Ajuntament de L'Hospitalet

L'FP en 2 minuts

Què és l’FP?

La formació professional és el conjunt d’accions formatives que capaciten per al desenvolupament qualificat de les diverses professions, l’accés a l’ocupació, la progressió professional i la participació activa a la vida social, cultural i econòmica del territori.  Aquest conjunt d’accions de formació professionalitzadores poden ser de Grau Superior , de Grau Mitjà o de qualificació inicial.

L'FP a L’Hospitalet en xifres

El curs 2016-2017 a l’Hospitalet es cursaran 63 especialitats de Formació Professional Inicial pertanyents a 18 famílies professionals:

• 9 especialitats de programes de Formació i Inserció i 1 d'FP Bàsica

• 19 especialitats de CFGM,  de les quals 1 pertany a ensenyaments artístics i 2 a ensenyaments esportius

• 34 especialitats de CFGS, de les quals 5 pertanyen a ensenyaments artístics

• 2 cicles de grau mitjà i 10 de grau superior s’impartiran en la modalitat FP DUAL.

 A l’Hospitalet hi ha 77 especialitats de Certificats de Professionalitat  homologades, corresponents a 13 àrees professionals diferents. L’any 2016 s’estan impartint 68 cursos de certificat de professionalitat a la ciutat .

Com s'organitza l'FP?

Veure imatge de Com s'organitza l'FP? (nova finestra)
Els ensenyaments professionals s'organitzen en programes de qualificació professional inicial, en cicles formatius de grau mitjà i grau superior, i formació per a l'ocupació.

Aquesta formació s'agrupa segons el seu àmbit d'actuació en 26 famílies professionals.

Cadascun dels estudis consta de tres parts diferenciades: formació teòrica i formació pràctica en el mateix centre educatiu i, posteriorment, les hores destinades a la formació pràctica en centres de treball (FCT).

Es divideix en:

Formació professional inicial: conjunt de programes formatius que es desenvolupen al sistema educatiu i que tenen com a finalitat facilitar la qualificació professional a les persones. S’organitza en cicles formatius. Aquest subistema inclou:
 • Cicles formatius de Grau Mitjà (CFGM) per a l'alumnat que acredita l'ESO, prova d'accés o curs específic per a l'accés. Permeten l'obtenció del Títol de tècnic (nivell 2)
 • Cicle formatiu de Grau Superior (CFGS) per a l'alumnat que han aprovat el Batxillerat. També s'hi pot accedir mitjançant una prova d'accés o el curs específic per a l'accés. Permeten l'obtenció del Títol de tècnic superior (nivell 3).
 • Programes per a la formació i la inserció: adreçats a joves que no han acreditat l'ESO. Possibliliten l'obtenció del Certificat de qualificació professional inicial (nivell 1).
l'FP DUAL: és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l'estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat productiva en l'empresa. En la formació dual centres i empreses comparteixen les responsabilitats formatives, per tal que els ensenyaments professionals s'adeqüin a les necessitats del mercat laboral.
Per més informació d'aquesta modalitat d'FP a L'H cliqueu AQUI.


Formació professional per a l’ocupació: conjunt d’accions formatives que es desenvolupen a l’àmbit laboral que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d'inserció o reinserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals. Adreçada a majors de 16 anys. Els cursos de formació professional per a l'ocupació permeten l'obtenció de Certificats de professionalitat de nivells 1, 2 i 3.

Formació professional contínua:  conjunt d'accions formatives adreçades a la millora de les competències professionals i de la qualificació dels treballadors i treballadores en actiu.

Mesures flexibilitzadores

La Formació professional inclou una sèrie d’actuacions que tenen com a finalitat facilitar la formació al llarg de la vida, millorar la qualificació professional de les persones, possibilitar l'adaptació a les situacions personals i professionals i millorar l'oferta i la qualitat de l'educació. Entre aquestes destaquen:
 • Servei d'assessorament: es un servei a demanda de la persona interessada que permet disposar de forma individual d'un assessor especialista en una família professional. Ajuda a identificar a les persones les seves capacitats, interessos i el seu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.
  Els centre que ofereixen aquest servei a la ciutat són: INS Llobregat; INS Provençana, Jaume Balmes, Dolmen, Joan XXIII i Miquel Servet.
 • Servei de reconeixement acadèmic: s'adreça a les persones de 18 anys o més que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu.
 • Acredita't: procediment que permet a les persones que hi participen aconseguir una certificació que acredita oficialment la competència professional i els pot servir per arribar a obtenir total o parcialment un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses i facilita, d'aquesta manera, la seva integració laboral, la promoció professional i el reconeixement social.
 • FP DUAL
 • Matricula semipresencial
 • Modalitat a distància
 • Avaluació dels aprenentatges impartits a distància per entitats col•laboradores
Per mes informació: 

Departament Ensenyament
Als centres on es realitza l’assessorament.
 • Pacte educació
 • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
 • Prevenció
 • Guia formació professional a L’Hospitalet
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D
 • Institut Obert de Catalunya
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400