Què és l'FP?

El model integrat d'FP

La formació professional té com a finalitats l’adquisició, la millora i l’actualització de les competències i qualificació professionals de les persones al llarg de la vida.

A Catalunya, la Llei de Formació i Qualificació Professional ha configurat un model d’FP que integra la formació professional inicial, la formació professional per a l’ocupació, i els serveis d’informació, orientació, avaluació i acreditació de les competències professionals.

La formació professional inicial està organitzada en cicles formatius. Els cicles es classifiquen en graus (mitjà o superior) i per àmbits d’activitat (famílies professionals).

Actualment, a Catalunya, l’FPI inclou 174 cicles de grau mitjà i superior agrupats en 26 famílies a més dels corresponents als  ensenyaments esportius i  artístics. Els cicles de grau mitjà permeten l’obtenció del títol de tècnic i els de grau superior el de tècnic superior.

Els ensenyaments professionals combinen formació teòrica i pràctica, incloent-hi unes pràctiques en centres de treball d’empreses. En general, la durada dels cicles formatius varia de 1.400 hores (un curs acadèmic) a 2.000 hores (dos cursos acadèmics).

Existeixen diverses mesures flexibilitzadores que faciliten l’accés a la formació, com els estudis no presencials, la matriculació parcial o itineraris curriculars combinats entre d’altres.

La formació professional per a l’ocupació permet l’adquisició i actualització permanent de les competències professionals. Inclou diferents tipus d’accions:

  • Formació ocupacional, dirigida a persones treballadores en situació d'atur encaminada a l’obtenció de certificats de professionalitat.
  • Formació contínua, pensada per a persones treballadores en actiu que volen millorar les seves qualificacions i competències professionals.
  • Formació programada per les empreses per als seus treballadors (bonificada)
  • Altres iniciatives de formació (permisos individuals, formació a empleats públics,...).

A la ciutat disposem d’una oferta de 63 certificats de professionalitat distribuïts en 14 famílies professionals.

Aquestes activitats es porten a terme a través de centres formatius col·laboradors en matèria de formació professional ocupacional de diferents administracions públiques.

Les xifres de l'FP a L'Hospitalet

Recursos del sistema d'FP

La ciutat disposa de 15 centres educatius. D'aquests, 7 són de caràcter públic, 6 són concertats i 1 privat.  A 12 centres es poden cursar cicles de grau mitjà. I a 13 centres cicles de grau superior. Un centre esta especialitzat en estudis  artístics tant de grau mitja com superior. I un altre centre ofereix també  dos cicles de grau mitjà dels ensenyaments esportius.

Famílies professionals i cicles formatius

A l'Hospitalet hi ha disponible una oferta formativa que engloba titulacions de 16 famílies professionals, de 1 família (arts plàstiques i disseny) dels ensenyaments artístics i 2 modalitats dels ensenyaments esportius. Aquestes 17 famílies agrupen una oferta de 66 titulacions de les quals 21 són de Grau Mitjà (17 generals, 2 artístics i 2 esportius). I 37 són de Grau Superior (32 generals i 5 artístics). També es poden cursar 9 especialitats en Programes de Formació i inserció (PFI) de 7 famílies professionals.

Matrícula: evolució i característiques

La matrícula en ensenyaments professionals ha crescut contínuament en els darrers anys. Per exemple, al curs 2007/08 el nombre d'alumnes matriculats era de 2.669 en Grau Mitjà i Superior (sense tenir en compte els PFI, els esportius i els artístics). I en el curs 2019-2020 es van matricular 4.295 en els mateixos nivells.

En els cicles de grau mitjà, la matrícula es concentra en titulacions de les famílies professionals de sanitat, administració i gestió i d'informàtica i comunicacions. En els cas dels cicles de grau superior, es concentra en serveis socioculturals, artístics, administració i gestió així com en informàtica i comunicacions.

Oferta formativa curs 2020-2021

L'actual curs 2020-2021 s'ofereixen a la ciutat en  FP inicial general: 17  titulacions de grau mitjà i 32 de grau superior. En ensenyaments artístics 7 (2 de grau mitjà i 5 de superior). En programes de formació i inserció 8.  I en  ensenyaments esportius de grau mitjà 2.

Darrera actualització: febrer de 2021

  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400