Índex

Programes de formació i inserció (9)

Administració i gestió (1)
PFI Auxiliar d’activitat d’oficina i de serveis administratius generals (PIP)

Comerç i màrqueting (1)
PFI Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic (PTT)

Edificació i obra civil (1)
PFI Auxiliar de pintura (FIAP)

Electricitat i electrònica (1)
PFI Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques d'aigua i gas (FIAP)

Hoteleria i turisme (2)
PFI Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració (PIP)
PFI Auxiliar d’hoteleria: cuina i càtering (PIP)

Indústries alimentàries (1)
PFI Auxiliar de pastisseria i fleca (PTT)
 
Informàtica i comunicacions (1)
PFI Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics (PTT)

Transport i manteniment de vehicles (1)
PFI Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers (PTT) 

Formació professional bàsica (1)

Fabricació mecànica (1)
PPP Fabricació i muntatge

Cicles formatius de grau mitjà (16)

Activitats físiques i esportives (1)
CFGM Conducció d´activitats fisicoesportives en el medi natural


Administració i gestió (3)
CFGM Gestió administrativa
CFGM Gestió adminsitrativa
CFGM Gestió administrativa (àmbit jurídic)

Comerç i màrqueting (1)
CFGM Activitats comercials 

Edificació i obra civil (1)
CFGM Construcció

Electricitat i electrònica (1)
CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Fabricació mecànica (1)
CFGM Mecanització

Imatge personal (1)
CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar

Informàtica i comunicacions (1)
CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

CFGM Manteniment electromecànic

Química (1)
CFGM Operacions de laboratori


Sanitat (2)
CFGM Cures auxiliars d'infermeria
CFGM Farmàcia i parafarmàcia

Serveis socioculturals i a la comunitat (1)
CFGM Atenció a persones en situació de dependència


Transport i manteniment de vehicles (1)
CFGM Electromecànica de vehicles automòbils

Cicles formatius de grau superior (34)

Activitats físiques i esportives (1)
CFGS Animació d’activitats físiques i esportives

CFGS Condicionament fisic

Administració i gestió (1)
CFGS Administració i finances


Comerç i màrqueting (4)
CFGS Comerç internacional

CFGS Màrqueting i publicitat
CFGS Gestió de vendes i espais comercials
CFGS Transport i logística - Nou!

Edificació i obra civil (2)
CFGS Projectes d'edificació, perfil professional de rehabilitació i restauració
CFGS Projectes d´obra civil, perfil professional ús d'aplicacions SIG

Electricitat i electrònica (3)
CFGS Automatització i robòtica industrial
CFGS Sistemes electrotècnics i automatizats
CFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics

Energia i aigua (1)
CFGS Eficiència energètica i energia solar tèrmica

Fabricació mecànica (1)
CFGS Programació de producció en fabricació mecànica

Imatge i so (2)
CFGS Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles - Nou! 
CFGS Producció d'audiovisuals i espectacles - Nou!

Imatge personal (1)
CFGS Assessoria d'imatge personal i corporativa

Informàtica i comunicacions (5)
CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa
CFGS Desenvolupament d´aplicacions web
CFGS Desenvolupament d´aplicacions web, amb perfil professional de bioinformàtica
CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil professional de programació de videojocs i oci digital - Nou!

Instal·lació i manteniment (2)
CFGS Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids
CFGS Mecatrònica industrial

Química (2)
CFGS Laboratori d´anàlisi i de control de qualitat

CFGS Química ambiental

Sanitat (4)
CFGS Dietètica
CFGS Documentació i administració sanitària
CFGS Laboratori clínic i biomèdic
CFGS Higiene Bucodental - Nou!

Serveis socioculturals i a la comunitat (4)
CFGS Animació sociocultural i turística
CFGS Educació infantil
CFGS Integració social
CFGS Promoció de la igualtat de gènere

Transport i manteniment de vehicles (1)
CFGS Automoció
CFGS Transport i logística 

Ensenyaments artístics (7)

Cicles formatius de grau mitjà (2)
CFAM Assistència al producte gràfic imprès (perfil assistent de fotografia)
CFAM Assistència al producte gràfic interactiu

Cicles formatius de grau superior (5)
CFAS Gràfica publicitària
CFAS Il·lustració
CFAS Fotografia artística
CFAS Animació
CFAS Gràfica audiovisual

Ensenyaments esportius (2)

Cicles formatius de grau mitjà (2)

CFGM Futbol
CFGS Basquetbol

Certificats de professionalitat (88)

Administració i gestió (9)
Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines (nivell 3) [ADGG0308]
Activitats administratives de recepció i relació amb el client (nivell 2) [ADGG0208]
Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (nivell 1) [ADGG0408]
Activitats de gestió administrativa (nivell 2) [ADGD0308]
Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i documents (nivell 1) [ADGG0408]
Gestió comptable i gestió administrativa per auditoria (nivell 3) [ADGD0108]
Creació i gestió de microempreses (nivell 3) [ADGD0210]
Assistència a la direcció (nivell3) [ADGG0108]
Gestió integrada de recursos humans (nivell 3) [ADGD0208] 

Arts gràfiques (2)
Desenvolupament de productes editorials multimèdia (nivell 3) [ARGN0110]
Disseny de productes gràfics (nivell 3) [ARGG0110]

Comerç i màrqueting (7)
Organització i gestió de magatzems (nivell 3) [COML0309]
Gestió comercial de vendes (nivell 3) [COMT0411] 
Màrqueting i compravenda internacional (nivell 3 ) [COMM0110] 
Atenció al client, consumidor o usuari  (nivell 3) [COMT0110] 
Activitats auxiliars de comerç (nivell 1) [COMT0211]
Activitats auxiliars de magatzem (nivell 1) [COML0110] 
Gestió administrativa i financera del comerç internacional (nivell3 ) [COMT0210]

Edificació i obra civil (2)
Representació de projectes d'edificació  (nivell 3) [EOCO0108] 
Representació de projectes d'obra civil  (nivell 3) [EOCO0208]  

Electricitat i electrònica (5)
Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió (nivell 2) [ELEE0109] 
Desenvolupament de projectes d'instal·lacions elèctriques en l'entorn d'edificis i amb finalitats especials (nivell 3) [ELEE0110] 
Operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis (nivell 1) [ELES0208] 
Muntatge i manteniment de sistemes de telefonia i infraestructures de xarxes locals de dades (nivell 2) [ELES0209] 
Desenvolupament de projectes de sistemes d’automatització industrial  (nivell 3 ) [ELEM0110]

Energia i aigua (5)
Muntatge i manteniment de xarxes d'aigua (nivell 2) [ENAT0108] 
Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques (nivell 2) [ENAE0108] 
Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques (nivell 2) [ENAE0208] 
Muntatge, posada en servei, manteniment, inspecció i revisió d’instal·lacions receptores i aparells de gas (nivell 2 ) [ENAS0110] 
Eficiència energètica d'edificis (nivell 3) [ENAC0108]

Fabricació mecànica (4)
Soldadura amb elèctrode revestit i TIG (nivell 2 ) [FMEC0110] 
Soldadura oxigas i soldadura MIG/ MAG (nivell 2 ) [FMEC0210]
Mecanitzat per arrencada de ferritja  (nivell 2) [FMEH0109] 
Gestió de la producción en fabricació mecànica (nivell 3 ) [FMEM0109]

Hoteleria i turisme (11)
Operacions bàsiques de cuina (nivell 1) [HOTR0108] 
Operacions bàsiques de restaurant i bar (nivell 1) [HOTR0208] 
Cuina (nivell 2) [HOTR0408] 
Venda de serveis i productes turístics (nivell 3) [HOTG0208] 
Serveis de bar i cafeteria (nivell 2) [HOTR0508] 
Serveis de restaurant (nivell 2) [HOTR0608] 
Sumilleria (nivell 3) [HOTR0209] 
Direcció en restauració (nivell 3) [HOTR0309] 
Creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments (nivell 3) [HOTG0108] 
Promoció turística local i informació al visitant (nivell 3) [HOTI0108] 
Operacions bàsiques de càtering (nivell 1) [HOTR0308]

Instal·lació i manteniment (4)
Operacions de fontaneria i calefacció-climatització domèstica (nivell 1) 
Muntatge i manteniment d'instal•lacions frigorífiques (Nivell 2)
Manteniment i muntatge mecànic d'equip industrial (Nivell 2)
Muntatge i manteniment d’instal•lacions de climatització i ventilació-extracció (nivell 2)

Imatge personal (2)
Serveis auxiliars d'estètica (nivell 1) [IMPE0108] 
Serveis auxiliars de perruqueria (nivell 1) [IMPQ0108]

Imatge i so (3)
Desenvolupament de productes audiovisuals multimèdia interactius (nivell 3) [IMSV0209] 
Muntatge i postproducció d'audiovisuals(nivell 3) [IMSV0109]
Producció fotogràfica (nivell 3) [IMST0109]

Informàtica i comunicacions (13)
Programació de sistemes informàtics (nivell 3) [IFCT0609] 
Administració de bases de dades (nivell 3) [IFCT0310] 
Administració i disseny de xarxes departamentals (nivell 3) [IFCT0410] 
Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web (nivell 3) [IFCD0210] 
Confecció i publicació de pàgines web (nivell 2) [IFCD0110] 
Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics (nivell 2) [IFCT0309] 
Operació de xarxes departamentals (nivell 2) [IFCT0110] 
Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics (nivell 1) [IFCT0108] 
Sistemes microinformàtics (nivell 2) [IFCT0209] 
Operacions de sistemes informàtics (nivell 2) [IFCT0210] 
Administració i programació en sistemes ERP-CRM (nivell 3) [IFCT0610] 
Seguretat informàtica (nivell 3) [IFCT0109] 
Administració de serveis d’Internet (nivell 3) [IFCT0509]

Instal·lació i manteniment (4)
Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques (Nivell 2) [IMAR0108] 
Manteniment i muntatge mecànic d'equip industrial (Nivell 2) [IMAQ0108] 
Operacions de fontaneria i calefacció-climatització domèstica (nivell 1) [IMAI0108] 
Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció (nivell 2) [IMAR0208]

Seguretat i medi ambient (3)
Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials (nivell 1) [SEAG0209]
Gestió ambiental (nivell 3) [SEAG0211]
Interpretació i educació ambiental (nivell 3) [SEAG0109]

Serveis socioculturals i a la comunitat (11)
Docència de la formació per a l'ocupació (nivell 3) [SSCE0110] 
Atenció sociosanitària a persones en el domicili (nivell 2) [SSCS0108] 
Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (nivell 2)[SSCS0208] 
Gestió de trucades de teleassistència (nivell 2) [SSCG0111] 
Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (nivell 2) [SSCB0209] 
Dinamització comunitària (nivell 3) [SSCB0109] 
Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (nivell 3) [SSCB0211] 
Informació juvenil (nivell 3) [SSCE0109] 
Mediació Comunitària (nivell 3) [SSCG0209] 
Inserció laboral de persones amb discapacitat (nivell 3) [SSCG0109] 
Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals (nivell 1) [SSCM0108]

Transport i manteniment de vehicles (4)
Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles (nivell 1) [TMVG0109] 
Operacions auxiliars de manteniment de carrosseria de vehicles (nivell 1) [TMVL0109] 
Manteniment del motor i dels seus sistemes auxiliars (nivell 2) [TMVG0409] 
Manteniment d’elements no estructurals de carrosseries de vehicles (nivell 2 ) [TMVL0209]
 
  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400