Què és l'FP?

El model integrat d'FP

La formació professional té com finalitats l'adquisició, la millora i l'actualització de les competències i cualificaciones professionals de les persones al llarg de la vida.

Integra la formació professional inicial, la formació professional per a l'ocupació i els serveis d'informació, orientació, avaluació i acreditació de les competències professionals.

La formació professional inicial és organitzada en cicles formatius. Els cicles es classifiquen en graus (bàsic, mitjà i superior) així com per àmbits d'activitat (famílies professionals). Els cicles de grau bàsic condueixen a l'obtenció del títol de tècnic bàsica, els de grau mig al títol de tècnic i els de grau superior al de tècnic superior.

Els ensenyaments professionals combinen formació teòrica i pràctica, incloent unes pràctiques en centres de treball d'empreses. Aquestes pràctiques també es poden realitzar en modalitat DUAL.

La formació professional per a l'ocupació és organitzada en tres tipus en funció dels destinataris a qui es dirigeix..

. Formació ocupacional dirigida a persones treballadores desocupades.
. Formació contínua dirigida a et personis treballadores en actiu que volen millorar les seves competències professionals.
. Formació programada per les empreses per als seus propis treballadors que es pot bonificar en li quotes a la seguretat social.

Una part de la formació professional per a l'ocupació és organitzada en tres nivells de qualificació i permeten l'obtenció d'un certificat de professionalitat.

A la ciutat disposem d'una oferta de 80 certificats de professionalitat distribuïts en 15 famílies professionals.

Aquestes activitats es duen a terme a través de centres formatius col·laboradors en matèria de formació professional per a l'ocupació de diferents administracions públiques.
 

Les xifres de l'FP inicial a L'Hospitalet

Recursos del sistema d'FP Inicial

La ciutat disposa de 14 centres educatius. D'aquests, 7 són de caràcter públic, 6 són concertats i 1 privat. Es poden cursar cicles de grau mitjà a 14 centres, el grau superior a 13 i el grau bàsic a 1.  Un dels centres públics esta especialitzat en estudis  artístics tant de grau mitja com superior. I un altre centre ofereix també 2 cicles de grau mitjà dels ensenyaments esportius.

Els programes de formació i inserció (PFI), es poden cursar a 7 instituts.

Famílies professionals i cicles formatius

A l'Hospitalet hi ha disponible una oferta formativa que engloba cicles de 15 famílies dels ensenyaments professionals generals, de 1 família dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny (artístics) i 2 modalitats dels ensenyaments esportius. Aquestes  famílies agrupen una oferta de 70 cicles dels quals 21 són de Grau Mitjà (17 generals, 2 artístics i 2 esportius). i 38 són de Grau Superior (33 generals i 5 artístics). També es poden cursar 10 especialitats en Programes de Formació i inserció (PFI) de 7 famílies professionals.

Matrícula: evolució i característiques

La formació professional ha superat en els darrers anys les 4.000 matricules. Concretament en el curs 2021-2022 s’han matriculat (sense comptar els PFI) 4.271 persones.

En els cicles de grau mitjà, la matrícula es concentra en titulacions de les famílies professionals de sanitat, administració i gestió i d'informàtica i comunicacions. En els cas dels cicles de grau superior, es concentra en serveis socioculturals, artístics, administració i gestió així com en informàtica i comunicacions.

Oferta formativa curs 2021-2022

En el curs 2021-2022 s'ofereixen a la ciutat en  FP inicial general: 1 cicle de grau bàsic, 17  cicles de grau mitjà i 33 de grau superior. En ensenyaments artístics 7 cicles (2 de grau mitjà i 5 de superior). En programes de formació i inserció 10.

Darrera actualització: febrer de 2022

  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400