Què és l'FP?

El model integrat d'FP

La formació professional té com a finalitats l’adquisició, el millorament i l’actualització de les competències i qualificació professionals de les persones al llarg de la vida.

A Catalunya, la Llei de Formació i Qualificació Professional ha configurat un model d’FP que integra la formació professional inicial i la formació professional per a l’ocupació, i els serveis d’informació i orientació i d’avaluació i acreditació de les competències professionals.

La formació professional inicial, inclosa en el sistema educatiu, està organitzada en cicles formatius. Els cicles es poden classificar per graus (mitjà o superior) i per àmbits d’activitat (famílies professionals).

Actualment, a Catalunya, l’FPI inclou 150 cicles de grau mitjà i superior agrupats en 26 famílies (24 generals i les especials d'esports i artistics), amb continguts teòrics i pràctics adequats als diferents sectors professionals.

Per accedir als cicles de grau mitjà, cal tenir el graduat en ESO, mentre que per accedir als cicles grau superior es necessari disposar del títol de batxiller. També hi ha altres vies d’accés, com ara les proves d’accés o els cursos específics d’accés. Els cicles de grau mitjà permeten l’obtenció del títol de tècnic i els de grau superior el de tècnic superior.

Els ensenyaments professionals combinen formació teòrica i pràctica, incloent-hi unes pràctiques en centres de treball d’empreses. En general, la durada dels cicles formatius varia de 1.300 hores (un curs acadèmic) a 2.000 hores (dos cursos acadèmics).

Existeixen diverses opcions (mesures flexibilitzadores) que faciliten l’accés a la formació, com ara l'FP dual, estudis no presencials, matriculació parcial o semipresencial, ofertes a col·lectius singulars vinculats a empreses o subsectors productius, itineraris curriculars combinats i vies d’accés diversificades.
 
La formació professional per a l’ocupació permet l’adquisició i actualització permanent de les competències professionals i inclou diferents tipus d’accions:
• Formació programada per les empreses per als seus treballadors.
• Formació ocupacional, dirigida a persones treballadores en situació d'atur encaminada a l’obtenció de certificatsde professionalitat.
• Formació contínua, pensada per a persones treballadores en actiu que volen millorar les seves quali!cacions i competències professionals.
• Altres iniciatives de formació (permisos individuals, formació a empleats públics,...).
 
Aquestes activitats es porten a terme a través dels Centres d'Innovació i Formació Ocupacional, del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i dels centres col·laboradors en matèria de formació professional ocupacional, que organitzan cursos amb fons del mateix SOC i del Consorci per a la Foramció Continua de Catalunya Conforcat).
 
Per altre banda, les activitats formatives i d’aprenentatge no formals i informals que generen en les persones competències professionals poden acreditar-se oficialment per mitjà d’un procés d’avaluació i acreditació.
 
El model integrat d’FP també contempla iniciatives d’inserció i reinserció laboral de treballadors mitjançant el foment de la contractació dins del sistema de Garantia Juvenil  o d’altres projectes impulsats pel SOC, com ara Treball als Barris i 30plus.
 

Les xifres de l'FP a l'Hospitalet

Recursos del sistema d'FP
 
Durant el curs 2018-2019 es va poder cursar estudis d'FP inicial a 15 centres educatius de la Ciutat. D'aquests 7 son de caràcter públic, 6 son concertats i 1 privats,  A 12 centres es van cursar cicles de grau mitjà generals (CFGM). Els cicles de grau superior generals (CFGS), es van poder cursar  a 13 centres. Un centre esta especialitzat en estudis  artistics tant de grau mitja com superior (CFAM i CFAS) i un centre, dels que ofereix CFGM i GFGS,  imparteix també  dos cicles de grau mig dels anomenats ensenyaments especials esportius. 

Famílies professionals i cicles formatius

En termes d'oferta formativa, a l'Hospitalet hi ha disponible una oferta que engloba titulacions de 16 de les 24 famílies professionals. També disposem d'oferta en l'àmbit dels ensenyaments de règim especial artístic i d'ensenyament d'esports.Aquestes 16 famílies agrupen una oferta total de 91 cicles en   58 titulacions d’FP (cicles), dels quals 30 son cicles mitjans en  24 titulacions (20 generals, 2, artistic i 2 esportius)  i 52  són de grau superior.(47 generals i 5 artistics) en 38 titulacions. Tambe es poden cursa el 2018/19 8 especialitats en PFI/PTT en 9 centres en 9 epecialitats , a mes de una especialitat de formació professional bàsica que es cursa a traves d'un Programa de Promoció Profiesional (PPP).

Cinc famílies professionals concentren les dues terceres parts  de l'oferta de titulacions i també d'alumnat matriculat:

• Sanitat
• Serveis socioculturals i a la comunitat 
• Adminsitració i gestió. 
• Informàtica i comunicació
• Artistics

Matrícula: evolució i característiques

La matrícula en ensenyaments professionals no para de créixer i el curs 2018-2019 assoleix la xifra més alta de la darrera dècada (al curs 2007/08 el nombre d'alumnes matriculats era de 2.669 en CFGM i CFGS (sense tenir en compte PFI, especials esportius i especilasl artistics) per 4.412 matriculats al curs 2018/19 als matixos nivells ).

Un total de 5.104 alumnes van cursar estudis d'FP inicial ( Professionals, Artistics, esportius  i PFI/FPB-PPP)  a la ciutat. De PFI i Formació Professinals Bàsica (PPP) (218) grau mità (2.025) o de grau superior (2.861). 

En el cicles de grau mitjà, la matrícula es concentra en titulacions de les families professionals de sanitat, administració i gestió i d'informàtica i comunicacions. En els cas dels cicles de grau superior, serveis socioculturals, artistics, administració i gestió i informàtica i comuniacions encapçalen el rànquing.

Oferta formativa curs 2018-2019
 
L'actual curs 2018-2019 s'ofereixen a la ciutat en  FP inicial:1 d’FP bàsica, 16  titulacions de grau mitjà i 34 de grau superior; 9 a programes de formació i inserció; 7 a ensenyaments artístics (2 de grau mitjà i 5 de superior); 2 a ensenyaments esportius de grau mitjà. D'aquests  2 cicles de grau mitjà i 14 de grau superior en la modalitat dual. 

Darrera actualització: 14 de febrer de 2019
  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400