Acredita l'experiència professional

L’acreditació de competències professionals, adquirides mitjançant l'experiència laboral o vies no formals de formació, és un procediment que permet a les persones aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses.

A Catalunya es pot accedir al procediment mitjançant: 1) els serveis d’assessorament i reconeixement acadèmic, gestionats pel Departament d’Ensenyament; 2) el programa Acredita't impulsat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esports i gestionat pel Departament d'Ensenyament i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Serveis d'assessorament i reconeixement acadèmic

L'assessorament
És un servei a demanda de la persona interessada que permet disposar d’una atenció personalitzada per part d’un assessor especialista en una família professional. L’assessor ajuda a identificar als usuaris els seus interessos, capacitats i objectius professionals al llarg de diferents sessions de treball.

Durant el procés d'assessorament l'usuari ha d’aportar la documentació de què disposa perquè li sigui valorada la seva trajectòria formativa i laboral.

Com a resultat del procés, l'usuari obté un informe d'assessorament que conté una  diagnosi de les necessitats formatives i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació.

Aquest informe és requisit indispensable per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic.

On es pot fer?
 
A la ciutat, hi ha sis centres educatius que disposen d’aquest servei per a diferents famílies professionals.

Servei d'assessorament als centres d'ensenyament de l'Hospitalet
Centre Familia professional
INS Provençana Edificació i obra civil
Comerç i màrqueting
Química
C.E. Miquel Servet  Sanitat
C.E. Dolmen Administració i gestió
Sanitat
Serveis socioculturals i a la comunitat
Jesuïtes Bellvitge -
C.E. Joan XXIII
Adminsitració i gestió
Informatica i comunicacions
Serveis Socioculturals i a la comunitat
INS Llobregat Electricitat i electrònica
Fabricació mecànica
C.E. Jaume Balmes Electricitat i electrònica
Comerç i màrqueting
Sanitat
Imatge personal Darrera actualització: 19/02/2019

Per a més informació:

Centres d'ensenyament de l'Hospitalet

Departament d'Ensenyament (Generalitat de Catalunya)

El reconeixement
Aquest servei s'adreça a les persones que vulguin reconèixer acadèmicament els aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu.

Per sol·licitar el servei cal complir una sèrie de requisits:
• haver complert 18 anys
• acreditar experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector,
• disposar de l'informe d'assessorament obtingut en el servei d'assessorament, o un document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació del mateix títol o d'un títol afí.
 
El procediment es dut a terme per una junta de reconeixement integrada per dos professors del cicle formatiu del centre d'ensenyament.

La junta analitza l'informe d'assessorament, obtingut prèviament en el servei d'assessorament,  i altra documentació aportada pel candidat de les unitats formatives o crèdits que vol que li siguin reconeguts. També ha d'assistir a una entrevista personal de contrastació  per tal de valorar els aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Si la junta reconeix acadèmicament determinades unitats formatives o crèdits, el centre emet un certificat d'acreditació parcial amb valor acadèmic.

Posteriorment, si es vol obtenir el títol del cicle corresponent i convalidar les unitats formatives o crèdits reconeguts és necessari matricular-se, parcial o totalment, en el cicle formatiu corresponent, acreditant els requisits acadèmics d'accés establerts per als cicles formatius de grau mitjà o superior.

On es pot fer?

Els centres d'ensenyament que presten el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges són els mateixos que ofereixen el servei d'assessorament. A l’Hospitalet, aquest servei està disponible per a 24 especialitats formatives.

Servei de reconeixement als centres d'ensenyament de l'Hospitalet
Centre Cicle/Especialitat formativa
INS Provençana CFGM - Construcció
CFGS - Comerç internacional
CFGS - Laboratori d'anàlisi i control de qualitat
CFGS - Projectes d'obra civil (ús d'aplicacions SIG)
CFGS - Projectes d'edificació (rehabilitació i restauració)
C.E. Miquel Servet CFGM - Cures auxiliars d’infermeria
CFGM - Farmàcia i parafarmàcia
CFGS - Documentació i administració sanitària
C.E. Dolmen CFGS - Administració i finances
CFGS- Serveis socioculturals i la comunitat
CFGS - Educació infantil
Jesuïtes Bellvitge-C.E.Joan XXIII CFGM - Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural
CFGM - Gestió administrativa
CFGM - Sistemes microinformàtics i xarxes
CFGS - Animació d'activitats físiques i esportives
CFGS - Administració i finances
CFGS - Educació infantil
CFGS - Administració de sistemes informàtics en xarxa
INS Llobregat CFGM - Mecanització
CFGM - Instal·lacions elèctriques i automàtiques
CFGS - Programació de la producció en fabricació mecànica
CFGS - Sistemes electrotècnics i automatitzats
C.E. Jaume Balmes CFGM - Farmàcia i parafarmàcia
CFGM- Insta·lacions elèctriques i automàtiques 
CFGM- Peruqueria i cosmètica capil·lar
CFGM- Estètica i bellesa
CFGS- Sistemas de Telecomunicacions i informatics 
CFGS- Marqueting i publicitat
CFGS - Assessoria d'imatge personal i corporativa

Darrera actualització: 19/02/2019

Per a més informació:

Centres d'ensenyament de l’Hospitalet

Departament d’Ensenyament (Generalitat de Catalunya)

Programa Acredita't

El Programa Acredita’t és un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral o vies no formals de formació que permet a les persones que hi participen d'aconseguir una certificació que els pot servir per obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses.

Com funciona?

El procediment consta de tres fases desenvolupades al llarg de diferents sessions presencials.

Fase 1. Assessorament

Un assessor ajuda a identificar les competències professionals i el reconeixement que s'ha demanat per part del candidat. A partir d'aquesta informació, l'usuari pot decidir si passar a la fase d'avaluació o a la formació complementària que se suggereixi per part de l'assessor.

Aquesta fase conclou amb la confecció d'un informe orientatiu sobre la conveniència o no d'accedir a la següent fase.

Fase 2. Avaluació

L’usuari ha de demostrar les competències professionals per a les quals demana l'acreditació. Una comissió avalua, de forma col·legiada, la competència professional relacionada amb les unitats de competència.

Fase 3. Acreditació de la competència

Els usuaris que superen la fase d'avaluació reben una certificació oficial per a cadascuna de les unitats en què hagin demostrat la seva competència professional. També obtenen un informe d'orientació i una proposta d'itinerari formatiu de la comissió avaluadora.

Qui pot participar?

Per participar en el procediment d’acreditació, els candidats han de complir els requisits següents:
 
1. Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents oficials següents:
• certificat de registre de ciutadania de la UE,
• targeta de familiar de ciutadà de la UE,
• autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor.
 
2. Tenir 18 anys complerts per a unitats de competència corresponents a qualificacions de nivell  I, o 20 anys complerts per als nivells II i III.

3. Tenir experiència laboral o haver rebut formació relacionada amb les competències professionals dels àmbits de qualificació que es volen acreditar. En funció del nivell de les unitats de competència es requereixen:
• 2 anys d'experiència laboral o 200 hores de formació (nivell I)
• 3 anys d'experiència laboral o 300 hores de formació (nivells II – III).
Convocatòria oberta!
Per a més informació sobre els procediments, els requisits de participació i la documentació requerida es poden consultar els seguents webs:
 

 
  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400