Ajuntament de L'Hospitalet

Estudis

Programes de formació i inserció


Administració i gestió
PFI Auxiliar d’activitat d’oficina i de serveis administratius generals (PIP)

Comerç i màrqueting
PFI Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic (PTT)

Edificació i obra civil
PFI Auxiliar de pintura (FIAP)
PFI Auxiliar d’obres d’interior i pintura (PTT)

Electricitat i electrònica
PFI Auxiliar de Muntatges d'Instal·lacions Electrotècniques en Edificis

Hoteleria i turisme
PFI Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració (PIP)
PFI Auxiliar d’hoteleria: cuina i càtering (PIP)

Indústries alimentàries
PFI Auxiliar de pastisseria i fleca (PTT)
 
Informàtica i comunicacions
PFI Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics (PTT)

Transport i manteniment de vehicles
PFI Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers (PTT) 

Cicles formatius de grau bàsic


Imatge personal
CFGB Perruqueria i Estètica

Fabricació mecànica
PPP Fabricació i muntatge

Cicles formatius de grau mitjà


Activitats físiques i esportives
CFGM Guia en el medi natural i de temps de lleure

Administració i gestió
CFGM Gestió administrativa
CFGM Gestió administrativa (àmbit jurídic)

Comerç i màrqueting
CFGM Activitats comercials 

Edificació i obra civil
CFGM Construcció

Electricitat i electrònica
CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Fabricació mecànica
CFGM Mecanització

Imatge i so
CFGM Vídeo, disc-jockey i so

Imatge personal
CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar
CFGM Estètica i bellesa

Informàtica i comunicacions
CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

Instal·lacions i manteniment
CFGM Manteniment electromecànic

Química
CFGM Operacions de laboratori


Sanitat
CFGM Cures auxiliars d'infermeria
CFGM Farmàcia i parafarmàcia

Serveis socioculturals i a la comunitat
CFGM Atenció a persones en situació de dependència


Transport i manteniment de vehicles
CFGM Electromecànica de vehicles automòbils
 

Cicles formatius de grau superior


Activitats físiques i esportives
CFGS Ensenyament i animació socioesportiva

CFGS Condicionament fisic

Administració i gestió
CFGS Administració i finances
CFGS Administració i finances, perfil professional gestor assegurances

Comerç i màrqueting
CFGS Comerç internacional

CFGS Màrqueting i publicitat

Edificació i obra civil
CFGS Projectes d'edificació, perfil professional de rehabilitació i restauració
CFGS Organització i Control d'Obres de Construcció

Electricitat i electrònica
CFGS Automatització i robòtica industrial
CFGS Sistemes electrotècnics i automatizats
CFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics

Fabricació mecànica
CFGS Programació de producció en fabricació mecànica

Imatge i so
CFGS Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles
CFGS Animacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius

Imatge personal
CFGS Assessoria d'imatge personal i corporativa

Informàtica i comunicacions
CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa
CFGS Desenvolupament d´aplicacions web
CFGS Desenvolupament d´aplicacions web, amb perfil professional de bioinformàtica
CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil professional de programació de videojocs i oci digital
CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat

Instal·lació i manteniment
CFGS Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids
CFGS Mecatrònica industrial

Química
CFGS Laboratori d´anàlisi i de control de qualitat


Sanitat
CFGS Dietètica
CFGS Documentació i administració sanitària
CFGS Laboratori clínic i biomèdic

Seguretat i medi ambient
CFGS Educació i control ambiental
CFGS Química i salut ambiental

Serveis socioculturals i a la comunitat 
CFGS Animació sociocultural i turística
CFGS Educació infantil
CFGS Integració social
CFGS Promoció de la igualtat de gènere

Transport i manteniment de vehicles
CFGS Automoció
 

Arts plàstiques i disseny


Comunicació gràfica i audiovisual

Cicles formatius de grau mitjà
CFAM Assistència al producte gràfic imprès, perfil professional assistent de fotografia
CFAM Assistència al producte gràfic interactiu

Cicles formatius de grau superior
CFAS Gràfica publicitària
CFAS Il·lustració
CFAS Fotografia
CFAS Animació
CFAS Gràfica audiovisual
 

Ensenyaments esportius


Cicles formatius de grau mitjà
CFGM Futbol
CFGM Basquetbol
 

Certificats de professionalitat


Administració i gestió
Activitats administratives en relació amb el client (nivell 2) [ADGG0208]
Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (nivell 1) [ADGG0408]
Activitats de gestió administrativa (nivell 2) [ADGD0308]
Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i documents (nivell 1) [ADGG0408]
Gestió comptable i gestió administrativa per auditoria (nivell 3) [ADGD0108]
Assistència a la direcció (nivell3) [ADGG0108]
Creació i gestió de microempreses (nivell 3) [ADGD0210]
Gestió integrada de recursos humans (nivell 3) [ADGD0208] 
Assistència documental i de gestió de despatxos i oficines

Arts gràfiques
Disseny de productes gràfics (nivell 3) [ARGG0110]
Il·lustració (nivell 3) [ARGG0212 ]
Assistència a l'edició (nivell 3) [ARGN0210]

Comerç i màrqueting
Gestió comercial de vendes (nivell 3) [COMT0411] 
Màrqueting i compravenda internacional (nivell 3 ) [COMM0110] 
Activitats auxiliars de comerç (nivell 1) [COMT0211]
Activitats auxiliars de magatzem (nivell 1) [COML0110] 
Gestió administrativa i financera del comerç internacional (nivell3 ) [COMT0210]
Organització i gestió de magatzems (nivell 3) [COML0309]
Gestió de màrqueting i comunicació (nivell 3) [COMM0112]

Edificació i obra civil
Operacions auxiliars de paleta d'obra de fabrica i de cobertes (Nivell 1) (EOCB0208)
Operacions auxiliars de revestiments continus en construcció (Nivell 1) [EOCB0109]
Operacions bàsiques de revestiments lleugers i técnics en construcció (Nivell 1) [EOCJ0311]

Electricitat i electrònica
Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió (nivell 2) [ELEE0109]
Desenvolupament de projectes d'instal·lacions elèctriques en l'entorn d'edificis i amb finalitats especials (nivell 3) [ELEE0110]
Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions (Nivell 1) [ELES0208]

Energia i aigua
Muntatge i manteniment de xarxes d'aigua (nivell 2) [ENAT0108] 
Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques (nivell 2) [ENAE0108] 
Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques (nivell 2) [ENAE0208] 
Eficiència energètica d'edificis (nivell 3) [ENAC0108]
Organització i projectes d'instal·lacions solars tèrmiques (nivell 3) [ENAE0308]
Muntatge, posada en servei, manteniment, inspecció i revisió d’instal·lacions receptors i aparells de gas (nivell 2) [ENAS0110]

Fabricació mecànica
Soldadura amb elèctrode revestit i TIG (nivell 2 ) [FMEC0110] 

Hoteleria i turisme
Operacions bàsiques de cuina (nivell 1) [HOTR0108] 
Operacions bàsiques de restaurant i bar (nivell 1) [HOTR0208] 
Cuina (nivell 2) [HOTR0408] 
Serveis de bar i cafeteria (nivell 2) [HOTR0508] 
Servei de restaurant (nivell 2) [HOTR0608] 
Sommelieria (nivell 3) [HOTR0209] 
Operacions bàsiques de càtering (nivell 1) [HOTR0308]
Promoció turística local i informació al visitant (nivell 3) (HOTI0108)
Venda de serveis i productes turístics (nivell 3) (HOTG0208)

Imatge personal
Serveis auxiliars d'estètica (nivell 1) [IMPE0108] 
Serveis auxiliars de perruqueria (nivell 1) [IMPQ0108]

Imatge i so
Desenvolupament de productes audiovisuals multimèdia interactius (nivell 3) [IMSV0209] 
Muntatge i postproducció d'audiovisuals(nivell 3) [IMSV0109]
Producció fotogràfica (nivell 3) [IMST0109]

Informàtica i comunicacions
Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia web (nivell 3) [IFCD0210] 
Confecció i publicació de pàgines web (nivell 2) [IFCD0110] 
Sistemes microinformàtics (nivell 2) [IFCT0209] 
Administració de bases de dades (Nivell 3) (IFCT0310)
Administració de serveis d’internet (Nivell 3) (IFCT0509)
Operació de sistemes informàtics (Nivell 2) (IFCT0210)
Programació de sistemes informàtics (Nivell 3) (IFCT0609)
Seguretat informàtica (Nivell 3) (IFCT0109)
Muntatge i reparació de sistemes informàtics (Nivell 2) (IFCT0309)

Instal·lació i manteniment
Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques (Nivell 2) [IMAR0108] 
Manteniment i muntatge mecànic d'equip industrial (Nivell 2) [IMAQ0108] 
Operacions de fontaneria i calefacció-climatització domèstica (nivell 1) [IMAI0108] 
Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció (nivell 2) [IMAR0208]

Seguretat i medi ambient
Gestió ambiental (nivell 3) [SEAG0211]
Interpretació i educació ambiental (nivell 3) [SEAG0109]
Neteja en espais oberts e instal·lacions industrials (nivell 1) [SEAG0209]

Serveis socioculturals i a la comunitat
Docència de la formació per a l'ocupació (nivell 3) [SSCE0110] 
Atenció sociosanitària a persones en el domicili (nivell 2) [SSCS0108] 
Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (nivell 2)[SSCS0208] 
Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) en centres educatius (nivell 3) [SSCE0112]
Gestió de trucades de teleassistència (nivell 2) [SSCG0111] 
Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (nivell 2) [SSCB0209] 
Dinamització comunitària (nivell 3) [SSCB0109] 
Direcció i coordinació d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil (nivell 3) (SSCB0211)
Informació juvenil (nivell 3) [SSCE0109] 
Mediació Comunitària (nivell 3) [SSCG0209] 
Inserció laboral de persones amb discapacitat (nivell 3) [SSCG0109] 
Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals (nivell 1) [SSCM0108]

Transport i manteniment de vehicles
Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles (nivell 1) [TMVG0109] 
Operacions auxiliars de manteniment de carrosseria de vehicles (nivell 1) [TMVL0109] 
Manteniment del motor i dels seus sistemes auxiliars (nivell 2) [TMVG0409] 
Manteniment d’elements no estructurals de carrosseries de vehicles (nivell 2) [TMVL0209]
 

  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Prevenció
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400