Estudis

Organització i gestió de magatzems (nivell 3) [COML0309]

Durada: 390 hores

Competència general

Organitzar i controlar les operacions i els fluxos de mercaderies del magatzem d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent, i assegurar la qualitat i l'optimització de la xarxa de magatzems o de la cadena logística.

Àmbit professional

Desenvolupa les seves funcions per compte propi i aliè: organitza i gestiona el magatzem o servei d'emmagatzematge d'empreses de qualsevol sector que disposin de magatzem o departament logístic i assegura el nivell i la qualitat de la gestió del magatzem dins de la cadena logística.

Sectors productius

A tots els sectors productius, privats i públics, i en concret en activitats auxiliars al transport d'emmagatzematge-distribució i a operadors logístics. També al sector del comerç en magatzems d'empreses majoristes, centrals de compres de superfícies grans i mitjanes, dipòsits i magatzems intermedis i petits magatzems de punts de venda en superfícies grans i mitjanes.

Ocupacions o llocs de treball relacionats

 • Tècnic/a en gestió d'estocs i magatzem.
 • Empleat/ada administratiu/iva dels serveis d'emmagatzematge i recepción.
 • Magatzemer/a d'empreses de transports.
 • Cap de magatzem.
 • Tècnic/a en logística de magatzems.
 • Gestor/a de magatzem.
 • Responsable de recepció de mercaderies.
 • Responsable d'expedició de mercaderies.

Centres on s'imparteix

 • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
 • Pacte educació
 • Prevenció
 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400