Ajuntament de L'Hospitalet

Programes i recursos educatius

Acte de Lliurament dels premis de les 23es Jornades Científiques i Tecnològiques.

Va tenir lloc el divendres, 16 de juny, a l'Auditori Barradas.

PREMIATS:

Els guanyadors dels premis als millors treballs de recerca de batxillerat en cadascuna de les categories han estat:

Ciutat

Premi per a La història de L’Hospitalet a través de l’arquitectura, de Matilde Ortín.
Menció per a Menas al barri Sanfeliu, de Ruth Garcia.


Igualtat

Premi per a Els inicis de la dona cap a la llibertat. La posició social i jurídica de la dona espanyola al llarg del segle XX, de Marta Navarro.


Sostenibilitat

Premi per a Parc dels quinze minuts, de Lucía Gervilla i Òscar Plasencia.


Experimental

1r premi, Nanotenologia, nanopartícules, nanorobots i les seves aplicacions a la medicina, de Leah Riera.
2n premi, Batecs amb ritme, de Candela Jiménez.


Tecnològic

1r premi, Els grafs a la vida real: problemes i algoritmes amb Pyton, de Miguel Gallardo.
2n premi, Ransomware: The virtual kidnapping of your data, de Maurys Nicole Barreto.
Menció: Domo-rest i Car-marero, de Brandon Hinostroza i Lucas Duran

.
Expressió

1r premi, Estudi i creació d’una joia artística, de Clàudia Llop.
2n premi, Anàlisi i confecció del vestuari del període de regència de la sèrie Bridgerton, de Paula Duran.


Social

1r premi, El repte de l’epigenètica en l’evolució d’una mina d’or per a la divulgació científica, de Marta Conde.
2n premi, La influència dels estils parentals en el desenvolupament de l’infant, d’Ariadna Santana.
Menció, Compro, després existeixo. Els valors filosòfics com a eina publicitària, de Luna Millán.
Menció, El misteri de l’ocupació, de Sanae el Aissoui.

23es Jornades Científiques i Tecnològiques de Batxillerat de L'Hospitalet


TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS PROJECTES: del 24 al 28 d'abril de 2023

Un any més, des de l'Ajuntament de L'Hospitalet a través de l'Àrea d'Educació, Innovació i Cultura organitzem les Jornades Científiques i Tecnològiques de Batxillerat de L'Hospitalet, en la seva 23a edició.

Les Jornades Científiques i Tecnològiques és un concurs adreçat als estudiants de Batxillerat dels Centres Educatius de L'Hospitalet que tenen com a objectiu fomentar la creativitat científica i tecnològica, l'actitud de la recerca i innovació de l'alumnat dels centres d'ensenyament secundari de L'Hospitalet.

PARTICIPANTS:

Poden participar en aquest concurs estudiants de Batxillerat, a títol individual o en equip, dels centres d’ensenyament secundari públics i concertats de l’Hospitalet, presentant el Treball de Recerca que han realitzat durant el curs 2022-2023, i que haurà de ser tutoritzat per un professor o professora.

Cada estudiant o equip de treball només podrà realitzar un projecte.

Cada centre educatiu podrà presentar un màxim de set treballs, i caldrà que el format dels treballs es presenti en format digital.

Els treballs els han de presentar les direccions i/o tutors/es dels centres educatius de l’Hospitalet en representació de l’alumnat.

El treball original s'ha de presentar a través de la Seu electrònica municipal que trobareu en el següent enllaç: Concurs 'Jornades Científiques i Tecnològiques de Batxillerat de L'Hospitalet del Llobregat'

Podeu consultar les bases de les 23es Jornades Científiques i Tecnològiques de Batxillerat de L'Hospitalet en el següent enllaç: Bases , també la podeu consultar al web del Centre de Recursos Pedagògics de L'Hospitalet (CRP).

Àmbits de treball

ÀMBITS DE TREBALL:

1. Àmbit de Ciutat: treballs destinats exclusivament a un major coneixement de la ciutat de L'Hospitalet en qualsevol de les seves vessants.

2. Àmbit d'Igualtat: treballs destinats a fomentar la cultura de la igualtat de gènere com un valor fonamental en l'educació.

3. Àmbit de Sostenibilitat: treballs relacionats amb qüestions ambientals com el canvi climàtic, el cicle de l'aigua, la biodiversitat, la prevenció de residus, la contaminació o bé l'eficiència energètica.

4. Àmbit Experimental: treballs de ciències experimentals, naturals i matemàtiques.

5.Àmbit Tecnològic: treballs de tecnologia, robòtica, electrotècnia, etc.

6. Àmbit d'Expressió: treballs de llenguatge i llengua, educació visual i plàstica, música, educació física, comunicació, informació.

7. Àmbit Social: treballs d'història, geografia, economia, sociologia, formació i orientació laboral, antropologia, filosofia, història de la ciència i la tècnica, educació de valors, emprenedoria.

Condicions i requisits de presentació dels treballs

Condicions i requisits de presentació dels treballs

En la presentació dels treballs s'haurà de fer constar:
 • Títol del projecte/treball de recerca presentat al concurs
 • L'àmbit del treball en què s'inscriu el treball
 • Nom i cognoms, telèfons, correus electrònics i curs de l'alumne o alumna, o del grup, si és el cas, i el de cadascun dels seus integrants.
 • Nom i cognoms, i correu electrònic del tutor/a del centre educatiu
 • Nom, adreça, telèfon i correu electrònic del centre docent.

S'haurà d'acompanyar d'un escrit del tutor/a, d'un màxim de tres fulls, en el qual caldrà especificar, des del punt de vista del professorat la justificació per presentar el treball en les 23es Jornades Científiques i Tecnològiques de Batxillerat de L'H, les motivacions, les circumstàncies i la manera com s'ha realitzat. Ha d'incloure una referència al plantejament de la tasca de tutoria i orientació.

Criteris de valoració i premis

Les bases de les Jornades Científiques i Tecnològiques regulen els criteris de valoració dels treballs de recerca presentats:

 • L'enfocament del treball, amb argumentació raonada de l'elecció del tema escollit.
 • El marc teòric, objectius de la recerca, hipotesi o problemes a resoldre.
 • El procés metodològic i el tractament de dades que s'ha seguit en la realització de la recerca.
 • La idoneïtat de les fonts d'informació
 • El rigor en les conclusions.
 • La correspondència entre el plantejament inicial, i els objectius i les conclusions a les quals s'arriba.
 • La creativitat, innovació i originalitat del treball presentat.
 • La claredat expositiva i la presentació formal del treball. 
 • L'exposició pública durant les Jornades de presentació.
 • En general, s’apreciaran especialment els treballs d’aplicació de tècniques de recerca i de projectes a àmbits i objectius assolibles per l’alumnat, sobre els quals puguin fer aportacions pròpies, que no pas l’intent d’abastar temes massa generals o complexos, sobre els quals únicament és possible fer reculls o recensions de teories o experimentacions ja realitzades, o en els quals la intervenció del tutor o tutora hagi ultrapassat la funció d’estimulació i orientació de la tasca pròpia dels autors.

També tindran una consideració especial els treballs que hauran comportat un esforç suplementari a la tasca habitual de les matèries del curs acadèmic.

Els treballs s’avaluaran dins de l’àmbit que s’ha inscrit pels autors/res en el moment de la presentació del treball. En el cas que la comissió organitzadora consideri algun canvi es proposarà l’àmbit en el que s’avaluarà i prevaldrà el criteri de l’esmentada comissió.

PREMIS

Els premis es concediran als millors treballs de recerca i innovació realitzats per alumnat de batxillerat que s’hagin presentat al concurs.

S’estableix un total de 7 primers premis de 500 euros cadascun i 4 segons premis de 250 euros distribuïts de la següent manera: 

1. Un premi al millor treball de l’àmbit de ciutat.
2. Un premi al millor treball de l’àmbit d’ igualtat
3. Un premi al millor treball de l’àmbit sostenibilitat
4. Un  primer  i un segon premi per als treballs de l’àmbit experimental
5. Un primer  i un segon premi per als treballs de l’àmbit tecnològic
6. Un primer  i un segon premi per als treballs de l’àmbit d’expressió
7. Un primer  i un segon premi per als treballs de l’àmbit social

Cada àmbit tindrà reservat un premi sempre que la participació i qualitat dels treballs sigui significativa. En cas contrari, els premis poden ser declarats deserts. Excepcionalment, sempre a consideració del jurat, es podran concedir premis ex aequo.

També es concedirà un premi especial de 500 euros a un dels centres educatius participants.

En la concessió d’aquest premi es tindrà en compte l’esforç i la continuïtat en la participació col·lectiva dels centres, la qualitat dels treballs presentats i l’eficàcia en l’assoliment dels objectius d’aquesta convocatòria. També es tindrà en compte la relació de treballs seleccionats i premiats. Excepcionalment, sempre a consideració del jurat, es podran concedir el premi ex aequo.

Bases de les 23es Jornades Científiques i Tecnològiques de Batxillerat de L'H

 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Prevenció
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400