Ajuntament de L'Hospitalet

Preinscripció curs 2018-2019

Preguntes i respostes sobre la preinscripció i la matrícula

 1. Què és la preinscripció?
  Per obtenir plaça en una escola finançada amb fons públics (pública o privada concertada), primer de tot cal fer la sol·licitud d’admissió. Això és la preinscripció, que s’ha de fer en uns dies concrets fixats oficialment.
 2. Què és la matrícula?
  Després de la preinscripció, les escoles informen de la plaça que es dóna a cada alumne/na.
  És el moment en què la familia ha de confirmar que realment vol la plaça. Això és la matrícula, que també s’ha de fer en uns dies concrets fixats oficialment.
 3. Qui ha de sol·licitar la preinscripció?
  Tots els alumnes que han d’entrar a la llar d’infants, que han de començar l’educació infantil, l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, el cicle formatiu o els ensenyaments d’arts
  plàstiques i disseny.
 4. Qui pot informar sobre la preinscripció?
  Els centres educatius disposen de tota la informació que necessiteu i dels impresos per fer la sol·licitud de preinscripció. També podeu adreçar-vos a l’Oficina Municipal d’Escolarització o a Internet (www.gencat.cat/ensenyament).
 5. Es pot presentar més d’una sol·licitud?
  S’ha de presentar una única sol·licitud de preinscripció. La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat. Únicament es poden presentar sol·licituds
  separades quan es refereixen a ensenyaments diferents.
 6. Si solament es pot demanar una sol·licitud, com es fa per demanar més d’un centre?
  A l’imprès de sol·licitud s’hi poden indicar tots els centres i ensenyaments als quals voldria accedir l’alumne/na, relacionats per ordre de preferència.
 7. On s’ha de lliurar la sol·licitud de preinscripció?
  La sol·licitud de preinscripció s’ha de lliurar al centre educatiu demanat en primer lloc. També es pot lliurar a l’Oficina Municipal d’Escolarització.
 8. En algun centre educatiu poden dir que no admeten la sol·licitud de preinscripció?
  Tots els centres educatius sufragats amb fons públics (públics i privats concertats) tenen l’obligació d’admetre totes les sol·licituds de preinscripció que es presentin durant els dies previstos en el calendari oficial de preinscripció.
 9. S’ha de pagar per fer la sol·licitud de preinscripció?
  Els centres sufragats amb fons públics (públics i privats concertats) no poden percebre cap quantitat en concepte de preinscripció, reserva de plaça o altres conceptes.
 10. Qui té preferència a l’hora d’assignar les places?
  Per assignar les places, quan en un centre educatiu hi ha més sol·licituds que vacants, s’hi aplica un barem de prioritat d’admissió, que és públic i té en compte diversos criteris específics
  i generals. El sistema prioritza el centre sol·licitat.
  Tots els centres han de reservar unes places destinades a alumnes amb necessitats educatives específiques.
 11. És possible que l’alumne/na no sigui admès al centre educatiu sol·licitat en primer lloc?
  Sí, perquè pot ser que les vacants que ofereix el centre siguin ocupades per alumnes amb puntuació més alta, d’acord amb el barem de prioritat o amb el barem de necessitats educatives
  específiques.
 12. Quan se sap que l’alumne/na ha estat admès?
  Tota la informació relativa al procés d’admissió la trobareu al centre sol·licitat en primer lloc i a l’Oficina Municipal d’Escolarització.
  Quan finalitza el termini de presentació de sol·licituds, es fa pública la llista baremada perquè es pugui comprovar si s’ha puntuat correctament la sol·licitud de preinscripció i, si cal, formular-hi una reclamació.
  Al cap d’uns quants dies es fa pública la llista d’alumnes admesos en cada centre. L’alumne o l’alumna ja es pot matricular, i ho ha de fer dins del període establert.
 13. Qui vetlla per la correcció del procés de preinscripció i matrícula?
  En cada àrea escolar hi ha una comissió d’escolarització presidida per la Inspecció d’Educació, amb representants de l’Ajuntament, dels centres educatius i de les associacions de mares i pares d’alumnes, que té, entre altres, la funció de vetllar per la transparència del procés.
 14. Tinc garantida la continuïtat en els centres públics de secundària?
  Tot l’alumnat matriculat en els centres públics d’infantil i primària tenen garantida la continuïtat en un dels centres educatius de secundària de la seva zona educativa, així com la seva línia pedagògica, ja que hi estan adscrits.
 • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
 • Guia formació professional a L’Hospitalet
 • Pacte educació
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • Prevenció
 • D
 • Institut Obert de Catalunya
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400