Ajuntament de L'Hospitalet

Consell Educatiu de L'Hospitalet

Renovació del Consell Educatiu de L'H

El Consell Educatiu de L'Hospitalet ha obert el procés per a la seva renovació al llarg d'aquest 2022.

 

El Consell Educatiu de L'Hospitalet és un òrgan de participació, consulta i debat dels diferents aspectes educatius de la nostra ciutat, per això, és important la mirada dels diferents agents representants de la comunitat educativa, amb l'objectiu de millorar, consolidar i impulsar l'educació a L'Hospitalet.

 

El Consell Educatiu té dues missions:

 • Fer el seguiment de la política educativa de la ciutat, participant activament i de forma més directa.
 • Recollir les opinions, propostes, inquietuds i suggeriments, per generar debat, construir opinió, i fer arribar la veu dels sectors implicats a les institucions en l'educació al municipi.

 

Què fa el Consell Educatiu de L'H?

 • Rep la informació relacionada amb l'educació a la ciutat (escolarització, iniciatives, programes educatius.....)
 • Sol·licita informació de temes relacionats amb l'educació o amb transcendència en l'educació.
 • Crea comissions per aprofundir en temàtiques d'interès
 • Fa seguiment de les actuacions impulsades per les administracions en matèria educativa.

 

Candidats a la renovació del Consell Educatiu

Famílies, alumnat, mestres de totes les etapes educatives dels centres educatius de L'Hospitalet, públics i concertats, que ja formin part del Consell Escolar del seu centre educatiu.

 

DATES CLAU

Notificació d'inici del procés a tots els centres educatius de L'Hospitalet 8 de febrer
Presentació de candidatures del 21 de febrer al 14 de març
Publicació de la llista definitiva de candidats i candidates 4 d'abril
Campanya electoral del 5 al 22 d'abril
Eleccions a cada Consell Escolar de Centre del 25 d'abril al 5 de maig

 

 

Veure imatge de Consell Educatiu de L'Hospitalet   (nova finestra)

El Consell Educatiu de L’Hospitalet és l’òrgan de consulta i participació dels sectors afectats de l’ensenyament no universitari de l’àmbit municipal.

Aquest consell es crea a l'empara de la Llei 25/1985, de 10 de desembre, de Consells Escolars de Catalunya, desenvolupada pel Decret 404/1987, de 22 de desembre, que regula les bases d'organització i funcionament dels Consells Escolars Municipals i del Reglament de Participació Ciutadana de l'Hospitalet de Llobregat.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 28 de febrer de 2020 va aprovar inicialment el Reglament del Consell Educatiu de L'Hospitalet. Durant el termini d'exposició pública es van presentar al·legacions que el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del 23 de desembre de 2020 va resoldre, i va acordar aprovar definitivament el Reglament.

Podeu consultar el text del Reglament del Consell Educagtiu de L'Hospitalet en el següent enllaç: REGLAMENT CONSELL EDUCATIU

Més informació a la Plataforma L'H ON
 

El Consell Educatiu de l'H recomana els "Dies de lliure disposició" pel Curs 2021-2022

L'Ordre EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual s’estableix el calendari del curs 2021-2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya preveu que els centres educatius, en el marc del calendari escolar, poden establir tres dies festius de lliure disposició, que s’han de distribuir equitativament entre els tres trimestres.
 
L'Ordre també estableix que aquests tres dies no poden coincidir amb els d'inici i final de les classes, s'han de preveure en la programació general del centre, i s'han de comunicar als serveis territorials. Excepcionalment, els serveis territorials poden autoritzar la proposta per part de la direcció dels centres d'establir els dies de lliure disposició consecutius en un mateix trimestre. En aquest cas cal l'acord previ del Consell Escolar del Centre Educatiu.

L’Ordre també preveu que els consells escolars municipals, un cop determinats els calendaris de festivitats locals, nacionals i estatals,  fixin els dies que convindria que adoptessin tots els centres del mateix municipi.

En compliment de la normativa, i d'acord amb la recomanació del Consell Educatiu de l'Hospitalet es proposen els següents dies de lliure disposició pel curs 2021-2022: 
 
 
 • Primer trimestre: Dimarts, 7 de desembre de 2021
 • Segon trimestre: Dilluns, 28 de febrer de 2022
 • Tercer trimestre: Divendres, 3 de juny de 2022

 

Òrgan de Seguiment del Pacte Local per l'educació de L'Hospitalet

El Consell Educatiu és l’òrgan encarregat de fer el seguiment i l’avaluació per part de la ciutadania i de la Comunitat Educativa del Pacte local per a l’educació de L’Hospitalet.

Directori

 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Prevenció
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400