Ajuntament de L'Hospitalet

Preinscripció curs 2024-2025

El proper dimecres, 6 de març comença la preinscripció escolar de segon cicle d'educació infantil (3-6 anys), primària (6-12 anys) i a partir del 8 de març començarà la preinscripció a l'educació sencundària obligatòria- ESO (12-16 anys).

Recordeu que el procés de preinscripció escolar s'inicia amb la presentació de la sol·licitud i acaba amb la formalització de la matrícula

A continuació trobareu més informació sobre calendari, dates, documentació que cal aportar, els criteris de baremació... 

Documentació

Reuneix tota la documentació identificativa

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l'acompliment dels criteris d'assignació de places. Com que els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

 • Certificació electrònica de la inscripció de naixement o llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.

 • DNI o NIE del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne si s'utilitza la sol·licitud en suport informàtic. Si és estranger s'haurà d'adjuntar el passaport o, si és estranger d'un país membre de la Unió Europea, el document d'identitat del país d'origen.

De manera excepcional, es poden acreditar les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.

Prepara la documentació acreditativa dels criteris prioritaris. Els documents necessaris per acreditar els criteris prioritaris són:

 • Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola. En enviar la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l'adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.
 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor o la tutora legal a l'escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el contracte laboral o un certificat emès per l'empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat.
 • Per justificar la renda garantida de ciutadania. Aquesta informació es consulta electrònicament a la base de dades del Departament de Drets Socials. En el resguard de la sol·licitud s'informa si no s'ha pogut obtenir. En aquest cas, cal adjuntar la documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • Per acreditar els criteris complementaris s'ha de tenir en compte el següent:
 • Per acreditar que l'alumne forma part d'una família nombrosa. Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà presentar el títol de família nombrosa.
 • Per acreditar que l'alumne forma part d'una família monoparental. Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes caldrà adjuntar el títol de família monoparental.
 • El fet d'haver nascut en un part múltiple s'acredita amb el llibre de família o la certificació electrònica de la inscripció de naixement.
 • La situació d'acolliment familiar s'acredita amb la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
 • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. Aquest supòsit inclou la discapacitat igual o superior al 33 % de l'alumne, del pare o la mare o d'algun germà o germana, i es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d'una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Drets Socials o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
 • La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme s'acredita amb la sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l'ordre de protecció vigent, o l'informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l'Interior.

PODEU CONSULTAR TAMBÉ LA PÀGINA WEB DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ: PREINSCRIPCIÓ

Atenció en els punt TIC a L'Hospitalet

Amb l’objectiu d’acompanyar les famílies que tenen dificultats o no disposen de mitjans tecnològics per fer el tràmit, i fins que finalitzi el procés de preinscripció, el 20 de març, l’Ajuntament de L’Hospitalet els proporciona un dispositiu informatiu, amb mitjans tècnics i humans.

A través del telèfon 010 d’informació municipal, les famílies podran plantejar consultes sobre el procés i, en el cas que sigui necessari, se’ls donarà cita a través de l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), per atendre-les personalment a la mateixa OME.

Dins el programa municipal Digitalitza’t, l’Ajuntament acompanya les famílies en el tràmit, a través de la xarxa de punts TIC: 

Atenció sense cita prèvia

Digitalitza’t Blocs Florida:
Plaça Blocs Florida, 15 (Centre Municipal La Florida-Ana Diaz Rico)

De dilluns a dijous de 9 a 13:45 i de 16 a 18h
Divendres de 12 a 13:45h

Digitalitza’t Tic-Truck Collblanc:
Plaça Germanes Ocaña (davant del Cap de Collblanc i al costat del Parc de la Marquesa)

De dilluns a dijous de 9 a 14h i de 15 a 18h
Divendres de 12 a 14h

Digitalitza’t MercaTIC Centre:
Parades exteriors del mercat del Centre

Dimarts i dijous de 9 a 14h
Dimecres de 9 a 12h
Dijous de 9 a 14h
Divendres de 9 a 14h i de 15 a 20h
Dissabte de 10 a 14h

Digitalitza’t MercaTIC Santa Eulàlia:
Parades interiors del mercat de Santa Eulàlia

Dimarts i dimecres de 9 a 14h
Dijous de 9 a 12h
Divendres de 9 a 14h i de 15 a 20h
Dissabte de 10 a 14h

Digitalitza’t MercaTIC Bellvitge:
Parades interiors del mercat antic de Bellvitge

De dimarts a dijous de 9 a 14h
Divendres de 9 a 14h i de 17 a 20h
Dissabte de 10 a 14h

 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Prevenció
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400