Accés a l'FP

Com accedir als cicles formatius de Formació Professional Inicial?

Veure imatge de 	Com accedir als cicles formatius de Formació Professional Inicial? (nova finestra)
Programes per a la Formació i la Inserció

Els Programes de formació i inserció i de formació Professional Bàsica s'ofereixen a joves no ocupats, d'entre 16 i 21 anys, com una via de segona oportunitat que els permeti reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional i, alhora els facilita l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.
 Estructura:
 • Mòduls de Formació Professional, per a l'assoliment de les competències professionals (inclouen pràctiques d'empresa).
 • Mòduls de Formació General, per a l'adquisició de competències instrumentals que han de facilitar l'assoliment de les competències professionals.
 • Accions de seguiment i orientació.
Certificació:
 • Mòduls formatius superats.
 • Unitats de competència acreditades de qualificacions de nivell 1.
La superació del Programa comportarà:
 
 1. Una certificació amb la relació  de competències professionals acreditades.
 2. El reconeixement de la formació rebuda en la realització de les proves d'accés per a cicles de formació professional de grau mitjà, i en la obtenció del graduat.
 3. Accedir al món del treball.
Informació:
A l'apartat estudis d'aquesta GUIA 
 Departament d'Ensenyament.
Als instituts, centres i entitats que imparteixen els programes 

Formació Professional Bàsica

Des del curs 2014-2015 s'ha aplicat a Catalunya una experiència pilot per a la implantació de la Formació Professional Bàsica amb el nom de Programes de Promoció Professional.
 • Els cicles de formació professional bàsica duren 2 anys acadèmics i es destinen a persones que no han finalitzat l'ESO i volen seguir els seus estudis cap a la formació professional. Formen part de l'oferta educativa pública, obligatòria i gratuïta, i aspiren a substituïr els antics PQPI (Programes de Qualificació Professional Inicial).
 • Els cicles de formació professional bàsica garanteixen l'adquisició de les competències bàsiques de llengua castellana, llengua estrangera, ciències socials, llengua catalana, matemàtiques i ciències aplicades a l'aprenentatge en un camp professional. Es fomenta el treball en equip, la tutoria i l'orientació educativa i professional.
 • Per accedir-hi s'ha de tenir un mínim de 15 anys i no superar els 17, la recomanació de l'equip docent de l'ESO, i el consentiment dels tutors legals de l'alumne si aquest no està emancipat. Només excepcionalment s'hi podrà accedir havent cursat 2n d'ESO.
 • La superació d'un cicle de formació bàsica permet obtenir el títol de Tècnic professional bàsic, com també d'una qualificació de nivell 1 del catàleg nacional de qualificacions professionals.
 • Amb el títol de tècnic professional bàsic es permet l'accés als cicles de grau mitjà i a l'obtenció del graduat d'ESO si es realitza la prova final d'avaluació de l'ESO.

A l’Hospitalet el curs 2015/2016 es va iniciar un Programa de Formació Professional bàsica, que té continuïtat pel curs 2019/2020:
Tècnic/a Professional bàsic/a en Fabricació i Muntatge
Centre on s’imparteix: Institut Llobregat

Els cicles formatius de Grau Mitjà (CFGM)

Per poder cursar un cicle de Grau Mitjà cal tenir el títol de Graduat en Educació Secundària (GESO) o disposar del títol d'FP1 (o l'equivalent). També poden accedir-hi les persones que tinguin aprovat segon de BUP o amb dues assignatures pendents, i els alumnes que hagin superat un PFI amb nota superior a 8.

Finalment, el Grau Mitjà també està obert a persones que, tot i no disposar de cap títol, superin una prova d'accés a grau mitjà, o el curs d'accés directe a Grau Mitjà (CAM) o la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.


Els cicles formatius de Grau Superior (CFGS)

Per poder cursar un cicle de Grau Superior cal tenir el títol de Batxillerat o haver superat el COU o tenir el títol d'FP2. També poden accedir-hi les persones que, tot i no disposar de títol,  superin una prova d'accés a grau superior, el curs d'accés directe a grau superior (CAS), el curs d'accés directe a grau superior (CAS), o superin la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Per poder cursar un cicle d'Arts plàstiques i Disseny cal haver superat el batxillerat artístic o fer una prova específica si s'ha superat el COU, FP2 o el Batxillerat, i si no es tenen requisits acadèmics fer una prova comuna i una altra d'específica.

Per més informació:

• Apartat estudis d’aquesta guia
• A l’oficina municipal d'escolarització (OME).
• El portal www.edu365.cat
• L'apartat Currículum i orientació de la Xtec
• La pàgina web del Departament d'Ensenyament
 

Proves d'accés als a cicles formatius

Es convoquen una vegada l'any i possibiliten cursar aquests estudis a persones que no tenen la titulació acadèmica exigida per accedir-hi.
 • Prova d'accés a CFGM: com a mínim complir els 17 anys l'any en que es fa la prova.
 • Prova d'accés a CFGS: com a mínim complir els 19 anys l'any en que es fa la prova o bé tenir 18 anys per a qui acrediti estar en possessió d'un títol de tècnic/a relacionat amb el cicle de grau superior al qual es vol accedir.
 • En els ensenyaments artístics i esportius a més s’haurà d’acreditar uns requisits o realitzar una prova específica.
Aquestes proves es fan el mes de maig, en una sola jornada, als instituts públics autoritzats pel Departament d’Ensenyament.

Les proves d'accés a CFGM poden preparar-se a les Escoles d'Adults: CFA Catalonia, CE Joan XXIII, IPF Innovacio en Formació Professional i CE Jaume Balmes. .

Les proves d'accés a CFGS poden preparar-se a l'Istitut Llobregat, Institut Pedraforca, CE Joan XXIII, CE Jaume Balmes, CE Dolmen i IPF Innovació en Formació Professional.

Més informació a la pàgina web del Departament d'Ensenyament i a les escoles de formació d'adults.

Com aconseguir l'expedició d'un certificat de professionalitat?

El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita a qui l’obté que és competent professionalment per a desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació. És a dir, que té els coneixements i habilitats per desenvolupar-la, de forma correcta i d’acord amb les exigències del mercat.

Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i està configurat per una o més unitats de competència. La unitat de competència constitueix la unitat mínima acreditable i acumulable per obtenir un certificat de professionalitat.

Aquestes competències estan inspirades en els àmbits establerts en la Recomanació del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006 sobre les competències clau per a l'aprenentatge permanent (2006/962/CE) i en el Marc Comú Europeu de referència per a les llengües.
 

 VIA FORMATIVA (ADMINISTRACIÓ LABORAL)
 • Mitjançant la superació, en l’àmbit del sistema de la formació professional per a l’ocupació en un centre que hagi estat autoritzat pel SOC, de tots els mòduls associats a les unitats de competència corresponents a un certificat de professionalitat, incloent-hi la superació o exempció del mòdul de formació pràctica en centres de treball que tot certificat de professionalitat té associat.
Més informació:
Cercador de cursos SOC:
Oferta FPO a l'Hospitalet
CIFO L'Hospitalet:

  VIA FORMATIVA (ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA)
 • Tenir certificació acadèmica que acrediti la superació de tots els mòduls professionals associats a les unitats de competència que conformin certificat de professionalitat.
RECONEIXEMENT DE L'EXPERIÈNCIA LABORAL I FORMACIÓ NO FORMAL
 • Mitjançant els procediments d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència professional o vies no formals de formació que convoquen conjuntament l’Administració laboral i l’educativa.
 Més informació sobre aquest procediment, clicant AQUI

Quins són els requisits d'accés a un certificat de professionalitat?


REQUISITS D’ACCÉS ALS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

NIVELL 1:
No calen requisits acadèmics ni professionals d'accés.

NIVELL 2:
Estar en possessió de: 
 • Un Certificat professional de nivell 2
 • Un Certificats professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea
 • Certificat en ESO
 • Títol de tècnic auxiliar (FP-I) o  tècnic (GFGM),
 • 2n BUP, 2n del 1r cicle experimental de la reforma d'ensenyaments mitjans, 3r curs del pla 1963 o 2n comuns experimentals.
 • Prova d'accés CFGM,
 • Prova + 25 universitat
   
CERTIFICATS DE NIVELL 3:
Estar en possessió de:
 • Un Certificat professional de nivell 3
 • Un Certificats professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea
 • Títol de batxiller o segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat
 • Títol tècnic especialista (FP-II) ,tècnic superior (CFGS) o equivalents acadèmics
 • Titulació universitària
 • Proves accés CFGS
 • Prova +25 anys  universitat 
 • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
 • Pacte educació
 • Prevenció
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400