Ajuntament de L'Hospitalet

Preinscripció curs 2024-2025

El proper dimecres, 6 de març comença la preinscripció escolar de segon cicle d'educació infantil (3-6 anys), primària (6-12 anys) i a partir del 8 de març començarà la preinscripció a l'educació sencundària obligatòria- ESO (12-16 anys).

Recordeu que el procés de preinscripció escolar s'inicia amb la presentació de la sol·licitud i acaba amb la formalització de la matrícula

A continuació trobareu més informació sobre calendari, dates, documentació que cal aportar, els criteris de baremació... 

Criteris assignació de plaça escolar

Si el nombre de sol·licituds que han fet les famílies perquè el vostre fill o filla comenci I3 en un centre determinat és superior al nombre de places que ofereix aquest mateix centre, pot passar que hàgiu triat com a primera opció no hi obtingueu plaça.

Per tant, com que alguns centres tenen una demanda d’inscripcions superior al nombre de matrícules que poden oferir, és important fer constar, en la sol·licitud, el màxim nombre de centres que s'ajusten a les vostres prioritats, fins a un total de 10, ordenats segons les vostres preferències.

Aplicació dels criteris prioritaris
 

Els criteris de prioritaris són els següents:

 • Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, s'obtenen 50 punts.

Aquest és el criteri que suma més puntuació. Si l'infant està en situació d'acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, també obté aquesta puntuació.

 • Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola.

Cada centre té una zona educativa per poder establir el criteri de proximitat, i això permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies:

 • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc, se sumen 30 punts.
 • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, se sumen 20 punts.
 • Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s'ha triat en primer lloc, se sumen 10 punts.

Podeu consultar quina és la zona educativa de cada centre al seu web abans de fer la sol·licitud de preinscripció. Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si. Això vol dir que si el lloc de feina del pare o la mare està dins la zona educativa i el domicili habitual dins el mateix municipi, però no dins la zona educativa del centre, les dues puntuacions no es podran sumar.

Per conèixer les zones educatives de L'Hospitalet, així com els centres educatius de L'Hospitalet, us recomanem consultar la GUIA DE CENTRES EDUCATIUS DE L'HOSPITALET
 • Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 15 punts.

Quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania.


Aplicació dels criteris complementaris
 

Els criteri complementaris serveixen per desempatar i són:

 • Criteri del pare, mare o el tutor o tutora legal treballant al centre educatiu. Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, se sumen 10 punts.
 • Família nombrosa.?Quan l'infant forma part d'una família nombrosa, se sumen 10 punts.
 • Família monoparental. Quan l'infant forma part d'una família monoparental, se sumen 10 punts.
 • Ser bessó o trigemin. Quan l'alumne o alumna hagi nascut en un part múltiple, se sumen 10 punts.
 • Quan l'alumne o alumna es troba en situació d'acolliment familiar, se sumen 10 punts.
 • Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen15 punts. Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.
 • Se sumen 10 punts si s'acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.

Recorda que la documentació acreditativa tant dels criteris prioritaris com dels complementaris s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de preinscripció dins el període establert.


Assignació de plaça

Un cop determinada la pertinència o no d'atorgar les puntuacions segons els criteris prioritaris, es fa la suma de la puntuació obtinguda. Per a cada centre educatiu s'ordenen totes les sol·licituds rebudes segons les seves puntuacions, i les que han obtingut una puntuació més alta són les que obtindran una plaça.

En cas d'empat en la puntuació dels criteris prioritaris de diferents sol·licituds, si no hi ha prou places al centre per a totes, s'apliquen els criteris complementaris de manera que, els que hagin obtingut una puntuació més alta, seran els que ocuparan les places en primer lloc.

 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Prevenció
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400