementar oportunitats d’ocupació dels participants així com les competències i capacitats digitals. El curs inclou 160h de pràctiques a empreses que treballen amb el grup Telefònica. S’ha realitzat en el centre Ana Diaz Rico.
 • Promoció del coneixement i l’ús del català:  El Centre de Normalització Lingüística ha iniciat dos cursos, un d’inicial i un bàsic, a l’escola Joaquim Ruyra per apropar l’aprenentatge de la llengua a la població, preferentment, dels Blocs de la de la Florida. Un tècnic del CNL té presència setmanal a l’oficina del Pla per facilitar als veïns i les veïnes les inscripcions a diferents cursos, així com per donar suport a la redacció i correcció de documents en català.
 • Increment de l’activitat Des dels Blocs: activitat oberta socialitzadora i intergeneracional. Desenvolupa activitats a partir de processos creatius que fomenten diferents vinculacions i posen en relació perfils diferents de persones (joves, nenes i nens, gent gran, adultes i adults). L’objectiu és construir i enfortir les comunitats potenciant processos creatius i transformadors per tal d’analitzar els imaginaris al voltant dels espais i territoris que habitem.
 • Increment de l’activitat dones i moviment: activitat oberta a dones, basada en la gimnàstica i l’activitat física que les permet moure’s, conèixer-se  i  créixer personalment. Sorgeix d’una demanda per part d’un grup de dones. L’increment d’aquesta activitat vol donar continuïtat i canalitzar les propostes i interessos que van sorgint d’aquest grup de dones.

Urbanístic

 • Dos processos participatius de Teide-Matacavalls-Parc les Planes i av. Catalunya-Parc de la Pau: tenen l’objectiu d’afavorir la participació de la ciutadania en la recollida de necessitats i en els dissenys i usos d’aquests espais públics. L’objectiu és implicar la població en els processos de transformació urbana d’aquetes zones, recollint les seves idees i necessitats, a través d’itineraris participatius organitzats i de qüestionaris que es posaran a l’abast del veïns i les veïnes del barri.
 • Renovació del la Plaça de la Petanca: aquesta s’ha realitzat a través del pressupost aprovat pel consell de districte.  Des del Pla Integral de les Planes- Blocs de la Florida s’ha fet seguiment de la remodelació i s’ha treballat la proposta a la Taula d’espai públic i habitatge. S’han recollit algunes de les peticions veïnals per a que fossin contemplades en el projecte.
Totes aquestes primeres accions del pla integral són avaluades i validades, esmenades o reorientades, si s’escau, per les taules comunitàries, la base del procés participatiu. Pel pressupost 2018 es va habilitar una partida pressupostària per a que les taules decidissin un petit projecte a executar al llarg del 2018. Les activitats realitzades amb aquest pressupost foren el projecte Nits Joves i la programació cultural d’espectacles musicals i de circ al llarg dels mesos de juliol i d’agost.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400