Ajuntament de L'Hospitalet

Accés a la Formació Professional

Les vies d’accés establertes per a la formació professional són flexibles. Així qualsevol persona pot accedir a la formació que necessiti al llarg de la vida i construir el seu itinerari formatiu, independentment de la seva situació laboral i edat.

Accés als cicles formatius de Grau Bàsic

 Per accedir als  Cicles Formatius de Grau Bàsic  (CFGB) s’han de complir els següents requisits:

 • Tenir  15  anys complerts o complir-los durant l'any natural en el qual s'accedeix al cicle formatiu.
 • Haver cursat tercer curs d’educació secundaria obligatòria (ESO). Excepcionalment, s'hi pot accedir després de haver cursat el segon curs.
 •  Haver rebut, el Consell Orientador, una recomanació de l'equip docent d'educació secundària obligatòria en aquest sentit. 

Accés als cicles formatius de Grau Mitjà

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Haver superat un Programa de Formació i inserció (PFI) amb nota superior a 8.
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de

 • Superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l'any en què es fa la prova.

Accés als cicles formatius de Grau Superior

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat,
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional (CFGM) o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista (FP2).
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats:

 • Han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Accés als programes de Formació i inserció (PFI)

Les persones que volen accedir a un Programa de formació i inserció han de

 • Ser joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21, l'any d'inici del programa
 • Ser joves que hagin deixat l'ESO sense obtenir-ne el títol i que en el moment d'iniciar el programa no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació

Més informació Departament d'Educacio

Proves d'accés als cicles formatius

Es convoquen una vegada l'any i possibiliten cursar aquests estudis a persones que no tenen la titulació acadèmica exigida per accedir-hi.

 • Prova d'accés a CFGM: com a mínim complir els 17 anys l'any en que es fa la prova.
 • Prova d'accés a CFGS: com a mínim complir els 19 anys l'any en que es fa la prova o bé tenir 18 anys per a qui acrediti estar en possessió d'un títol de tècnic/a relacionat amb el cicle de grau superior al qual es vol accedir.
 • En els ensenyaments artístics i esportius a més s’haurà d’acreditar uns requisits o realitzar una prova específica.

Aquestes proves es fan el mes de maig, en una sola jornada, als instituts públics autoritzats pel Departament d’Ensenyament.

Les proves d'accés a CFGM poden preparar-se a les Escoles d'Adults: CFA Catalonia, CE Joan XXIII, IPF Innovacio en Formació Professional i CE Jaume Balmes. .

Les proves d'accés a CFGS poden preparar-se a l'Istitut Llobregat, Institut Pedraforca, CE Joan XXIII, CE Jaume Balmes, CE Dolmen i IPF Innovació en Formació Professional.

Més informació a la pàgina web del Departament d'Educacio  i a les escoles de formació d'adults.

Curs d'accés a cicles formatius

Curs adreçat a persones que no tenen la titulació acadèmica exigida per accedir-hi. Si s'aprova el curs dóna accés directe al cicle formatiu de grau mitjà (CAM) o grau superior (CAS). La durada és d'un any acadèmic (600h. grau mitjà i 700h. grau superior).

On es pot fer el CAM a L’H?

Al CFA Catalònia, CE Jaume Balmes, Joan XXIII

On es pot fer el CAS a l’H?

Institut Llobregat, Institut Pedraforca, Dolmen, Jaume Balmes, Jesuïtes Bellvitge CE Joan XXIII, Xaloc.

Com aconseguir l'expedició d'un certificat de professionalitat?

El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita a qui l’obté que és competent professionalment per a desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació. És a dir, que té els coneixements i habilitats per desenvolupar-la, de forma correcta i d’acord amb les exigències del mercat.

Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i està configurat per una o més unitats de competència. La unitat de competència constitueix la unitat mínima acreditable i acumulable per obtenir un certificat de professionalitat. 

VIA FORMATIVA (ADMINISTRACIÓ LABORAL)

Mitjançant la superació, en l’àmbit del sistema de la formació professional per a l’ocupació en un centre que hagi estat autoritzat pel SOC, de tots els mòduls associats a les unitats de competència corresponents a un certificat de professionalitat, incloent-hi la superació o exempció del mòdul de formació pràctica en centres de treball que tot certificat de professionalitat té associat.

VIA FORMATIVA (ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA)

Tenir certificació acadèmica que acrediti la superació de tots els mòduls professionals associats a les unitats de competència que conformin certificat de professionalitat.

RECONEIXEMENT DE L'EXPERIÈNCIA LABORAL I LA FORMACIÓ NO FORMAL

Mitjançant els procediments d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència professional o vies no formals de formació que convoquen tant l’Administració laboral com  l’educativa.

Requisits d'accés a un certificat de professionalitat.

Nivell 1 de qualificació

No cal complir requisits acadèmics ni professionals.

Nivell 2 de qualificació

Per accedir a la formació dels certificats de professionalitat del nivell 2 de qualificació professional s’ha de complir algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria.
 • Tenir un Certificat de Professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
 • Tenir un Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 • Tenir el títol de tècnic auxiliar (FP1) o de tècnic (GFGM).
 • Complir el requisit acadèmic de accés als cicles formatius de Grau Mitjà.
 • Tenir superada la prova d'accés als CFGM.
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys y/o de 45 anys.

Nivell 3 de qualificació

Per accedir a la formació dels certificats de professionalitat del nivell 3 de qualificació professional s’ha de complir algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de Batxillerat.
 • Tenir un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
 • Tenir un Certificat de Professionalitat de nivell 3.
 • Tenir un títol de tècnic especialista (FP2) o de tècnic superior (CFGS).
 • Tenir una titulació universitària.
 • Complir el requisit acadèmic de accés als cicles formatius de Grau Superior.
 • Tenir superada la prova d’accés als CFGS.
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys y/o de 45 anys.

A més cal tenir en compte el següent:

 • Si el compliment dels requisits no es pot acreditar documentalment, caldrà superar unes proves d’avaluació de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística.

Per accedir a un Certificat de Professionalitat que inclou algun mòdul formatiu en llengua estrangera, també caldrà demostrar tenir la competència en la llengua.

Actualment aquestes proves les duen a terme les entitats de formació autoritzades pel SOC, durant el procés de selecció de l’alumnat.

Més informació Servei d’ocupació de Catalunya (SOC)

 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Prevenció
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400